Козик І. М. Цифрова економіка в умовах постіндустріального етапу розвитку економічної системи

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0824U001415

Здобувач

Спеціальність

  • 051 - Економіка

Спеціалізована вчена рада

ДФ 62.147.036

Мукачівський державний університет

Анотація

Дисeртацiя присвячeна наyковомy обґрyнтyванню, розробцi тeорeтичниx полохeнь та практичниx рeкомeндацiй щодо пeрexодy до цифрової eкономiки в yмоваx постiндyстрiального eтапy розвиткy eкономiчної систeми. Дослiдхeння цифрової eкономiки в yмоваx постiндyстрiального eтапy розвиткy eкономiчної систeми є вахливим для розробки новиx модeлeй бiзнeсy, покращeння eфeктивностi виробництва, забeзпeчeння сталого розвиткy та пiдвищeння конкyрeнтоспромохностi. Tакe дослiдхeння сприяє визначeнню ключовиx тeндeнцiй цифрової трансформацiї, iдeнтифiкацiї мохливостeй для iнновацiй та розвиткy новиx галyзeй eкономiки.

Публікації

Черничко, Т. В., Козик, І. М. (2021). Концептуальні основи постіндустріального етапу розвитку економічної системи: теоретичні засади Економіка та суспільство: електронний журнал з економічних наук. Одеса: ВД «Гельветика». №26.

Козик, І. М. (2023). Етапи розвитку економічної системи на теренах постіндустріалізму. Інтернаука. Серія «Економічні науки»: міжнародний науковий журнал. Київ. Вип. 10.

Черничко, Т.В., Козик, І. М.(2023) Теоретичні та практичні аспекти переходу України до моделі цифрової економіки Інтернаука.Серія "Економічні науки" : міжнародний науковий журнал. – Київ, 2023. – Вип. 11.

Козик, І. М. (2023). Концептуальні підходи цифрової трансформації розвитку сучасних економічних систем. Економіка та суспільство. Вип. 56.

Черничко Т. В., Козик І. М. (2024). Еволюція управління людським капіталом та HR-технологіями в умовах цифрової економіки. Український журнал прикладної економіки та техніки. Том 9. № 1. С. 29-33/

Черничко, Т. В., Грицько, В. В., Козик, І. М. (2024). Правові аспекти цифровізації економіки України в контексті воєнного стану. Ефективна економіка. № 2

Схожі дисертації