Рутковська О. М. Методика організації позаурочної роботи учнів з трудового навчання

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100456

Здобувач

Спеціальність

  • 014 - Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

19-01-2022

Спеціалізована вчена рада

ДФ 44.053.018

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Анотація

Рутковська О. М. Методика організації позаурочної роботи учнів з трудового навчання. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями). – Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Полтава, 2021. Роботу виконана у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Захист відбудеться у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка. Дисертаційне дослідження присвячене проблемі організації позаурочної роботи учнів із трудового навчання. Актуальність дослідження зумовлена оновленням законодавчої бази й освітніх стандартів сучасної середньої освіти, що потребує відповідних змін у системі організації предметного навчання, зокрема й трудового навчання. У вступі обґрунтовано актуальність та доцільність дослідження проблеми методики організації позаурочної роботи учнів із трудового навчання; проаналізовано загальний стан її вивченості у психолого-педагогічній літературі та трудності її розв’язання в освітній практиці; сформульовано методологічні положення організації дослідження; сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет та визначені методи дослідження; схарактеризовано наукову новизну й практичне значення дослідження; наведено дані про апробацію отриманих результатів їх вірогідність та форми впровадження результатів дослідження, виокремлено особистий внесок автора в публікаціях у співавторстві та наведено відомості про структуру й обсяг дисертації. У першому розділі – «Психолого-педагогічні основи організації позаурочної роботи учнів із трудового навчання» здійснено аналіз структури та змісту понятійного конструкту «методика організації позаурочної роботи учнів з трудового навчання». Обґрунтовано концептуальні підходи до організації позаурочної роботи учнів як засобу трудового навчання. Визначені засоби діагностики компетентностей і пізнавальної самостійності учнів у процесі позаурочної роботи з трудового навчання. У другому розділі – «Методичні засади організації позаурочної роботи учнів із трудового навчання» досліджено організаційно-методичні умови формування компетентностей учнів із трудового навчання у процесі позаурочної роботи. Спроєктовано модель методики організації позаурочної роботи учнів із трудового навчання. Розкриті методи і засоби стимулювання пізнавальної самостійності учнів у позаурочному трудовому навчанні засобами формувального контролю. У третьому розділі – «Дослідно-експериментальна перевірка ефективності методичних умов організації позаурочної роботи учнів із трудового навчання» представлено особливості організації та результати констатувального педагогічного експерименту, розкрито динамічні зміни у сформованості складових ключових і предметних компетентностей учнів у процесі формувального експерименту, які сталися внаслідок використання авторської моделі методики організації позаурочної роботи учнів у трудовому навчанні. Ключові слова: трудове навчання, учні, методика, позаурочна робота, організація, компетентність.

Файли

Схожі дисертації