Тищенко З. Р. Національно-культурні домінанти поетичного мовосвіту Тараса Мельничука

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100056

Здобувач

Спеціальність

  • 035 - Гуманітарні науки. Філологія

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 73.053.012

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотація

Виконана дисертація є першим ґрунтовним дослідженням мови поезій Тараса Мельничука. У науковій праці шляхом виокремлення з поетичних текстів національно маркованих мовних одиниць досліджено специфіку національно-культурних домінант як чинника конструювання індивідуально-авторської картини світу Тараса Мельничука. Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що вперше в українському мовознавстві зроблено структурно-семантичний і функційний аналіз національно маркованих онімів та оказіоналізмів у мовосвіті Т. Мельничука, унаслідок чого з’ясовано національно-культурні домінанти, які, формуючи образи художньої репрезентації буття поета, інтенсифікують фольклорний складник мовної тканини. Такий підхід допомагає простежити поєднання традиційної та інноваційної манери поетичного мовомислення митця. У роботі уточнено сутність поняття національно-культурної домінанти як складника індивідуально-авторської картини світу. Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що до наукового обігу української лінгвопоетики введено поняття національно-культурна домінанта, а також запропоновано послугування поняттями мовні ознаки дисидентської літератури, мова дисидентів для подальшого розроблення словника мови представників дисидентського руху 1960–1990-х років, що сприятиме моделюванню світоглядної картини митців означеного періоду. Декодовано глибинні смисли образів-символів через вичленовування з онімного та неологійного поетичного простору семантичної опозиції свій – чужий. Такий підхід сприяє актуалізації проблеми структурно-семантичних змін у проєкції на національно-світоглядні цінності як конкретної мовної особистості, так і мовної спільноти. Узагальнення опрацьованих теоретичних положень щодо наукових підходів і методів вивчення поетичної мови вможливило обрання найефективніших із них для структурно-семантичного аналізу національно-культурних домінант. У принципах мовознавчих досліджень поезії як виразника фольклорної картини світу спостережено синтезування фольклорно-етнічної та індивідуальної картин світу, що є свідченням зміни типів художнього мислення поетів, єдности традиційного і новаторського начал. На підставі виокремлених ознак уточнено значення поняття національно-культурний компонент, потрактований як елемент семантичної структури слова, що має етнокультурне позначення і сприяє відображенню специфіки світосприйняття та характеру народу як виявників національно-культурної самоідентифікації. Констатовано, що національно-культурний компонент лексичного значення актуалізований у межах тексту й поширений на семантику інших мовних одиниць. В аналітичній частині дисертації продемонстровано ідіостильові особливості, виявлені за допомогою семантичного аналізу лексичних одиниць із національно-культурним компонентом. Такий підхід зумовив виокремлення з поетичного дискурсу автора онімної лексики, зокрема антропонімів і топонімів.

Файли

Схожі дисертації