Литвин Н. М. Фінансова децентралізація як основа формування моделі місцевого самоврядування

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100124

Здобувач

Спеціальність

  • 281 - Публічне управління та адміністрування

09-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 64.707.019

Національний університет цивільного захисту України

Анотація

Об’єкт: Фінансова децентралізація як основа формування моделі місцевого самоврядування. Мета: обґрунтування теоретичних засад й розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення механізмів фінансової децентралізації як основи формування моделі місцевого самоврядування. Методологічною основою дисертаційного дослідження слугували фундаментальні положення науки публічне управління та загальнонаукові принципи аналізу суспільних явищ і процесів, а також праці провідних науковців. Дослідження базувалося на логіко-діалектичному методі пізнання. Методи системного аналізу та синтезу, порівняння, абстракції, систематизації забезпечили визначення зв’язків між елементами теоретичної моделі фінансової децентралізації в Україні. Застосування міждисциплінарного підходу дало змогу комплексно розглянути нормативно-правові механізми формування та реалізації фінансової децентралізації в Україні. Системний підхід було використано для розробки й обґрунтування сучасних шляхів формування та реалізації фінансової децентралізації. Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у дисертаційній роботі за результатами дослідження визначені теоретико-методологічні та концептуальні засади формування та реалізації фінансової децентралізації, запропоновані шляхи удосконалення фінансової децентралізації в Україні, зокрема обґрунтована теоретична модель фінансової децентралізації в Україні. Удосконалено систематизацію проблем фінансової децентралізації, що відрізняється від існуючої виокремленням тринадцяти кластерів, понятійно-категоріальний апарат дослідження та з’ясовано, що фінансова децентралізація в системі публічного управління – це сукупність механізмів реалізації управлінських рішень територіальної громади щодо соціально-економічного розвитку регіону через використання фінансових активів, закономірності розвитку фінансової децентралізації за кордоном, що відрізняється від існуючих визначенням. Дістали подальшого розвитку наукові положення щодо обґрунтування інституційного забезпечення процесу стимулювання територіального розвитку, нормативно-правові механізми забезпечення фінансової децентралізації, шляхи подальшого розвитку фінансової децентралізації. Впроваджено в діяльність Бориспільської районної ради Київської області, Першого міжнародного фонду розвитку України, Міжнародною академією культури, безпеки, екології та здоров’я. Галузі використання: державні органи управління, заклади вищої освіти, органи місцевого самоврядування.

Файли

Схожі дисертації