Позняк В. М. Здійснення та захист корпоративних прав подружжя

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100087

Здобувач

Спеціальність

  • 081 - Право. Право

29-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.500.014

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака

Анотація

У першому розділі «Загальна характеристика корпоративних прав подружжя» аргументовано позицію, згідно з якою суб’єктивне корпоративне право за своєю внутрішньою сутністю зводиться до універсальної єдності немайнових та майнових прав учасника підприємницького товариства, які у всій свої сукупності виникають внаслідок майнової участі в статутному капіталі підприємницького товариства і реалізуються учасниками через сукупність правомочностей у спосіб, визначений законом та установчими документами. Крім того, корпоративні права, як об’єкт цивільного обороту, є самостійним об’єктом цивільних прав, що є персоніфікованим, неподільним, наповненим майновим змістом, економічною цінністю, може вільно відчужуватися та належить суб’єкту права у правовій формі, визначеній законом. При аналізі питання про первісне набуття корпоративних прав подружжя доведено, що внесення вкладів до статутного капіталу юридичної особи корпоративного типу за рахунок майна, що є спільною сумісною власністю подружжя, має здійснюватися одним із подружжя в інтересах сім’ї за згодою іншого з подружжя, оскільки обоє з подружжя мають рівні права на їх спільне майно. Аргументовано, що вклад є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя до моменту державної реєстрації юридичної особи корпоративного типу, після чого вклад трансформується у корпоративну власність юридичної особи. У другому розділі «Здійснення корпоративних прав подружжя» розглянуто межі та способи здійснення корпоративних прав подружжя. Встановлено, що здійснюючи суб’єктивне корпоративне право, учасник юридичної особи корпоративного має вибір форм та способів реалізації корпоративних прав за допомогою різноманітних фактичних дій, що проявляється у безпосередній реалізації змісту суб’єктивного корпоративного права у порядку, визначеному нормою права. Доведено, що здійснення корпоративних прав подружжя шляхом реалізація фактичних дій щодо змісту суб’єктивного корпоративного права відбувається тільки одним із подружжя – учасником юридичної особи корпоративного типу, а інший з подружжя – не учасник – такого права не має. Межами здійснення суб’єктивного корпоративного права є загальні засади приватного права і акти законодавчого, локального та індивідуального регулювання, спрямовані на визначення способів здійснення корпоративних прав, що проявляються у вчиненні фактичних і юридичних дій чи бездіяльності учасника юридичної особи корпоративного типу. Досліджуючи питання про правовий режим акцій як об’єкта спільної сумісної власності подружжя визначено, що хоча акція є неподільною за змістом право спільної сумісної власності на акцію може виникати в обох з подружжя за умови, що реалізувати корпоративні права може тільки той з подружжя, щодо якого чоловік та жінка дійшли згоди, або їх спільний представник. Аналогічно, при поділі корпоративних прав, що випливають з акцій, необхідно враховувати характер правовідносин подружжя з акціонерним товариством. Щодо похідних способів відчуження корпоративних прав подружжя в інших організаційно-правових формах юридичних осіб корпоративного типу, то аргументовано, що при відчуженні корпоративних прав та при виході з юридичної особи одним із подружжя – учасником юридичної особи корпоративного типу згода на припинення корпоративних відносин між учасником і юридичною особою іншого з подружжя не потрібна. У третьому розділі «Захист корпоративних прав подружжя» встановлено, що подружжя має право на одному рівні з іншими учасниками цивільних правовідносин використовувати як юрисдикційну, так і неюрисдикційну форму захисту корпоративних прав. Визначено, що нотаріальна форма захисту корпоративних прав подружжя проявляється у можливості звернення до нотаріуса про вчинення виконавчого напису у випадках, визначених шлюбним договором, рішенням загальних зборів учасників юридичної особи корпоративного типу та іншими документами, якщо інше прямо не заборонено законом. Обґрунтовано, що захист корпоративних прав здійснюється способами захисту, що визначені законом, локальними актами чи договором, вибір яких визначається з позицій належного та ефективного захисту з урахуванням змісту суб’єктивного корпоративного права та характеру його порушення, невизнання чи оспорення. Доведено, що у разі порушення корпоративних прав та/або позбавлення правого статусу учасника юридичної особи корпоративного типу одного з подружжя – учасника юридичної особи ефективними речово-правовими способами захисту корпоративних прав є витребування корпоративних прав з чужого незаконного володіння та відновлення становища, що існувало до порушення, що реалізується через визначення розміру статутного капіталу товариства та розмірів часток учасників товариства.

Файли

Схожі дисертації