Філіпова Н. В. Стратегія фінансового забезпечення інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100013

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

21-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 27.855.01

Університет державної фіскальної служби України

Анотація

Дослідження спрямоване на обґрунтування теоретико методологічних і прикладних рекомендацій щодо формування та реалізації стратегії фінансового забезпечення інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я. Удосконалено класифікацію сутності медичних послуг за економічним змістом на основі представлення основних їх видів: джерела фінансування, способу виробництва, методу розподілу, а також місця в системі суспільних благ. Фінансове забезпечення сфери охорони здоров’я запропоновано розглядати як сукупність прийомів, механізмів та інструментів, за допомогою яких залучаються кошти з визначених законодавчо джерел для досягнення конкретного результату – збереження, зміцнення, поліпшення, відтворення індивідуального та громадського здоров’я. Проведено оцінку тенденцій фінансування сфери охорони здоров’я в Україні. Встановлено, що рівень фінансування сфери охорони здоров’я характеризується низькими показниками та обумовлений можливостями бюджету, що підтверджує необхідність в розробці нових підходів до фінансування сфери охорони здоров’я. Визначено особливості функціонування світових моделей фінансування сфери охорони здоров’я. Встановлено, що нема єдиного ефективного фінансового механізму, оскільки кожна країна має свої специфічні особливості та використовує частіше змішану модель фінансування. Обґрунтовано доцільність та необхідність активізації в Україні обов’язкового медичного страхування, що сприятиме забезпеченню доступності медичної допомоги, відповідно зміцненню здоров’я та подовження тривалості життя населення України, створить передумови для розвитку конкуренції в системі охорони здоров’я, збільшить інвестиційну привабливість вітчизняної системи охорони здоров’я та підвищить якісний рівень медичного обслуговування. В дисертаційній роботі запропоновані методологічні положення формування стратегії фінансового забезпечення розвитку сфери охорони здоров’я, які передбачають системне поєднання методичних, наукових та інституційно-організаційних підходів щодо розвитку кластерних відносин; комплексний підхід до використання планування і прогнозування, за якого прогнозування використовується як інформаційна база для прийняття управлінських та регуляторних рішень, що передбачають проведення планування діяльності організацій сфери охорони здоров’я на засадах використання сучасних методів економічного аналізу в межах реформування досліджуваної сфери відповідно до визначених органами влади напрямів. Розроблено методологічний підхід до стратегічного управління фінансовим забезпеченням інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я, який ґрунтується на засадах імітаційного моделювання та передбачає функціонування двох систем управління – державної та саморегульованої. Запропоновано алгоритм формування та вибору стратегії фінансового забезпечення інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я України. Обґрунтовано доцільність впровадження кластерної моделі як інструменту реалізації стратегії фінансового забезпечення інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я із використанням довгострокових договірних відносин безпосередньо між замовником, надавачами медичних послуг та іншими учасниками кластеру

Файли

Схожі дисертації