10 Філологічні науки

0599U000599

Левицький Андрій Едуардович

Функціональні зміни в системі номінативних одиниць сучасної англійської мови.

0599U000594

Бардіна Наталія Василівна

Енергеально-конфігуративне моделювання мови: до розв'язання проблеми антропоцентричного методу лінгвістичних досліджень

0599U000549

Моклиця Марія Василівна

Модернізм як структура. Філософія. Психологія.Поетика

0599U000543

Александров Олександр Васильович

Старокиївська агіографічна проза ХI - першої третини ХIII ст. (типологічне дослідження образної системи)

0599U000471

Горевалов Сергій Іванович

Військова журналістика України в контексті національно-визвольних змагань за утворення самостійної держави

0599U000415

Шевченко Ірина Семенівна

Історична динаміка прагматичних властивостей англійського питального речення (16-20 ст.)

0599U000410

Лосієвський Ігор Якович

Анна Ахматова: проблеми наукової біографії

0599U000408

Баран Ярослав Андрійович

Фразеологія у системі мови

0599U000393

Ажнюк Богдан Миколайович

Еволюція української мови в діаспорі (етно- і соціолінгвістичні аспекти).

0599U000383

Зацний Юрій Антонович

Розвиток словникового складу англійської мови в 80ті - 90ті роки XX століття

0599U000374

Бондаренко Іван Петрович

Російсько-японські мовні взаємозв'язки XVIII cт.(історико-лінгвістичне дослідження).

0599U000336

Бурбело Валентина Броніславівна

Художній дискурс в історії французької мови та культури ІХ-ХVІІІ ст.

0599U000323

Кузнецова Олена Дмитрівна

Ціннісно-етичне регулювання журналістської діяльності в Україні

0599U000222

Собуцький Михайло Анатолійович

Мовна ситуація західноєвпропейського середньовіччя в аспекті мовно-культурної взаємодії.

0599U000196

Таланчук Олена Михайлівна

Українська народна космогонія. Специфіка міфопоетичного мислення.

0599U000195

Петренко Олександр Дем"янович

Соціофонетична варіативність сучасної німецької мови в Німеччині.

0599U000188

Фесенко Валентина Іванівна

Творчість Жоржа Бернаноса: поетика події та пророцтва

0599U000187

Лебеденко Наталія Петрівна

О.С.Пушкін в естетичних концепціях російських символістів.

0599U000177

Іванюк Борис Павлович

Метафора і літературний твір: структурно-типологічний, історико-типологічний та прагматичний аспекти дослідження (на матеріалі російської літератури).

0599U000125

Глущенко Володимир Андрійович

Принципи порівняльно-історичного дослідження в українському і російському мовознавстві (70-і рр. XIX ст. - 20-і рр. XX ст.).

0599U000096

Фабіан Мирослава Петрівна

Етикетна семантика в лексичних системах української, англійської та угорської мов.

0599U000095

Кузьменко Володимир Іванович

Письменницький епістолярій в українському літературному процесі 20-50-х років ХХ ст.

0599U000094

Астаф'ев Олександр Григорович

Лірика української еміграції: еволюція стильових систем

0599U000027

Бондарь Александр Иванович

Система и структура функционально-семантических полей темпоральности в современном украинском литературном языке:функционально-ономасиологический аспект

0598U000511

Панченко Елена Ивановна

Лингвистика сжатого текста (на материале современного русского языка)

0598U000423

Мелещенко Александр Константинович

Компьютерные и телекоммуникационные технологии как гарант интеграции журналистики Украины в мировое информационное пространство

0598U000420

Черняков Борис Иванович

Изобразительная журналистика в печатных средствах массовой информации (от возникновения до середины ХIХ столетия)

0598U000395

Шульга Виктор Петрович

Праславянский гидронимный фонд Междуречья Западного Буга и Случи

0598U000374

Нурмухаметов Кеулимжан Еркуанисович

Русская ойконимия Северо-Казахского региона

0598U000371

Андрущенко Елена Анатольевна

Театр Д.С.Мережковского в контексте идейно-художественных исканий конца ХIХ - начала ХХ веков

0598U000370

Дунаевская Лидия Францевна

Украинская народная проза (легенда, сказка), эволюция эпических традиций

0598U000340

Панченко Владимир Евгеньевич

Творчество Владимира Винниченко 1902-1920 гг. в генетических и типологических связях с европейскими литературами

0598U000307

Ткаченко Анатолий Александрович

Индивидуальный стиль: феноменология/типология; динамик/статика (на материале творчества ураинских поэтов 60 - 90 годов ХХ в.)

