Заболотна О. С. Психологічна структура здатності до цілепокладання на різних етапах самореалізації

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100122

Здобувач

Спеціальність

  • 053 - Соціальні та поведінкові науки. Психологія

29-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 41.051.032

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Анотація

Об’єкт дослідження — цілепокладання як психологічний феномен. Предмет дослідження — психологічні особливості здатності до цілепокладання на різних етапах самореалізації жінок. Методи дослідження. З метою розв’язання дослідницьких задач в роботі використані: - теоретичні методи (проблемно-логічний метод, індукція, абстрагування, узагальнення, систематизація), що застосовувалися для узагальнення теоретико-методологічних основ; методи психологічної діагностики та методи математичної обробки; Метод психологічної діагностики. Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає у тому, що вперше встановлено особливості психологічної структури (інтелектуальний, особистісний і діяльнісний компоненти) здатності до цілепокладання на різних етапах самореалізації у жінок; уточнено особливості системи цілей і цінностей на різних етапах самореалізації жінок, особливості розвинутості їх вольових якостей;особливості внутрішньоособистісній конгруентності/ не конгруентності; дістало подальшого розвитку: уявлення про розподіл цілей на демографічні, cоціоекономічні, цілі самовдосконалення, цілі-цінності при відсутності шляхів досягнення цілей; наявність не обгрунтованої і нестійкої мети та помірно песимістичного погляду на різноманітні події у жінок, що знаходяться на етапі самоідентифікації; спрямованість на подальше самовдосконалення при позитивній оцінки себе жінками, що знаходяться на етапі самоактуалізації. Практичне значення дисертації полягає в тому, що що результати дослідження включено у зміст викладання курсів «Загальна психологія», «Психологія розвитку» та впроваджено в науково - дослідницьку й практичну діяльність кафедри загальної психології та психології розвитку особистості ОНУ імені І.І.Мечникова (довідка «Акт впровадження» № 08.62- 01-1625 від 08.09.2020 року) та в навчальну діяльність Одеської Національної академії харчових технологій (довідка «Акт впровадження» №16/р від 12.05. 2021року).

Файли

Схожі дисертації