Баган Н. В. Формування та ефективність використання ресурсів аграрних підприємств.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100057

Здобувач

Спеціальність

  • 051 - Соціальні та поведінкові науки. Економіка

29-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 44.887.014

Полтавський державний аграрний університет

Анотація

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні положення та запропоновано практичні рекомендації щодо ефективності використання ресурсів аграрних підприємств. За результатами узагальнення поглиблено теоретико-методичні основи формування та використання ресурсів аграрних підприємств на основі детальної характеристики етапів еволюції наукових знань про економічні ресурси та дослідження понятійно-категоріального апарату, що дозволило розглядати поняття «ресурси аграрних підприємств» як сукупність органічно взаємопов’язаних природних, матеріальних, нематеріальних, фінансових, трудових, часових та інформаційних ресурсів, які при взаємодії один з одним та при врахуванні впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища забезпечують безперебійну діяльність аграрного підприємства з метою отримання максимального прибутку беручи до уваги економічну, екологічну та соціальну основи. Це дозволить актуалізувати економічний, екологічний та соціальний аспекти підвищення ефективності використання ресурсів аграрних підприємств. З’ясовано, що всю сукупність ресурсів аграрних підприємств можна поділити на: матеріальні, нематеріальні, земельні, трудові, фінансові, інформаційні та часові. Зокрема, розширена класифікація інформаційних ресурсів: за ступенем достовірності; за ступенем надійності; за шляхом (рівнем) передачі; за каналом передачі; за сферою використання, та розроблена класифікація часових ресурсів: за ефективністю використання; за галузевою приналежністю; за швидкістю прийняття рішення; за використанням часу з урахуванням сезонності виробництва, що дасть можливість конкретизувати вплив кожного з видів ресурсів на ефективність їх використання в аграрних підприємствах. Результатом узагальнення сучасних підходів до визначення видів ефективності використання ресурсів аграрних підприємств, враховуючи їх різноспрямованість та особливості типізації, є виділення економічної, екологічної та соціальної ефективності використання ресурсів аграрних підприємств, що дозволило зазначити актуальні напрями їх ефективного використання. У результаті чого запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності використання ресурсів аграрних підприємств, котрий за допомогою показників використання матеріальних, нематеріальних, фінансових, трудових, земельних, інформаційних та часових ресурсів дозволить здійснити оцінку економічної та екологічної ефективності використання ресурсів аграрних підприємств. Для оцінки соціальної ефективності використання ресурсів проведено анкетування працівників аграрних підприємств.

Файли

Схожі дисертації