Рутковська О. М. Методика організації позаурочної робти учнів з трудового навчання

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100425

Здобувач

Спеціальність

  • 014 - Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

19-01-2022

Спеціалізована вчена рада

ДФ 44.053.018

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Анотація

РЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ Рутковська О. М. Методика організації позаурочної роботи учнів з трудового навчання. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями). – Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Полтава, 2021. Роботу виконана у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Захист відбудеться у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка. Дисертаційне дослідження присвячене проблемі організації позаурочної роботи учнів із трудового навчання. Актуальність дослідження зумовлена оновленням законодавчої бази й освітніх стандартів сучасної середньої освіти, що потребує відповідних змін у системі організації предметного навчання, зокрема й трудового навчання. Розробка засад організації трудового навчання учнів 5-9-х класів в умовах Нової української школи обумовлює необхідність формування творчої, усебічно розвиненої особистості учня під час урочної та позаурочної діяльності. Це актуалізує необхідність оновлення підходів до шкільної освіти, розширення можливостей реалізації завдань трудового навчання учнів у позаурочний час. Багатоаспектність проблеми методики організації позаурочної роботи учнів із трудового навчання знайшла своє відображення у різних напрямах педагогічних досліджень, які здійснюються на рівнях загальної середньої та вищої педагогічної освіти. Теоретико-методичні засади професійної підготовки вчителя трудового навчання до організації позаурочної роботи з трудового навчання розглянуті в дослідженнях І. Андрощука, І. Веремійчика, О. Коберника, В. Титаренко, Д. Тхоржевського, А. Цини, Л. Чистякової. Теоретичні засади організації позаурочної діяльності учнів у контексті виховного процесу розглядаються в наукових працях В. Береки, О. Биковської, О. Благосмислова, М. Близнюка, В. Вербицького, М. Грищенка, Л. Делінгевич, К. Делікатного, Г. Костюка, О. Кудрі, Г. Майбороди, В. Онищука, Г. Пустовіта, Б. Ступарика та ін. Вивчення наукових джерел, нормативних документів, щодо позаурочної роботи учнів, дало змогу виявити, що, незважаючи на значний доробок цих та інших науковців, проблема методики позаурочної роботи учнів, нереалізованість її можливостей у трудовому навчанні сучасних ЗЗСО освіти вимагає пошуку нових підходів до удосконалення змісту, форм, методів та засобів організації трудового навчання учнів у позаурочний час. У вступі обґрунтовано актуальність та доцільність дослідження проблеми методики організації позаурочної роботи учнів із трудового навчання; проаналізовано загальний стан її вивченості у психолого-педагогічній літературі та трудності її розв’язання в освітній практиці; сформульовано методологічні положення організації дослідження; сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет та визначені методи дослідження; схарактеризовано наукову новизну й практичне значення дослідження; наведено дані про апробацію отриманих результатів їх вірогідність та форми впровадження результатів дослідження, виокремлено особистий внесок автора в публікаціях у співавторстві та наведено відомості про структуру й обсяг дисертації. У першому розділі – «Психолого-педагогічні основи організації позаурочної роботи учнів із трудового навчання» здійснено аналіз структури та змісту понятійного конструкту «методика організації позаурочної роботи учнів з трудового навчання». Обґрунтовано концептуальні підходи до організації позаурочної роботи учнів як засобу трудового навчання. Визначені засоби діагностики компетентностей і пізнавальної самостійності учнів у процесі позаурочної роботи з трудового навчання У другому розділі – «Методичні засади організації позаурочної роботи учнів із трудового навчання» досліджено організаційно-методичні умови формування компетентностей учнів із трудового навчання у процесі позаурочної роботи. Спроєктовано модель методики організації позаурочної роботи учнів із трудового навчання. Розкриті методи і засоби стимулювання пізнавальної самостійності учнів у позаурочному трудовому навчанні засобами формувального контролю. У третьому розділі – «Дослідно-експериментальна перевірка ефективності методичних умов організації позаурочної роботи учнів із трудового навчання» представлено особливості організації та результати констатувального педагогічного експерименту, розкрито динамічні зміни у сформованості складових ключових і предметних компетентностей учнів у процесі формувального експерименту, які сталися внаслідок використання авторської моделі методики організації позаурочної роботи учнів у трудовому навчанні. Ключові слова: трудове навчання, учні, методика, позаурочна робота, організація, компетентність.

Файли

Схожі дисертації