Ковальова О. П. Кадрове забезпечення корпоративного управління підприємств

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0824U001155

Здобувач

Спеціальність

  • 073 - Менеджмент

14-03-2024

Спеціалізована вчена рада

ID 4902

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 – Менеджмент, (галузь знань 07 – Управління та адміністрування). – Харківський національний автомобільно-дорожній університет Міністерства освіти і науки України; Харківський національний автомобільно-дорожній університет Міністерства освіти і науки України, Харків, 2024. Дослідження присвячено поглибленню теоретичних основ та розробленню науково-методичних підходів і рекомендацій щодо формування та удосконалення кадрового забезпечення корпоративного управління підприємств. Об’єктом дослідження є процес кадрового забезпечення корпоративного управління підприємств. Предметом дослідження виступають теоретичні положення, методи, методичні підходи щодо формування та реалізації кадрового забезпечення корпоративного управління підприємства, зокрема наглядових рад, як гаранта задоволення інтересів стейкхолдерів. У роботі на підставі інтегрування різних позицій та застосування принципів процесного підходу, встановлено, що кадрове забезпечення корпоративного управління є мультіскладним комплексом дій (процесів), спрямованих на формування, реалізацію і удосконалення необхідного кількісного та якісного складу наглядових рад та корпоративного менеджменту з метою досягнення цільових орієнтирів підприємства в довгостроковій перспективі, задоволення інтересів стейкхолдерів, розвитку інтелектуального, професійного та особистісного потенціалу. Запропоноване поняття відрізняється від існуючих використанням широкого погляду і включення не тільки процесів найма необхідного персоналу, але й інших процесів: розвитку, мотивації, управління компетенціями тощо. Зміст кадрового забезпечення корпоративного управління розкрито завдяки застосуванню процесного підходу, а саме методології структурного моделювання IDEF0, що передбачає побудування контекстної та декомпозиційних діаграм. Обґрунтовано склад робіт та деталізовано процеси кадрового забезпечення наглядових рад. В роботі пропонується авторський підхід до формування кадрового забезпечення в корпоративному управлінні, що базується на виокремленому контурі управління компетентностями, обґрунтуванні відповідних рівнів управління, порядку та змісту реалізованих робіт, та встановленій ієрархії "ключові компетенції організації – компетентності членів наглядової ради – компетентності корпоративного менеджменту". Обґрунтовано відповідні рівні реалізації управління компетентностями (підприємство, наглядова рада, корпоративний менеджмент), порядок та зміст реалізованих робіт. Впровадження запропонованого підходу дозволить забезпечити ефективний кадровий склад, що буде сприяти досягненню балансу інтересів зацікавлених стейкхолдерів, ефективному управлінню підприємством та його успішному розвитку через баланс функцій володіння, використання, розпорядження та управління. Організаційна підтримка запропонованого підходу здійснюється шляхом реалізації контролю, аналізу та удосконалення, які включають напрямки, що безпосередньо впливають на кадровий ресурс (характеризує сукупність його властивостей); реалізацію функцій управління (характеризує ефективність використання ресурсів у діяльності менеджера); рівень досягнення цілей корпоративного управління. У дисертації виконано аналіз особливостей функціонування та розвитку корпоративного сектору в Україні. Проаналізовано основні показники ринку праці в Україні, виявлено основні тенденції, переваги та недоліки. Визначено характеристики ринку оплати праці в Харківській області, доведена необхідність удосконалення кадрового забезпечення підприємства корпоративного сектору та здійснення управління ним. Оцінювання компетентностей персоналу в сфері корпоративного управління передбачає застосування процесного підходу, що розглядає цю діяльність відповідно до можливостей забезпечити необхідний вхід (кадровий ресурс, а саме особисті та професійні компетентності співробітників, які набуваються протягом життя, навчання, набуття досвіду в професійній діяльності за межами компанії), певну активність (дію) і вихід. При реалізації процесу кадрового забезпечення в даній організації (підприємстві) формуються управлінські та інформаційно-комунікаційні компетентності. Управлінський процес передбачає розвиток і проявлення саме ключових корпоративних компетентностей. Результатом такого процесу є корпоративна культура (сукупність цінностей, норм і поведінки, які поділяють співробітники компанії; яка визначає, як компанія працює, і впливає на те, як співробітники взаємодіють один з одним, клієнтами та іншими зацікавленими сторонами) та досягнення поставлених стратегічних цілей. Модель компетентностей «10 M2P» сформовано на підставі виокремлення найбільш значущих управлінських, професійних і особистісних компетентностей, які одержані завдяки узагальненню існуючих моделей і досвіду їх оцінювання в практичній діяльності.

