Хлібкевич С. Б. Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізичної культури у закладах вищої педагогічної освіти

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100031

Здобувач

Спеціальність

  • 011 - Освітні, педагогічні науки

23-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 44.053.005

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Анотація

Хлібкевич С. Б. Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізичної культури у закладах вищої педагогічної освіти. – Квалiфiкацiйна наукова праця на правах рукопису. Дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора фiлософiї за спецiальнiстю 011 Освітні, педагогічні науки. – Полтавський національний педагогічний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Полтава, 2020. Дисертацiйне дослiдження присвячене проблемi формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі підготовки в закладах вищої педагогічної освіти. Визначено педагогічну сутність поняття «дослідницька компетентність майбутнього вчителя фізичної культури» як системної інтегративної компетентнісної характеристики, яка забезпечує перенесення смислового контексту педагогічної діяльності з функціонально-репродуктивного до перетворювально-евристичного; як цілісної властивості особистості фахівця, що поєднує в собі знання, уміння, навички, досвід пошуково-перетворювальної роботи в галузі фізичної культури, ціннісні ставлення та особистісні якості дослідника, виявляється в стійкому прагненні до інноваційних змін і здатності до науково-дослідницької діяльності у фаховому освітньому середовищі. Розроблено і впроваджено в практику педагогічних ЗВО структурно-функціональну модель формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізичної культури у єдності блоків (концептуально-цільовий, операційно-змістовий, аналітико-коригувальний), етапів підготовки (початковий – мотиваційно-аналітичний, 1-2 курси навчання; базовий професійний – організаційно-діяльнісний, 3-4 курси навчання; завершальний – професійно-адаптативний, І-ІІ курси магістратури) та педагогічних умов її реалізації (спрямованість змісту фахових дисциплін підготовки майбутнього учителя фізичної культури на дослідницьку діяльність; створення у закладі вищої освіти науково-освітнього професійного середовища, яке стимулює дослідницьку діяльність студента; поетапне залучення майбутніх учителів фізичної культури до дослідницької діяльності; здоров’язберігальна спрямованість дослідницької діяльності майбутнього вчителя фізичної культури; реалізація системи міжпредметних та транспредметних зв’язків при вивченні фахових дисциплін підготовки майбутнього вчителя фізичної культури); обгрунтовано координаційно-інтеграційну сітку змісту дисциплін підготовки вчителя фізичної культури, що забезпечує формування його дослідницької компетентності. Уточнено структуру дослідницької компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у єдності мотиваційно-ціннісного, когнітивного, особистісно-рефлексивного, діяльнісного компонентів; критерії (ціннісно-мотиваційний, когнітивно-методичний, інформаційно-комунікативний, професійно-рефлексивний), показники та рівні (високий, середній, низький) сформованості дослідницької компетентності; комплексу методів діагностики стану сформованості дослідницької компетентності майбутніх учителів фізичної культури. Подальшого розвитку набув технологічний інструментарій формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізичної культури (форми, методи і засоби підготовки студентів до дослідницької діяльності). Ключові слова: педагогічний заклад вищої освіти, майбутні вчителі фізичної культури, підготовка, фахова компетентність, дослідницька компетентність учителя фізичної культури, структурно-функціональна модель.

Файли

Схожі дисертації