Козленко В. Г. Система розвитку проєктної культури майбутніх педагогів

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0524U000233

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

09-07-2024

Спеціалізована вчена рада

Д 23.053.02

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка. Кропивницький, 2023. У дисертації розроблено, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено ефективність системи розвитку проєктної культури майбутнього педагога. Здійснено дослідження ґенези ідеї розвитку проєктної культури, конкретизовано термінологічне поле дослідження, визначено суть поняття та зміст структурних компонентів проєктної культури майбутніх педагогів. З’ясовано сучасний стан професійної підготовки майбутніх педагогів до застосування проєктної технології у практиці роботи закладів вищої освіти. Проаналізувано методологічні підходи до дослідження проблеми розвитку проєктної культури майбутніх педагогів. Розроблено та експериментально перевірено модель розвитку проєктної культури майбутніх педагогів як єдність взаємообумовлених елементів, охоплених причинно-наслідковими зв’язками та зв’язками координування, складниками якої визначено мотиваційно-цільовий, концептуально-стратегічний, організаційно-діяльнісний, змістовно- технологічний, діагностико-результативний блоки. Визначено критерії (мотиваційний, когнітивний, поведінковий, оцінний), показники та рівні (продуктивний (високий), репродуктивний (середній), елементарний (низький)) сформованості проєктної культури майбутніх педагогів. Обґрунтовано педагогічні умови, які сприяють розвитку проєктної культури майбутніх педагогів у професійній підготовці: застосування проєктних технологій у професійній підготовці майбутніх педагогів; тренінгові заняття як засіб розвитку проєктної культури майбутніх педагогів; розвиток проєктної культури майбутніх педагогів у груповій науково-дослідницькій діяльності; використання інформаційно-комп’ютерних технологій в системі розвитку проєктної культури майбутніх педагогів. Здійснено дослідно-експериментальну перевірку результативності моделі розвитку проєктної культури майбутніх педагогів. Ключові слова: професійна підготовка, майбутні педагоги, розвиток проєктної культури майбутніх педагогів, модернізація професійної підготовки, заклад вищої освіти.

Публікації

Галета Я. В., Козленко В. Г. Технологія освітнього маркетингу як напрям управлінської діяльності. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький : ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. Вип. 205. C. 27–31. DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-27-31

Козленко В. Г. Вплив інтерактивних технологій навчання на формування у майбутнього педагога проєктної культури. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький : ЦДУ ім. В. Винниченка, 2023. Вип. 209. С. 198–202. DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-209-198-202

Козленко В. Г. Зміст та структура проєктної культури майбутнього педагога. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький : ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. Вип. 207. C. 159–167. DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-207-159-163

Козленко В. Г. Формування проєктної культури майбутніх педагогів в умовах глобалізаційних процесів. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький : ЦДУ ім. В. Винниченка, 2023. Вип. 210. С. 254–258. DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-254-258

Козленко В. Г. Формування проєктної культури майбутніх педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький : ЦДУ ім. В. Винниченка, 2023. Вип. 211. C. 156–161. DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-211-156-161

Козленко В. Г. Обґрунтування методики формування проєктної культури у майбутніх педагогів закладів середньої освіти. Інноваційна педагогіка. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 62. Т. 1. С. 161–165. DOI: https://doi.org/10.32782/2663- 6085/2023/62.1.33

Козленко В. Г. Педагогічні умови формування проєктної компетентності у майбутніх учителів. Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 66. Т. 2. C. 244–249. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/66-2-37

Козленко В. Г. Управління освітніми проєктами та проєктна компетентність майбутніх педагогів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2023. № 89. С. 104–109. DOI: https://doi.org/10.32782/1992-5786.2023.89.20

Козленко В. Г. Педагогічний проєкт та проєктна культура майбутніх учителів. Педагогічні науки: теорія та практика. Запоріжжя, 2023. № 3. С. 75–82. DOI: https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-3-11

Козленко В. Г. Метод проєктів в освіті і суть поняття «проєктна організація освітнього процесу». Інноваційна педагогіка. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. № 63. Т. 1. С. 173–176. DOI: https://doi.org/10.32782/2663- 6085/2023/63.1.32

Козленко В. Г. Проєктні технології навчання в формуванні у майбутніх педагогів проєктної культури. Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2023. № 67. Т. 1. С. 345–349. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/67-1-49

Козленко В. Г. Компоненти проєктної культури майбутніх педагогів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2023. № 5–6 (129–130). С. 159–167. DOI: https://doi.org/10.24139/2312‐5993/2023.05‐06/159‐167

Козленко В. Г. Соціальна компетентність як важлива складова проєктної культури майбутнього педагога загальноосвітньої школи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2023. № 3 (127). C. 479–488. DOI: https://doi.org/10.24139/2312‐5993/2023.03/479‐488

Козленко В. Г. Розвиток професійної культури майбутніх педагогів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2023. № 4 (128). С. 374–382. DOI: https://doi.org/10.24139/2312‐5993/2023.04/374‐382

Козленко В. Г. Становлення проєктої компетентності майбутнього фахівця в умовах оновлення інформаційної культури суспільства. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2023. № 7 (131). С. 75–83. DOI: https://doi.org/10.24139/2312‐5993/2023.07/075‐084

Козленко В. Г. Сучасні методики формування професійної культури майбутнього викладача. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2023. № 8–9. C. 113–123. DOI: https://doi.org/10.24139/2312-5993/2023.08-09/113-123

Козленко В. Г. Феноменологія проєктної культури педагога. Соціальна робота та соціальна освіта. Умань, 2023. Вип. 2 (11). С. 220–226. DOI: https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(11).2023.291899

Козленко В. Г. Проєктна культури педагога. Сучасна освіта в Україні : інтеграція в Європейський освітній простір : моногр. Дніпро : Середня Т. К., 2023. С. 127–151. DOI: https://doi.org/10.36550/978-617-8245-57-3-8

Kozlenko V., Liashenko R., Prysyazhnyi V., Polishchuk N., Neborak K. Approaches to the informative self-development capacity of the future teacher: A political look at the phenomenon. Cuestiones politicas. 2023. Vol. 41. № 78. Р. 678–698. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4178.46 (Web of Scienсe)

Haleta Y., Fursykova T., Kozlenko V., Habelko O., Radchenko M. Man of the information society: problems of formation and development. Cuestiones politicas. 2022. Vol. 40. Núm. 75. Р. 493–497. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4075.29 (Web of Scienсe)

Haleta Y., Kozlenko V., Riabovol L., Filonenko O., & Kravtsova T. Formación de la cultura de proyectos en futuros docentes. Revista De La Universidad Del Zulia. 2023. № 14(41). Р. 526–536. DOI: https://doi.org/10.46925//rdluz.41.29 (Web of Scienсe)

Файли

Схожі дисертації