Дружинець М. Л. Українське усне мовлення: психо- та соціофонетичний аспекти

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0519U001226

Здобувач

Спеціальність

  • 10.02.01 - Українська мова

28-11-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 41.051.02

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Анотація

Дисертацію присвячено комплексному аналізу українського усного мовлення у двох вимірах: психофонетичному (експериментальна верифікація психофоносемантичних особливостей звуків української мови, здійснена в зіставних аспектах) та соціофонетичному (визначення шляхом соцопитування рівня володіння орфоепічними нормами української літературної мови молоддю на теренах України та зарубіжжя). В дослідженні узагальнено теоретичні засади різноаспектного вивчення українського усного мовлення, подано діахронічну ретроспективу його опрацювання, у межах якої простежено історичне коріння кожної орфоепічної норми в писемних пам'ятках; схарактеризовано нормативну базу сучасного українського усного мовлення з наведенням критичних зауваг і коментарів; описано девіантні та деградаційні процеси сучасного українського усного мовлення (зокрема вимову голосних, приголосних, звукосполук українцями та європейцями, американцями, канадцями українського походження, українцями-придністровцями з урахуванням гендерних особливостей) у проекції на його психо- та соціолінгвістичну специфіку, запропоновано шляхи підвищення рівня мовної культури, сформовано теоретичну базу нового напряму - синхронічно-діахронічної психосоціофонетики. Можливість використання - курси з сучасної української мови, загального мовознавства. Сфера вживання - вища школа.

Схожі дисертації