Скрипник Д. М. Організаційно-економічний механізм формування енергоефективної моделі розвитку національної економіки

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100021

Здобувач

Спеціальність

  • 073 - Управління та адміністрування. Менеджмент

10-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 55.859.016

Сумський національний аграрний університет

Анотація

Об’єктом дослідження є процеси формування механізму енергетичної ефективності національної економіки. Метою дисертаційної роботи є поглиблення теоретико-методичних засад і розробка механізму формування енергетичної ефективності національної економіки України. Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні теоретико-методичного базису створення організаційно-економічного механізму формування енергоефективної моделі розвитку національної економіки України шляхом розробки прогнозних сценаріїв використання енергії різних джерел. У дослідженні використано методи: теоретичного узагальнення, історичний і абстрактно-логічний, монографічний, аналізу і синтезу, розрахунково-конструктивний, економетричного моделювання, графічний, експертного опитування, системного підходу та ін. Основні положення дисертаційної роботи доведені до рівня конкретних методичних розробок і практичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму формування енергоефективної моделі розвитку національної економіки. Сфера використання – органи державного управління, наукові центри, заклади вищої освіти, підприємства галузі енергоефективності.

Файли

Схожі дисертації