Публікації

Ковальова О. П. Генезис та реалiї корпоративного управлiння в Українi. Економiка транспортного комплексу: зб. наук. пр. Харкiв, 2018. Вип. 32. С. 64-74. URL: http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/152468

Ковальова О. П. Значення кадрового забезпечення для попередження дисфункціональності наглядових рад підприємств. Економiка транспортного комплексу: зб. наук. пр. Харкiв, 2019. Вип. 34. С. 86-98. URL: http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/188688

Ковальова О. П. Використання тесту Хогана для вдосконалення процесу кадрового забезпечення суб’єктів корпоративного управління. Економiка транспортного комплексу: зб. наук. пр. Харкiв, 2020. Вип. 36. С. 155-167. URL: http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/221067

Криворучко О. М., Ковальова О. П. Оцінка компетентностей менеджменту корпорацій. Економіка транспортного комплексу: збірник наукових праць. Харкiв: ХНАДУ, 2022. Вип. 39. С. 45-54. URL: http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/261341. Особистий внесок: у розробленні методичного підходу до оцінювання компетентностей корпоративного менеджменту.

Криворучко О. М., Ковальова О. П. Формування мотиваційного механізму в системі корпоративного менеджменту. Економіка транспортного комплексу: збірник наукових праць. Харкiв: ХНАДУ, 2022. Вип. 40. С. 5-21. URL: http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/268076. Особистий внесок: в обґрунтуванні науково-методичного забезпечення формування мотиваційного механізму в системі корпоративного менеджменту.

Криворучко О. М., Ковальова О. П. Теоретичні положення кадрового забезпечення корпоративного менеджменту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2023. №81-82. С.281-289. URL: https://kart.edu.ua/wp- content/uploads/2023/01/81-82-1.pdf Особистий внесок: у формуванні теоретичних положень кадрового забезпечення корпоративного менеджменту.

Криворучко О. М., Ковальова О. П. Формування наглядових рад як основи забезпечення якості корпоративного управління. Економіка транспортного комплексу: збірник наукових праць. Харкiв: ХНАДУ, 2023. Вип. 41. С.19-36. URL: http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/292765. Особистий внесок: в розробленні процесу формування наглядових рад.

Кryvoruchko О. N., Kovalova O. P. Corporate governance in Ukrainian state- owned enterprises: progress of implementation and main obstacles. Сonstruction economycs and menecment scientific and practical journal. Tikintinin iqtisadiyyati və menecment elmi-praktiki jurnal. 2021, № 3 (16), pp. 18-28. URL: https://azmiu.edu.az/upload/ckeditor/179756656.pdf. Особистий внесок: у встановленні особливостей впровадження корпоративного управління на українських державних підприємствах.

Ковальова О. П. Історичне підґрунтя зародження та визначення поняття “корпоративне управління”. Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: Збірник матеріалів ІV всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (28 листопада 2018 року). Харків, ХНАДУ, 2018. С. 234 -238.

Ковальова О. П. Визначення компетенцій суб’єктів корпоративного управління. Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених (21 лист. 2019 р.) / Харків. нац. автомобільно- дорожн. ун-т. Харків: ХНАДУ, 2019. С. 480-484 URL: https://fmab.khadi.kharkov.ua/kafedri/upravlinnja-ta- administruvannja/vseukrajinskanaukovo-praktichna-konferencija/

Ковальова О. П. Значення наглядових рад при прийнятті стратегічних рішень у різних системах корпоративного управління. Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 грудня 2019 року) / Навчально- науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. Київ, 2019.С. 274- 278.

Ковальова О. П. Нетрадиційні методи відбору у процесі кадрового забезпечення на посаду членів наглядової ради. Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених (05 лист. 2020 р.) / Харків. нац. автомобільно-дорожн. ун-т. Харків: ХНАДУ, 2020. С. 177-179. URL:https://fmab.khadi.kharkov.ua/kafedri/upravlinnja-ta administruvannja/vseukrajinskanaukovo-praktichna-konferencija/

Ковальова О. П. Концепція “зеленого офісу” як основа корпоративної соціальної відповідальності підприємства. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2021. Pp. 544-548. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya- konferentsiya-innovations-and-prospects-of-world-science-6-8-oktyabrya-2021-god

Криворучко О. М., Ковальова О. П. Особливості формування компетенцій членів наглядової ради. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXХІ міжнародної науково- практичної конференції MicroCAD-2022, 17-20 травня 2023 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. Харків: НТУ «ХПІ». 1405 с. С.736. URL: http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2023/05/Zbirnik-tez-MicroCAD- 2023-new_compressed-1.pdf

Криворучко О. М., Ковальова О. П. Основні аспекти кадрового забезпечення корпоративного управління. Матеріали XІХ науково-практичної міжнародної конференції УДУЗТ «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика», 2023. С. 236-237. URL: http://mt.kart.edu.ua/images/stories/tezi.pdf

Криворучко О. М., Ковальова О. П. Особливості функціонування та розвитку корпоративного сектору в Україні. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 24 листопада 2023 року). Харків: ХНАДУ. 2023. С.240 - 242. URL: http://surl.li/ozwkn

Файли

Схожі дисертації