Ломоносова Л. С. Розвиток страхування кібер-ризиків в умовах цифрової економіки

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0824U001954

Здобувач

Спеціальність

  • 072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

06-06-2024

Спеціалізована вчена рада

5183

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню основних аспектів страхування кіберризиків, а саме: поглибленню теоретико-методичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо запровадження й розвитку страхування кіберризиків в умовах цифрової економіки. У дисертаційній роботі поглиблено теоретико-методологічні основи страхування кібер-ризиків в умовах цифрової економіки, розроблено методичні підходи та практичні рекомендації щодо запровадження та розвитку вказаного виду страхування в Україні з метою забезпечення захисту економічних суб’єктів від загроз кіберпростору. Проведене дослідження стало фундаментом для формулювання таких висновків, які відображають виконання поставлених завдань дисертації. Розкрито економічну природу кібер-ризиків в умовах цифрової економіки на основі зіставлення процесу становлення поняття «цифрова економіка» і трансформації ризиків під впливом цифровізації та виявлено спіральну модель еволюції дефініції «кібер-ризик», яка акцентує увагу на тісному взаємозв’язку проникнення цифрових технологій в економічну діяльність суб’єктів і на характері загроз, що вони становлять. Унаслідок дослідження наведено вдосконалене визначення поняття «кібер-ризику» як константи глобальних процесів цифровізації економіки (з урахуванням джерел виникнення загроз та характеру прояву наслідків їх реалізації). Узагальнено і систематизовано класифікацію кібер-ризиків на основі фасетного підходу за локалізацією, видимістю, характером наслідків, формою прояву, розміром і ймовірністю настання та доповнено такими ознаками, як рівень економіки, страхувальність, сектор реалізації, що передусім включає розширений перелік кібер-ризиків оборонного сектору, які сформувались під впливом гібридної війни в Україні.

Публікації

Приказюк Н. В., Ломоносова (Гуменюк) Л. С. Кібер-страхування як важливий інструмент захисту підприємств в умовах цифровізації економіки. Ефективна економіка. 2020. № 4. URL: https://doi.org/10.32702/2307-2105- 2020.4.6

Приказюк Н. В., Ломоносова (Гуменюк) Л. С. Передумови розвитку кібер-страхування. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15-16. С. 28–34. URL: http://dx.doi.org/10.32702/2306-6814.2020.15-16.28.

Приказюк Н. В., Ломоносова (Гуменюк) Л. С. Дорожня карта впровадження кібер-страхування в Україні. Innovation and sustainability. 2021. № 1. С. 64–72. URL: https://doi.org/10.31649/ins.2021.1.64.72.

Prykaziuk N., Lomonosova (Gumenyuk) L. Pandemic COVID-19 as a key factor in the development of DDOS-attacks insurance. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2022. № 1 (218). С. 39–44. URL: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/218-1/6

Ломоносова (Гуменюк) Л. С. Фінансова інклюзія як ключовий фактор у відновленні економічного розвитку України після війни. Transformation of Ukraine's economy: formation of an inclusive economy system and functionality of financial inclusion. Рига, 2023. С. 152–169. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934- 26-321-7-7.

Lomonosova (Gumenyuk) L. Cyber insurance: modern requirements. Economics & Education. 2021. Vol. 6, No. 4. P. 33–36. URL: https://doi.org/10.30525/2500-946x/2021-4-5.

Файли

Схожі дисертації