Онищук І. А. Теоретико-методичні засади розвитку культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у художній діяльності.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100003

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

24-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 20.051.01

Коломийський інститут ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Анотація

У дослідженні розроблено та обґрунтовано теоретичні й методичні засади розвитку культури самовираження майбутніх вихователів ЗДО у художній діяльності (єдність методологічного, теоретичного та методичного концептів). Забезпечено в організації художньої діяльності єдність системного, діяльнісного, особистісно орієнтованого, аксіологічного, культурологічного та компетентнісного підходів. Виокремлено й обґрунтовано організаційно-педагогічні умови розвитку культури самовираження майбутніх вихователів ЗДО у художній діяльності: розвиток позитивної «Я-концепції», ціннісного самоставлення; збагачення наповнення позитивним змістом міжособистісної взаємодії у системі «викладач – студент – студент», стимулювання позитивної мотивації до самовираження у художній діяльності; моделювання змісту художньої освіти на засадах інтегрованого підходу, гармонійного поєднання індивідуальних та колективних форм її організації, застосування завдань відтворювального і творчого характеру; забезпечення у викладанні дисциплін професійної підготовки художньо-естетичної спрямованості балансу між творчо-продуктивною, ціннісно-смисловою та духовною складовими; визначено форми, методи та прийоми ефективного розвитку культури самовираження майбутніх вихователів ЗДО у художній діяльності. Розкрито структуру досліджуваного феномену (когнітивний, емоційно-ціннісний та поведінковий компоненти) і зміст процесу підготовки майбутніх вихователів ЗДО до самовираження у художній діяльності, спрямованої на актуалізацію самостійності як складової професійної діяльності та активізацію особистісної культури. Розроблено критерії, показники і типи культури самовираження майбутніх вихователів у художній діяльності: духовно орієнтований, особистісний, суб’єктний, базовий, деструктивний. Розроблено, обґрунтовано, апробовано та впроваджено у педагогічну практику методику діагностики особливостей різних типів культурного самовираження майбутніх вихователів.

Файли

Схожі дисертації

0524U000082

Шишенко Інна Володимирівна

Теорія і практика підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах Нової української школи

0524U000075

Мулеса Павло Павлович

Теорія і практика підготовки майбутніх учителів математики та інформатики до застосування засобів віртуальної наочності у професійній діяльності

0524U000071

Даниско Оксана Володимирівна

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

0524U000036

Загура Федір Іванович

Теоретичні і методичні засади професійного розвитку викладачів фізичного виховання багатогалузевих закладів вищої освіти

0524U000007

Іванчук Сабіна Айдинівна

Теорія та практика професійної підготовки майбутніх вихователів до формування екологічно доцільної поведінки дітей дошкільного віку