Кулинич Б. Г. Висвітлення в пресі України становлення і розвитку паралімпійського спорту (кінець 80-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.).

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100034

Здобувач

Спеціальність

  • 032 - Гуманітарні науки. Історія та археологія

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 27.053.010

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Анотація

У дисертаційній роботі на основі виявленого та опрацьованого комплексу джерел, здобутків історіографії та сучасних методологічних підходів всебічно досліджено процес становлення та розвитку паралімпійського спорту в Україні і з’ясовано особливості висвітлення його у пресі наприкінці 80-х років ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження визначається самою постановкою та вирішенням проблеми, пов’язаної з історією становлення, розвитку та утвердження українського паралімпійського спорту на передових позиціях у світовому паралімпійському русі. До цього часу історія паралімпійського спорту України у взаємозв’язку з висвітленням його у засобах масової інформації не досліджувалася. У дослідженні вперше на основі історіографічного аналізу охарактеризовано основні етапи історії розвитку паралімпійського спорту в Україні та його здобутки на міжнародній арені; показано роль і місце спорту людей з інвалідністю у соціальній політиці держави та суспільному житті; комплексно узагальнено здобутки українських спортсменів-паралімпійців у літніх та зимових Паралімпійських іграх; розкрито трансформацію висвітлення паралімпійської тематики у друкованих та електронних засобах масової інформації, характерні особливості форм подачі інформації вказаної тематики та її змістовно-жанрове спрямування; з’ясовано роль електронних спортивних засобах масової інформації у висвітленні історії та становлення паралімпійського спорту України, окреслено відмінності концепцій висвітлення спорту для людей з фізичними обмеженнями в різних інтернет-медіа. У процесі дослідження удосконалено та розширено аргументований висновок про виокремлення у самостійний дослідницький напрямок історії паралімпійського спорту України як важливого чинника суспільного життя, який відіграє велику роль у формуванні не тільки окремої особистості, а й суспільства в цілому. Обгрунтовано актуальність всебічного висвітлення історії і сучасності проблеми соціальної захищеності людей з інвалідністю, створення їм належних умов займатися фізкультурою і спортом, утверджуватися у житті завдяки спорту, мати можливість демонструвати свою майстерність, беручи участь у змаганнях найвищого рівня. Дістала подальшого розвитку теза про репрезентативність розміщеної у засобах масової інформації джерельної бази і на основі її аналізу відтворення історії становлення та розвитку паралімпійського спорту в Україні наприкінці 80-х років ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Зафіксовано динаміку еволюції традиційної преси у сучасні форми медіа-комунікації та висвітлення нею проблем паралімпійського спорту.

Файли

Схожі дисертації