НОГАС Н. І. Адміністративно-правові засади забезпечення якості вищої освіти

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0823U100016

Здобувач

Спеціальність

  • 081 - Право. Право

10-01-2023

Спеціалізована вчена рада

ДФ 58.082.028

Західноукраїнський національний університет

Анотація

Метою дисертаційної роботи є дослідження адміністративно-правових засад забезпечення якості вищої освіти та формулювання рекомендацій з удосконалення чинного законодавства у сфері регулювання якості надання освітніх послуг українськими вищими навчальними закладами. Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, які виникають в процесі надання вищими навчальними закладами освітніх послуг, і спрямовані на забезпечення якості вищої освіти. Предметом дослідження є адміністративно-правові засади забезпечення якості вищої освіти. Методи дослідження. У процесі проведення дослідження було застосовано комплекс загальнонаукових і спеціально-правових методів. Використано діалектичний метод пізнання, який надав можливість вивчити суспільні явища у контексті наукового узагальнення. Водночас у процесі дослідження використано історичний, системно-структурний, порівняльно-правовий, формально-логічний методи, а також метод правового моделювання. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є одним із перших у вітчизняній юридичній науці цілісним ґрунтовним науковим дослідженням теоретичних і практичних проблем адміністративно-правових засад забезпечення якості вищої освіти, у положеннях якого сформульовано й обґрунтовано системні напрями удосконалення чинного законодавства у сфері забезпечення якості надання освітніх послуг з урахуванням зарубіжного досвіду та умов інтеграції української освітньої системи в Європейський освітній простір. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що у дисертації запропоновані напрями вдосконалення чинного законодавства, що обґрунтовані в процесі реалізації розглянутих адміністративно-правових норм щодо забезпечення якості вищої освіти в Україні. Подані у дисертації теоретичні положення, а також сформульовані пропозиції та рекомендаційні напрями можуть бути застосовані у наступних сферах: - науково-дослідній сфері; - освітньому процесі.

Файли

Схожі дисертації