06 Сільськогосподарські науки

0599U000590

Овчарук Василь Іванович

Теоретичне обгрунтування і агротехнічні основи вирощування петрушки і селери для продовольчого та насінницького використання в умовах південно-західної частини Лісостепу України

0599U000556

Ткач Віктор Петрович

Заплавні ліси Лівобережної України та наукові основи господарювання в них

0599U000484

Танчик Семен Петрович

Наукове обгрунтування агроекологічних заходів зниження забур'яненості кукурудзи в Лісостепу України

0599U000449

Калуцький Іван Федорович

Вітровали на північно-східному макросхилі Українських Карпат

0599U000439

Гірко Володимир Сергійович

Нетрадиційні методи створення селекційного матеріалу пшениці

0599U000389

Пешук-Топіха Людмила Василівна

Методи селекційно-генетичного удосконалення червоної степової породи при чистопородному розведенні та схрещуванні

0599U000388

Ладика Володимир Іванович

Селекційні аспекти якісного удосконалення популяції лебединської худоби

0599U000387

Рубан Сергій Юрійович

Методологія і система селекції тварин української червоно-рябої молочної породи

0599U000344

Маткевич Валентин Трохимович

Наукове обгрунтування і розробка технологічних прийомів підвищення урожайності та якості кормових культур в північному Степу України

0599U000341

Омельченко Іван Климович

Основи створення і продуктивного використання інтенсивних типів насаджень яблуні в Лісостепу України

0599U000330

Васильківський Станіслав Петрович

Особливості використання хімічного мутагенезу при створенні вихідного матеріалу для селекції пшениці

0599U000245

Красненков Сергій Васильович

Наукове обгрунтування оптимізації технології вирощування сорго в умовах недостатнього і нестійкого зволоження в північному Степу України

0599U000166

Квітко Генріх Павлович

Наукове обгрунтування і розробка інтенсивних агротехнічних прийомів підвищення кормової продуктивності люцерни в Лісостепу України

0599U000122

Петренкова Віра Павлівна

Наукове обґрунтування захисту соняшнику від некротрофгих патогенів на сході Лісостепу України

0599U000117

Черенков Анатолій Васильович

Наукове обгрунтування адаптивної технології вирощування люцерни на корм та насіння в північному Степу України

0599U000108

Бикін Анатолій Вікторович

Біоконверсія органічних відходів агропромислового комплексу та продуктивність агроекосистем при застосуванні нових видів добрив.

0599U000091

Терещенко Юрій Федорович

Наукове обгрунтування формування продуктивності, якостей продовольчого зерна та насіння озимої пшениці в південній частині правобережного Лісостепу.

0599U000080

Вакуленко Іван Семенович

Закономipностi i особливостi фоpмування м'ясної пpодуктивностi i конвеpсiйної здатностi кpолiв в постнатальному онтогенезi

0599U000069

Козак Микола Васильович

Агроекологічні основи збереження родючості грунтів в промислових насадженнях яблунь та їх якісна оцінка в садівництві України

0599U000068

Надточий Петро Петрович

Агроекологічний стан грунтів Лісостепу України, вдосконалення їх родючості і продуктивності агроценозів

0599U000064

Шкурин Григорій Тимофійович

Генезис симентальської породи в Україні

0598U000378

Курило Василий Леонидович

Агротехнические основы разработки и усовершенствования процессов механизированного выращивания семян сахарной свеклы

0598U000351

Полищук Анатолий Анатольевич

Научное обоснование использования малокомпонентных комбикормов и кормовых добавок при выращивании свиней на мясо

0598U000344

Абрамов Алексей Алексеевич

Культура козлятника восточного и сильфии пронзеннолистный в связи с интродукцией Лесостепи Украины

0598U000294

петруша Евгений Захарович

Экспериментальное обоснование параметров содержания молочных коров

0598U000196

Прудников Василий Григорьевич

Разработка и обоснование методов рационального использования крупного рогатого скота для производства мяса

0598U000171

Пилипенко Борис Феодосиевич

Теоретическое и экспериментальное обоснование методов исследования и оценки количественных параметров коконов тутового шелкопряда и листьев шелковицы

0598U000151

Бутыло Анатолий Филиппович

Научное обоснование системы содержания почвы в садах Лесостепи Украины

0598U000142

Пабат Виктор Алексеевич

Селекционно-генетические факторы формирования мясной продуктивности крупного рогатого скота

0598U000117

Нетис Иван тимофеевич

Научное обоснование и разработка энергосберегающих технологий выращивания озимой мягкой и твердой пшеницы на орошаемых землях юга Украины

0598U000055

Кузюра Михаил Николаевич

Научное обоснование технологии выращивания семян кормового люпина

0598U000002

Рудик И.А.