0598U000298

Голянич Мария Ивановна

Внутренняя форма слова в художественном тексте

0598U000289

Ожоган Василий Михайлович

Местоименные слова в структуре современного украинского языка

0598U000288

Скибина Валентина Ивановна

Распространение национального языка и проблемы лексикографии ( на материале английского языка)

0598U000259

Гуляк Анатолий Борисович

Становление

0598U000232

Козловский Виктор Владимирович

Струкиурно-семантическая организация и коммуникативно-прагматическая направленность предложений с конъюнктивом в современном немецком языке

0598U000226

Рудяков Александр Николаевич

Принципы и методы построения функциональной модели русского языка

0598U000225

Штонь Григорий Максимович

Духовное пространство украинской лиро-эпической прозы

0598U000206

Бублейник Людмила Васильевна

Украинско-русские лексические соответствия: семантико-стилистический аспект

0598U000192

Червинская Ольга Вячеславовна

Рецепция литературного направления в аспекте жанровой продуктивности традиции: акмеистический опыт

0598U000139

Бовсуновская Татьяна Владимировна

Феномен украинского романтизма: основные параметры каталогизации и идентификации

0598U000134

Билоус Петр Васильевич

Паломническая проза в истории украинской литературы

0598U000127

Черный Игорь Витальевич

Творчество Н.В.Кукольника и русская литература 1830-1840 годов

0598U000104

Статеева Валентина Ивановна

Мировоззренческо-языковая концепция украинских писателей конца 19-го - начала 20-го ст. (На материалах наследия М.Коцюбинского, Леси Украинки, В.Гринченко)

0598U000090

Белова Алла Дмитриевна

Лингвистические аспекты аргументации (на материале современого английского языка)

0598U000079

Ткачук Николай Платонович

Жанровая структура прозы И.Франко (бориславский цикл и романы из жизни интеллигенции)

0598U000003

Мойсиенко А.К.

Слово в апперцепционной системе поэтического текста: декодирование стиха Шевченко

0597U001078

Прадед Юрий Федорович

Проблемы фразеологической идеографии (на материале украиского и русского языков)

0597U001046

Белей Л.Е.

Украинская литературно-художественная антропонимия конца XVIII-XX в.в.

0597U001039

Мельничук Б.И.

Проблема исторической и художественной правды в Украинской историко-биографической литературе (от истоков до наших дней)

0597U001034

Куца Ольга Павловна

Михаил Драгоманов и развитие украинской литературы второй половины ХIХ столетия

0597U001025

Григорчук Лидия Михайловна

Украинское диалектное пространство при едином горизонте исследования

0597U000502

Пристайко Тамара Степановна

Номинация в сфере специальной коммуникации

0597U000442

Непийвода Наталия Федоровна

Язык украинской научно-технической литературы (функционально стилистический аспект)

0597U000437

Высоцкая Наталия Александровна

Афро-американская драматургия как мультикультурный феномен

0597U000435

Глотов Александр Леонидович

Русская литература ХХ века в контексте культового сознания (Опыт историко-функционального анализа)

0597U000433

Нямцу Анатолий Евгеньевич

Легендарно-мифологическая традиция в мировой литературе (теоретические и историко-литературные аспекты)

0597U000394

Мороз Л.З.

Драматургия Владимира Винниченко: Идейно-художественное экспериментаторство на фоне "новой драмы" конца XIX - начала XX веков

0597U000306

Голобородько Ярослав Юрьевич

Художественные константы Миколы Кулиша

0597U000305

Майстренко Мирослава Илливна

Античная культура и мир Шевченковой поэзии

0597U000281

Тимошик Николай Степанович

Украиноведческие проблемы в научной, публицистической, редакторской и издательской деятельности Ивана Огиенко

0597U000280

Веркалец Михаил Николаевич

Художественная и научно-публицистическая ориенталистика А.Крымского в контексте литературного и культурного процесса Украины 2-й пол.Х1Х-нач.ХХ века

0597U000270

Сенев Михаил Григорьевич

Система пространственных и временных отношений ( функционально-семантический анализ на материале латинского языка)

0597U000269

Кудрявцев Михаил Григорьевич

Драма идей в новейшей литературе

0597U000233

Дубина Н.Н.

Проблемы становления и тенденции развития малой прозы Западной Украины (20-30-е гг. ХХ ст.)

