Ткачук О. М. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців сестринської справи до організації первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100393

Здобувач

Спеціальність

  • 011 - Освітні, педагогічні науки

29-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 70.145.006

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Анотація

Дисертаційне дослідження присвячене проблемі формування професійної компетентності майбутніх фахівців сестринської справи до організації первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: – уперше визначено і теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців сестринської справи до організації первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді: актуалізація ціннісно-смислового ставлення майбутніх фахівців сестринської справи до організації первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді; забезпечення синтезу соціально-гуманітарних, інфекційних та дерматологічних аспектів знань з урахуванням можливостей взаємного інтегрування їхніх елементів; залучення майбутніх фахівців сестринської справи у колективні форми спільної діяльності, які квазіпрофесійно моделюють потенційну діяльність у контексті організації первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді; індивідуалізація самостійної роботи майбутніх фахівців сестринської справи щодо організації первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді; – розроблено структурно-функціональну модель формування професійної компетентності майбутніх фахівців сестринської справи до організації первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді, яка вбудована в наявний процес медсестринської освіти у закладах медичної освіти та охоплює мотиваційно-цільовий, організаційно-змістовний, методико-технологічний та оцінювально-корекційний блоки; характеризується внутрішньою діалогічністю, лінійно-поворотною структурою, інтегративністю та адаптивністю; враховує загальнопедагогічні принципи професійної підготовки студентів закладів медичної освіти та специфічні принципи, що відображають ідеї взаємодії фахівців сестринської справи зі студентською молоддю; – удосконалено критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-інформаційний, діяльнісно-практичний, індивідуально-рефлексивний), показники рівнів сформованості професійної компетентності на основі компетентісного підходу та поняття «професійна компетентність майбутніх фахівців сестринської справи до організації первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді» і визначено його змістовне наповнення. Подальшого розвитку набули наукові уявлення щодо формування професійної компетентності майбутніх фахівців сестринської справи до організації первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді шляхом виявлення специфічних особливостей здійснення досліджуваного процесу в умовах закладів медичної освіти. Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в розробленні «Програми формування професійної компетентності майбутніх фахівців сестринської справи до організації первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді» шляхом розширення профілактичного змісту дисциплін «Основи психології та міжособове спілкування», «Медсестринська етика та деонтологія», «Медсестринство в інфектології», «Медсестринство в дерматовенерології», «Громадське здоров’я та громадське медсестринство», яка охоплює: мету, етапи формування професійної компетентності майбутніх фахівців сестринської справи до організації первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді (ціннісно-мотиваційний, змістовно-комунікативний, діяльнісно-праксеологічний, рефлексивно-особистісний), форми (лекції, семінари, практичні заняття, квазіпрофесійна діяльність, соціально-моральні практики, волонтерська діяльність), методи (проблемні лекції, дискусії, бесіди, пояснення, перегляд навчальних фільмів, творчі завдання, тренінги, ігрове проєктування, ситуативне моделювання, баскет-метод, «мозковий штурм», інтерактивні методи спілкування), засоби (слайд-презентації, навчальні фільми, оцінка, інформаційні джерела, наочні матеріали); розробці науково-методичних рекомендацій щодо формування професійної компетентності майбутніх фахівців сестринської справи до організації первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді та сукупності навчальних ситуацій і тренінгових вправ; обґрунтовано комплекс показників, рівнів та діагностичного інструментарію для визначення рівня сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців сестринської справи до організації первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді. Основні результати дисертаційного дослідження можуть бути використані у практичній соціально-профілактичній діяльності фахівців сестринської справи й інших медичних працівників, а також у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців сестринської справи в закладах медичної освіти та у процесі підвищення кваліфікації фахівців соціономічних професій в системі післядипломної освіти, які здійснюють соціально-профілактичну діяльність щодо ВІЛ-інфекції в освітньому середовищі.

Файли

Схожі дисертації