Методы повышения эффективности селекции производителей молочного скота

0597U001106

Браславский Марк Ефимович

Теоретическое обоснование и экспериментальная разработка основных программ селекции тутового шелкопряда в Украине

0597U001101

Ходеева Лидия Прохоровна

Удобрения как фактор оптимизации минирального питания и повышения продуктивности капусты и лука в Левобережной Лесостепи Украины

0597U001089

Стапай Петр Васильевич

Липиды кожи, их роль в процессах шерстеобразования и сохранении естественных свойств шерсти овец

0597U001083

Акимов Валерий Владимирович

Разработка и совершенствование энергосберегающих технологических процессов и систем выращивания индюшат на мясо

0597U001080

Тришин Алексей Константинович

Энергоресурсосберегающая технология производства молока для ферм и комплексов промышленного типа

0597U001073

Ренсевич Александр Александрович

Методы повышения эффективности использования пшеничной соломы и ячменной шелухи на кормовые цели

0597U001063

Бреславец Виталий Алексеевич

Научное обоснование требований к продукции птицеводства и методов контроля ее качества

0597U001038

Шалимов Николай Алексеевич

Теоретические и практические аспекты формированияя типов конституции красных пород скота

0597U001037

Панасюк Иван Митрофанович

Продуктивные и технологические качества коров в зависимости от конституции, высшей нервной деятельности, стресоустойчивости и признаков раннего онтогенеза

0597U001036

Светличный Иван Алексеевич

Научно-практические основы создания полутонкорунного овцеводства в Лесостепи и Полесье Украины

0597U001012

Рябко Вячеслав Мефодиевич

Разработка и усовершенствование методов оценки использования перспективного генофонда свиней

0597U000377

Сыч З.Д.

Создание высокопродуктивных сортов и гибридов арбуза столового (Citrullus lanatus var. vulgaris (Schrad) Fursa)

0597U000348

Балаев Анатолий Джалилович

Органическое вещество пути его воспроизводства в черноземах Лесостепи и Степи Украины

0597U000340

Красноштан Анатолий Алексеевич

Продуктивность яблони в зависимости от подвоя и удобрения почвы в условиях Лесостепи Украины

0597U000317

Деревянский Виетор Петрович

Агроэкологизация систем технологических приемов возделывания сои в условиях западной Лесостепи Украины

0597U000304

Скорченко Анатолий Федорович

Научные основы интенсификации производства и углубленной переработки льносырья

0597U000299

Шлапак Владимир Петрович

Пристепные боры Украины и лесовосстановление в них

0597U000286

Жеребко Владимир Михайлович

Научное обоснование и разработка приемов регулирования уровня засоренности агрофитоценоза сои в Лесостепи Украины

0597U000243

Веремеенко С.И.

Агроэкологические принципы оценки состояния и управления продуктивностью почв Западного Полесья Украины

0597U000242

Шевчук М.И.

Агрохимические и агроэкологические основы добычи и использования озерных месторождений сапропелей в сельском хозяйстве

0597U000240

Шевчук В.К.

Болезни гречихи и обоснование селекционных и агротехнических прийомов ограничивающих их развитие

0597U000239

Засуха Т.В.

Новые дисперсные минералы в животноводстве

0597U000200

Кваша Василий Иванович

Экспериментальное обоснование повышения продуктивности ремонтных телок путем усовершенствования кормления и содержания в условиях западной Лесостепи Украины

0597U000199

Борисенко Людмила Николаевна

Научное и экспериментальное обоснование комплексной переработки и использования коллаген- и кератинсодержащих кожевенных отходов в кормлении сельскохозяйственных животных

0597U000190

Лакида Петр Иванович

Продуктивность лесных насаждений Украины по комонентам надземной фитомассы

0597U000183

Малиенко Анатолий Митрофанович

Научные основы обработки дерново-подзолистых супесчаных почв Полесья Украины

0597U000180

Бойко Петр Иванович

Научные и технологические основы выращивания кукурузы в севооборотах Лесостепи Украины

0597U000152

Ковтуник И.Н.

Введение в культуру и технология выращивания лекарственных и пряно-ароматических растений в условиях юго-западной части Лесостепи

0597U000143

Витвицкий М.А.

Селекция озимой ржи и яровой пшеницы на повышение продуктивности, устойчивости к полеганию и болезням в условиях Полесья и Лесостепи Украины

0597U000133

Черный С.Г.

Теоретические и прикладные основы рационального использования почв склоновых орошаемых агроландшафтов Южной и Сухой Степи Украины

0597U000127

Мусатов А.Г.

Оптимизация технологии выращивания ярового ячменя и овса в северной подзоне Степи Украины

0597U000126

Нестерец В.Г.

