Мішегліна В. М. Юридична символіка: традиції та новації

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100121

Здобувач

Спеціальність

  • 081 - Право. Право

23-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.503.017

Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права"

Анотація

Дисертація є загальнотеоретичним комплексним науковим дослідженням правової природи юридичної символіки, поняття та призначення юридичних символів, визначення проблем та шляхів їх вирішення щодо конституційно-правового регулювання інституту державних символів України. Розкрито історичні особливості розвитку правових символів та державних символів України. Систематизовано основні підходи до визначення сутності понять «правові символи» та «юридичні символи» шляхом опрацювання сучасних підходів до класифікації видів правових символів. Визначено функції правових і юридичних символів та їхнє співвідношення. Встановлено особливості застосування природно-правового (юснатуралістичного) підходу до розуміння юридичних символів. Досліджено юридичні символи крізь призму позитивістського (нормативного) підходу. Окреслено характерні риси юридичних символів з позиції психологічної школи права. Проаналізовано сутність та функції юридичних символів з погляду соціологічного підходу. Розкрито сутність юридичних символів у контексті інтегративного праворозуміння. Доведено утилітарність та доцільність застосування юридичного символізму засобами науково-методологічного інструментарію семіотики права. Обґрунтовано значення юридичних символів як засобів правової комунікації. Запропоновано шляхи вирішення проблем конституційно-правового регулювання юридичних символів, зокрема державних, у правозастосовчій практиці органів публічного управління в Україні. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавчого закріплення окремих випадків використання юридичних символів.

Файли

Схожі дисертації