Джога О. В. Виробничо-технологічна підготовка бакалаврів галузі харчових технологій у педагогічних закладах вищої освіти

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100078

Здобувач

Спеціальність

  • 011 - Освітні, педагогічні науки

23-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 74.053.018

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Анотація

Актуальність дослідження визначається тим, що вищі педагогічні заклади освіти, які готують бакалаврів за спеціальністю Професійна освіта (Харчові технології), мають вагомий досвід підготовки бакалаврів галузі харчових технологій з правом подальшої професійної діяльності у системі професійно-технічної освіти на рівні закладу професійно-технічної освіти, спроможних працювати у структурних підрозділах підприємств харчової промисловості різних галузей та закладах ресторанного господарства, виконуючи інженерно-технічну, проектну, виробничо-технологічну, організаційну, інженерно-дослідну функції. Тому актуалізується необхідність підготовки таких фахівців галузі харчових технологій, які володіли б не тільки педагогічною, а й виробничо-технологічною компетентністю, тобто були б здатні до ефективної реалізації як педагогічної, так і виробничої діяльності. У дисертації вперше обґрунтовано педагогічні умови виробничо-технологічної підготовки бакалаврів галузі харчових технологій у педагогічних закладах вищої освіти (позитивна мотивація до реалізації індивідуальної освітньої траєкторії та набуття досвіду практичної діяльності; інтеграція технологічних та виробничих знань у змісті дисциплін професійної підготовки та вільного вибору; застосування системи різнорівневих завдань та організація проєктної діяльності студентів для удосконалення змісту їх практичної підготовки) та експериментально перевірено їх ефективність. Розроблено та апробовано модель виробничо-технологічної підготовки бакалаврів галузі харчових технологій у педагогічних закладах вищої освіти. Уточнено зміст понять: «бакалавр галузі харчових технологій» як освітній ступінь, орієнтований на підготовку у педагогічних закладах вищої освіти професійно-компетентних фахівців для професійних закладів освіти, харчових підприємств і закладів ресторанного бізнесу зі сформованими загальними та професійними компетентностями в галузі харчових технологій та здатністю випускати продукцію, що відрізняється високою якістю, ціною та обслуговуванням та «виробничо-технологічна готовність бакалаврів галузі харчових технологій» – інтегрована якість, яка виражається в здатності застосовувати відповідні професійні знання, уміння, пов’язані з виробництвом продукції, обслуговуванням споживачів і наданням послуг на підприємствах харчової галузі різних організаційно-правових форм власності. Виробничо-технологічна підготовка бакалаврів галузі харчових технологій у педагогічних закладах вищої освіти визначається як цілеспрямовано організований цілісний освітній процес професійної підготовки майбутніх фахівців, спрямований на формування професійної компетентності та виробничо-технологічного досвіду через оволодіння системою понять, закономірностей, зв’язків, відносин, знань, умінь і способів дії та здатності здійснювати ефективну виробничу діяльність в умовах змінних сучасних технологічних процесів. У процесі дослідження удосконалено методику діагностування рівнів виробничо-технологічної готовності бакалаврів галузі харчових технологій за мотиваційним, когнітивним та діяльнісно-рефлексивним критеріями; форми, методи, засоби виробничо-технологічної підготовки бакалаврів галузі харчових технологій у педагогічних закладах вищої освіти.

Файли

Схожі дисертації