Скрипник О. А. Управління енергетичним розвитком територіальних громад

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100020

Здобувач

Спеціальність

  • 073 - Управління та адміністрування. Менеджмент

10-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 55.859.015

Сумський національний аграрний університет

Анотація

Метою роботи є удосконалення теоретико-методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо управління енергетичним розвитком територіальних громад. Об’єктом дослідження є процеси управління енергетичним розвитком територіальних громад в регіонах України. Предметом дослідження є теоретико-методичні підходи та науково-прикладні аспекти управління енергетичним розвитком територіальних громад в умовах реформи децентралізації. Для досягнення поставленої мети та вирішення задач у роботі використано широкий перелік методологічних прийомів, таких як: монографічний метод та метод теоретичного узагальнення - для збору інформаційного базису дисертаційного дослідження; системного аналізу – для виявлення та систематизації загальних проблем розвитку територіальних громад; регресійного аналізу – для визначення впливу процесу децентралізації на енергетичний розвиток територіальних громад; кластерного та SWOT-аналізу – для групування проблем енергетичного розвитку для всіх територіальних громад України та пошуку методів їх вирішення; гіпотетичного методу – для виявлення спільних позицій та проведення аналогій в енергетичному розвитку територіальних громад України та Європи; метод математичного модклювання та прогнозування – для побудови матриці визначення задоволеності споживачів сонячної енергетики. Наукова новизна отриманих результатів полягає у поглибленні існуючих теоретичних положень та розробці науково-практичних та методичних рекомендацій щодо управління енергетичним розвитком територіальних громад.

Файли

Схожі дисертації