Агроэкологические и биологические основы выращивания средне- и низкорослых сортов озимой пшеницы в юго-восточной Степи Украины

0597U000100

Костенко Владимир Николаевич

Обоснование и разработка заменителей молочных кормов и смесей концентратов с повышенным содержанием незерновых компонентов и их использование в кормлении молодняка крупного рогатого скота

0597U000082

Хоменко Иван Иванович

Защита семечковых садов в центральной Лесостепи Украины

0597U000020

Пономаренок Михаил Маркияновия

Использование энергии и питательных веществ кормов молодняком разного возраста

0596U000753

Грабак Наум Харитонович

Научное обоснование и практические основы обработки эродированых почв степной зоны Украины

0596U000749

Чернецкий Василий Михайлович

Водопотребление, режим и способы орошения капусты белокачанной позднеспелых сортов в Степи и Лесостепи Украины

0596U000737

Бомба Мирослав Ярославович

Агроэкологические основы обработки почвы в западной Лесостепи Украины

0596U000717

Якушина Надежда Альфонсовна

Биологическое обоснование защиты винограда от болезней грибной этиологии с использованием системных фунгицидов и индукторов устойчивости

0596U000713

Гуменюк Галина Денисова

Новые виды сырья для производства комбикормов и совершенствование системы контроля качества

0596U000630

Дранищев Николай Иванович

Оптимальная густота растений и их пунктирное (поодиночно-равномерное) размещение как факторы повышения урожайности сельскохозяйственных культур

0596U000628

Подобед Леонид Илларионович

Технологические основы получения комплексных кормовых добавок и эффективность их использования в кормлении свиней и птицы

0596U000616

Зазарив Орест Ярославович

Онтогенетические особенности метаболизма независимых жирных кислот в организме крупного рогатого скота

0596U000594

Китаева Алла Павловна

Совершенствование и разработка эффективных методов повышения продуктивности овец цигайской породы на юге Украины

0596U000581

Гузь Николай Михайлович

Закономерности формирования корневых систем лесообразующих пород Украины

0596U000578

Гудзь Юрий Владимирович

Принципы и методы селекции кукурузы на адаптированность к условиям орошения Южной Степи Украины

0596U000571

Лисовой Николай Викторович

Географические закономерности эффективности минеральных удобрений на территории Украины и прогнозирование их действия под озимую пшеницу

0596U000570

Фатеев Анатолий Иванович

Теоретическое обоснование эффективности локального способа внесения удобрений

0596U000567

Джамбурия Гиви Доментиевич

Интексификация производства семян озимой пшеницы с высокими урожайными свойствами в условиях Грузии

0596U000565

Барабаш Виктор Иванович

Теоретическое обоснование и разработка способов содержания, использования и стимуляции воспроизводительной функции быков

0596U000479

Маринчук Георгий Евгенович

Полиморфные системы лактопротеинов крупного рогатого скота как генные маркеры молочной продуктивности

0596U000478

Хомут Иван Семенович

Теоретические и практические аспекты селекционно-племенной работы в молочном стаде

0596U000427

Тертышный Александр Степанович

Агробиологическое обоснование защиты яблони, сливы и черной смородины от вредителей в условиях восточной Лесостепи Украины

0596U000412

Тимошенко Иван Иванович

Селекция фитофтороустойчивых сортов картофеля в западном регионе Украины

0596U000263

Балюк Святослав Антонович

Орошаемые черноземы Лесостепи и Северной Степи Украины: оценка состояния степи, охрана ее и повышение плодородия

0596U000250

Хаврук Александр Федорович

Разработка методов и выведение украинской красно-пестрой молочной породы

0596U000249

Шаловило Степан Григорьевич

Разработка научных и практических методов повышения эффективности трансплантации эмбрионов в племенном скотоводстве

0596U000206

Заишняк Анатолий Семенович

Способы выращивания и оптимизация питания семенников сахарной свеклы как факторы повышения их продуктивности

0596U000143

Корнейчук Николай Сергеевич

Грибные болезни однолетних кормовых люпинов: Lupinus luteus, L.albus и L.angustifolius в Украине и обоснование агротехнических и селекционных приемов, ограничивающих их развитие

0596U000115

Солодюк Наталия Владимировна

Эффективность индуцированного химического мутагенеза и рекомбиногенеза в селекции желтого и белого люпина

0596U000106

Чумак Виктор Алексеевич

Агроценотическое обоснование системы защиты эфиромасличных культур от вредителей на юге Украины

0596U000099

Жук Ольга Яковлевна

Создание пригодных для промышленой переработки, лежких, устойчивых к болезням сортов капусты белокачанной

0596U000075

Лихацкий Виталий Иванович

Агробиологические основы и разработка эффективных технологий выращивания чеснока в условиях Лесостепи Украины

0596U000065

Бублик Людмила Ивановна

Теоретические основы и методы мониторинга пестицидов в агроэкосистеме

0596U000053

Копань Владимир Павлович

Селекция яблони в Украине

0596U000024

Кургак Владимир Григорьевич

эколого-биологические и агротехнические основы создания высокопродуктивных сеяных лугов в Полесье Украины

0596U000008

Шелестова Валентина Сергеевна

Агробиоценотические основы регуляции численности листоверок в плодовых насаждениях Лесостепи Украины и прогноз динамики их популяций путем моделирования

0595U001015

Калитка Валентина Васильевна

Исследование биологических свойств комплксных водо-и жирорастворимых антиоксидантов и их влияния на антиоксидантную систему защиты организма кур