Юй Х. .. Формування методологічної культури майбутніх учителів хореографії у професійній підготовці

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100391

Здобувач

Спеціальність

  • 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями)

14-01-2022

Спеціалізована вчена рада

ДФ 41.053.030

Державний заклад "Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"

Анотація

У дисертаційному дослідженні здійснено комплексне вирішення проблеми сучасної педагогічної науки і практики – формування методологічної культури майбутніх учителів хореографії у закладах вищої освіти. Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й експериментально апробувати педагогічні умови формування методологічної культури майбутніх учителів хореографії. Наукова новизна одержаних результатів. Уперше визначено та науково обґрунтовано педагогічні умови формування методологічної культури майбутніх учителів хореографії (інтегрування професійно-педагогічних та мистецьких дисциплін у процесі навчання майбутніх учителів хореографії; актуалізація дослідницької складової професійної підготовки майбутніх учителів хореографії у закладах вищої освіти; активізація синергійно-творчого характеру застосування педагогічно-інтерпретаційних, методичних та поліхудожніх умінь у мистецько-професійній діяльності майбутніх учителів хореографії); розроблено модель, що складається з трьох блоків (цільовий, змістовий, результативний), кожен із яких характеризується локальними можливостями, водночас їх взаємозв’язок віддзеркалює системно-цілісну єдність методологічних підходів і педагогічних умов, що забезпечує можливість цілеспрямованого впливу на професійно-ідентифікаційний, інтелектуально-операційний, естетично-інтенційний компоненти методологічної культури майбутніх учителів хореографії; удосконалено структуру методологічної культури майбутніх учителів хореографії (професійно-ідентифікаційний, інтелектуально-операційний, естетично-інтенційний компоненти); критерії їхнього оцінювання (проєкційний, інструментальний, індивідуально-настановний), показники сформованості методологічної культури майбутніх учителів хореографії (за проєкційним критерієм: професійно-науковий світогляд, професійно-педагогічна рефлексія; за інструментальним критерієм: дослідницько-аналітичні вміння, обізнаність із принципами, прийомами та процедурами педагогічної методології; за індивідуально-настановним критерієм: мистецька компетентність, художньо-педагогічна ментальність); змістові характеристики рівнів сформованості методологічної культури майбутніх учителів хореографії (фахово-унормований (низький), методично-персоналізований (задовільний), рефлексійно-самопроєктувальний (високий); подальшого розвитку дістала методика діагностування особистісних та професійно значущих якостей майбутніх учителів хореографії. Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні методики формування методологічної культури майбутніх учителів хореографії у закладах вищої освіти (професійно-моделювальний, конструктивно-технологічний, креативно-розвивальний етапи); розробленні програми елективного курсу для здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія) «Основи формування методологічної культури майбутніх учителів хореографії». Матеріали дослідження можуть бути використані в системі вищої освіти при оновленні змісту професійної підготовки майбутніх учителів хореографії в закладах вищої педагогічної освіти, як-от: при вдосконаленні змісту нормативних дисциплін «Педагогіка», «Педагогіка вищої освіти», «Педагогіка мистецтва», «Методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво»»; під час проходження студентами навчальної (ознайомлювальної) та активної (виробничої) практики, виконання курсових та кваліфікаційних робіт; у системі неперервної, післядипломної освіти й підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Файли

Схожі дисертації