Лян Ц. .. Формування естетичної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у професійній підготовці

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100432

Здобувач

Спеціальність

  • 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями)

14-01-2022

Спеціалізована вчена рада

ДФ 41.053.023

Державний заклад "Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"

Анотація

У дисертаційному дослідженні здійснено комплексне вирішення проблеми сучасної педагогічної науки і практики – формування естетичної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у закладах вищої освіти. Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови формування естетичної компетентності в майбутніх учителів музичного мистецтва Наукова новизна одержаних результатів. Уперше обґрунтовано педагогічні умови формування естетичної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (актуалізація естетичних цінностей майбутніх учителів музичного мистецтва; конструювання творчого професійно-зорієнтованого середовища у процесі професійної підготовки студентів; забезпечення взаємодії мистецької та загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва). Розкрито сутність і структуру феномена «естетична компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва»; визначено компоненти (світоглядний, діяльнісний, особистісний), критерії (професійний, практичний та суб’єктний), показники, схарактеризовано рівні сформованості естетичної компетентності в майбутніх учителів музичного мистецтва. Розроблено модель формування естетичної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (когнітивно-збагачувальний, конструктивно-розвивальний, творчо-професійний етапи); уточнено поняття «компетентність»; подальшого розвитку набули теорія і методика естетичного виховання майбутніх учителів мистецького профілю у закладі вищої освіти. Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні методики діагностування особистісних і професійних якостей майбутніх учителів музичного мистецтва; розробленні й експериментальної методики формування естетичної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. Розроблено програму елективного курсу для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) «Естетична компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва». Результати дослідження можуть бути використані при оновленні змісту загальних («Педагогіка», «Педагогіка вищої освіти», «Педагогіка мистецтва») та мистецьких («Теорія музики», «Методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво»», «Методика музичного викладання») дисциплін у закладі вищої освіти

Файли

Схожі дисертації