Лі Ч. .. Формування методичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100090

Здобувач

Спеціальність

  • 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями)

30-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 41.053.022

Державний заклад "Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"

Анотація

У дисертації подано теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми формування методичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки, що дозволило розробити, обґрунтувати й апробувати педагогічні умови, модель та експериментальну методику забезпечення цього процесу. Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й апробувати педагогічні умови формування методичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки. Уперше розкрито й науково обґрунтовано сутність феномену «методична культура майбутніх учителів музичного мистецтва», розкрито його структуру (гносеологічний, праксеологічний, аксіологічний та особистісний компоненти); схарактеризовано критерії (когнітивний, продуктивно-організаційний, ментально-ціннісний, мотиваційно-рефлексивний), показники та рівні сформованості методичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва (достатній, задовільний, низький). Науково обґрунтовано педагогічні умови формування методичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки: спрямованість змісту фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва на формування методичної культури; стимулювання інтенцій майбутніх учителів музики на формування методичної культури; створення праксеологічно зорієнтованого інтерактивного художньо-освітнього середовища, спрямованого на формування методичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Розроблено модель формування методичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки. Розкрито сутність поняття «праксеологічно зорієнтоване інтерактивнео художньо-освітнє середовище закладу вищої освіти». Уточнено сутність поняття «методична культура педагога». Подальшого розвитку набули теорія і методика формування методичної культури майбутніх педагогів. У дослідженні розроблено методики діагностики та формування методичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки; елективний курс «Основи формування методичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва». Результати дослідження можуть бути використані в освітньому процесі закладів вищої освіти для формування методичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва; укладанні підручників, методичних посібників і рекомендацій для майбутніх учителів музичного мистецтва; для написання кваліфікаційних робіт, підготовки доповідей і статей тощо.

Файли

Схожі дисертації