0597U000222

Селиванова Елена Александровна

Субстантивные композиты в русском и украинском языках (эквивалентность, ономасиологическая структура, функционирование)

0597U000214

Кодак Николай Филиппович

Авторское сознание писателя и поэтика украинской литературы конца ХIХ - начала ХХ века

0597U000210

Мейзерская Татьяна Севериновна

Проблемы индивидуальной мифологии (Т. Шевченко - Леся Украинка)

0597U000208

Корпанюк Николай Павлович

Развитие украинского областного (монастырско-церковного) летописания XYI - XYIII: тематика, проблематика, стили

0597U000203

Матвеева Наталия Петровна

Лексико-семантические трудности письменного текста и их лексико-графическая интерпретация

0597U000094

Денисова Светлана Павловна

Типология категорий лексической семантики

0597U000091

Потятынык Борис Владимирович

Патогенный текст в массовой коммуникации: идентификация, типология, нейтрализация

0597U000069

Герман Константин Федорович

Украинские говоры Северной Буковины в историческом и лингвогеографическом аспектах. Фонетика, фонология

0597U000063

Шевченко Виталий Федорович

Украинская историческая поэма ХIХ - начала ХХ веков. Концепция историзма, жанровая специфика, пути развития

0597U000052

Руденко Людмила Николаевна

Обстоятельственная детерминация в структуре текста (семантико-синтаксический и стилистический аспекты)

0597U000019

Петрова Наталия Демьяновна

Лингво-гносеологичекие основы динамики фразеологической номинации (на материале английской фразеологии живой природы)

0596U000760

Слухай (Молотаева) Наталья Витальевна

Художественный образ в зеркале мира этноса: М.Лермонтов, Т.Шевченко (лингвосемиотический аспект)

0596U000732

Рудая Татьяна Петровна

Взаимодействие национальных художественных культур: Литературоведческие аспекты

0596U000727

Михайленко Тамара Дмитриевна

Интра- и экстралингвистические аспекты формирования и функционирования военной терминосистемы в национальных языках /на материале русского, немецкого и украинского языков/

0596U000726

Радышевский Ростислав Петрович

Польскоязычная украинская поэзия конца XVI-нач.XVIII века

0596U000724

Андрусив Стефания Николаевна

Западноукраинская литература 30-х годов XX века: Проблема национальной идентичности

0596U000716

Соболь Валентина Александровна

Летопись Самоила Величко как явление украинского литературного барокко

0596U000707

Халимоненко Григорий Иванович

Тюркизмы в профессиоанльно-производственной лесике украинского языка (лексика животноводства)

0596U000618

Гулак Анатолий Тихонович

Стилистика романа Л.Н.Толстого "Война и мир"

0596U000592

Силаев Александр Сергеевич

Борьба за свободу творчества в период формирования эстетики тоталитаризма /на материале русской литературы 20-х гг./

0596U000436

Овчаренко Наталия Федоровна

Модель идентичности в канадском литературно-художественном и литературно-критическом контексте

0596U000432

Губарев Иван Михайлович

Литературно-эстетическая концепция Гоголя (Идеал и тема писателя-художника)

0596U000429

Николенко Ольга Николаевна

Жинр антиутопии в русской литературе ХХ века

0596U000373

Гетьман Зоя Алексеевна

Лингвистическая модель испанской диалогической речи: принципы грамматического построения диагностического текста

0596U000309

Штец Микулаш

Украинский язык в Словакии. (Социолингвистическое и интерлингвистическое исследование)

0596U000289

Пелепейченко Людмила Николаевна

переходность значений слов и фразеосочетаний

0596U000278

Задорожная Людмила Михайловна

История украинско-армянских литературных взаимосвязей ХХ столетия. Пардигма развития

0596U000272

Карпенко Ольга Петровна

Гидронимия Центрального Плесья на общеславянском фоне

0596U000248

Мушкудиани Александр Нестерович

Роль художественного перевода в развитии украинско-грузинских литературных взаимосвязей

0596U000229

Гундорова Тамара Ивановна

Дискурсия украинского модерна. Постмодернистская интерпретация

0596U000228

Сулыма Николай Матвеевич

Украинская драматургия ХVII-XVIII ст.

0596U000222

Иванов Валерий Феликсович

Методология и методика исследования содержания массовой коммуникации

0596U000221

Турган Ольга Дмитриевна

Античность в украинской литературе конца ХIХ - начала ХХ веков. Пути рецепции