Воробей Р. Є. Управління капіталізацією агропромислових компаній

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0824U001879

Здобувач

Спеціальність

  • 072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Спеціалізована вчена рада

ДФ7/2024 (ID 5711)

Національний університет "Чернігівська політехніка"

Анотація

Дисертацію присвячено поглибленню теоретико-методичних засад та розробленню практичних рекомендацій щодо капіталізації агропромислових компаній. У дисертації проведено аналіз та систематизацію сутності терміну «капітал», здійснено класифікацію їх видів, досліджено еволюцію теоретичних підходів до трактування економічної категорії «капіталізація» та запропоновано власне її визначення, ми пропонуємо розглядати капіталізацію як «процес авансування ресурсів, управління ними та ефективністю роботи підприємства в рамках операційної діяльності з метою нарощування його ринкової вартості, дійсної вартості активів, конкурентоспроможності та фінансової стійкості». Систематизовано теоретико-методологічні підходи до дослідження капіталізації компаній. Ми вважаємо, що з метою нівелювання фактора сезонності діяльності агропромислових компаній при розрахунку показників, які включають такі складові як виручка або прибутковість, варто використовувати ковзні дані за останні 4 квартали або 12 місяців (trailing twelve months) на противагу використанню даних лише за 1 звітний період (квартал). Сформульовані теоретичні напрацювання створюють наукове підґрунтя для удосконалення процесів розробки управлінських рішень з метою максимізації економічного ефекту та ринкової вартості, а також як основа досліджень подібних економічних питань та в побудові економетричних моделей. Проведено оцінку структури та вартості капіталу досліджуваних агропромислових компаній. Зроблено висновок про те, що їх вартість капіталу структурно сформована за рахунок елементів, які мають значну різницю у вартості – власний капітал, як правило, більш дорогим, ніж позиковий за рахунок показника премії за ризик країни, який знаходився є високим. Це обумовлено кредитним рейтингом країни та іншими ризиками економічного середовища для підприємницької діяльності. Встановлено, що досягнення оптимальної структури та вартості капіталу може досягатись різними шляхами, проте обов’язково при формуванні зміні структури капіталу з метою зниження середньозваженої вартості капіталу мають враховуватись інші показники, як от показники фінансової стійкості та платоспроможності. Перспектива подальших досліджень полягає в аналізі аналогічних показників інших компаній агропромислової та інших галузей економіки та врахування показників фінансової стійкості та платоспроможності при моделюванні оптимальної структури капіталу з мінімально можливою середньозваженою вартістю капіталу. Досліджено взаємозв’язок між змінами в загальній ринковій вартості досліджуваних агропромислових компаній та макроекономічними індикаторами. Було встановлено, що індекс виробництва промислової продукції та світові ціни на нафту марки Brent мають значний вплив на зміни загальної ринкової вартості досліджуваних українських агропромислових компаній. Ми вважаємо, що розуміння впливу конкретних макроекономічних факторів на зміну ринкової вартості агропромислових компаній базуючись на історичних показниках може бути корисним в процесі прийняття рішень зацікавленими сторонами щодо перерозподілу ресурсів, а також у процесі планування економічних показників державними інституціями. Проведено оцінку взаємозв’язку між внутрішніми показниками діяльності досліджуваних агропромислових компаній та змінами цін на їх акції за наступний квартал після звітного, оскільки фондовий ринок реагує на надходження інформації з певним часовим лагом після її отримання. Беручи за основу результати проведеної оцінки, на наше переконання, можна зробити висновок, що значною мірою рентабельність продажів та, менш значущою мірою, балансова вартість власного капіталу мають вплив на коливання середньої вартості акцій за наступний квартал після звітного для вибірки досліджуваних агропромислових компаній. Розуміння впливу конкретних мікроекономічних факторів на зміну вартості акцій агропромислових компаній базуючись на історичних показниках здатні допомогти в процесі прийняття рішень стейкхолдерами компаній щодо прогнозної вартості компанії та прийняття відповідних управлінських рішень щодо алокації ресурсів. Розуміння впливу конкретних детермінант на зміну курсу акцій на основі історичних даних може допомогти в процесі прийняття управлінських рішень щодо розподілу ресурсів для досягнення необхідної фінансової ефективності та рівня капіталізації в короткостроковій перспективі. Також було встановлено, що видатки загального фонду державного бюджету України та загальна економічна додана вартість досліджуваних компаній є статистично значущими для пояснення змін в їх загальній середньорічній ринковій вартості. Врахування впливу інноваційного розвитку на економічні показники можуть бути використані окремими компаніями та державними органами для планування показників та удосконалення діяльності в межах їх компетенції.

Публікації

1. Воробей Р. Є. Theoretical approaches to the determination of the economic categories" capital" and" capitalization". Економіка та суспільство. 2022. № 45.

2. Воробей Р. Є. Agro-industrial companies’ capital cost and structure. Причорноморські економічні студії. 2023. № 81. С. 91-98.

3. Воробей Р. Є. Оптимізація структури капіталу агропромислових компаній. Агросвіт. 2023. № 18. С. 116-122.

4. Vorobei R. Determinants of ukrainian agro industrial companies’ stock price movements. Intelektinė ekonomika. 2022. № 16.1. Рр. 24-40.

5. Воробей Р. Є. Теоретичні підходи до визначення поняття «капіталізація». Фінансові механізми сталого розвитку України в умовах сучасних викликів: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (м. Київ, НУБіП України, 18 березня 2021 року). Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2021. С. 259-261.

6. Воробей Р. Є. Методи оцінки ринкової вартості компаній. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Дубляни, 20 травня 2021). Дубляни, 2021. С. 61-64.

7. Воробей Р. Є. Динаміка структури капіталу агропромислових компаній. Аграрна політика України в умовах глобальних викликів : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, НУБіП України, 23-24 вересня 2021 року). Київ: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2021. С. 121-123.

8. Vorobei R. Assessment of ukrainian agro-industrial companies' financial stability. Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and Social Development Trends : VІ International Scientific and Practical Conference. Burgas, Bulgaria, 2022. Рр. 108-112.

Схожі дисертації