Калько В. В. Українські паремії: семантика, синтактика, прагматика

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0519U001225

Здобувач

Спеціальність

  • 10.02.01 - Українська мова

27-11-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 41.051.02

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Анотація

У дисертації комплексно досліджено українські паремії як мовні знаки, що інтегрують семантику, спроектовану на когнітивні механізми етносвідомості, синтактику, пов'язану з реалізацією їхніх категорійних і лінгвостилістичних функцій у тексті, та прагматику як спрямованість прислів'їв на інтерпретатора. З'ясованознакову природу прислів'їв. Описано спектр значень паремій пропозиційної, асоціативно-метафоричної, змішаної (пропозиційно-метафоричної) та парадоксальної природи. Схарактеризовано особливості функціювання прислів'їв у тексті, встановлено їхню роль у процесі формування текстових категорій і реалізації лінгвостилістичних функцій. Доведено прагматичну зорієнтованість українських паремій, що мають власну іллокуцію мовленнєвих актів: репрезентативів, директивів й експресивів. Установлено наявність у паремійному фонді української мови непрямих мовленнєвих актів, яким притаманна розбіжність між іллокуцією й іллокутивною силою. Можливість використання - курси з сучасної української мови, загального мовознавства. Сфера вживання - вища школа.

Схожі дисертації