Боса В. П. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх філологів засобами сучасних інформаційних технологій

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0524U000243

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

25-06-2024

Спеціалізована вчена рада

Д 47.053.01

Рiвненський державний гуманiтарний унiверситет

Анотація

У дисертаційному дослідженні представлено результати комплексного аналізу теорії і методики професійної підготовки майбутніх філологів засобами сучасних інформаційних технологій. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх філологів у системі вищої освіти України. Схарактеризовано провідні методологічні підходи до проблеми дослідження; визначено концептуальні засади проблеми формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами інформаційних технологій. Обґрунтовано кількарівневу ієрархію наукових підходів, а саме: на загальнофілософському (системний та інформологічний наукові підходи), загальнонауковому (середовищний підхід), конкретно-науковому (компетентнісний та лінгводидактичний підходи), прикладному (діагностичний інструментарій експериментальної частини дослідження). Здійснено характеристику провідних концептів проблеми професійної підготовки майбутніх філологів засобами інформаційних технологій у закладах вищої освіти: «інформація», «комунікація» та «технологія». Спроєктовано систему критеріїв (цілепокладальний, знаннєвий, діяльнісний, рефлексивний) і відповідних показників оцінювання рівня ефективності науково-методичної системи професійної підготовки майбутніх філологів засобами сучасних інформаційних технологій. Схарактеризовано рівні професійної компетентності майбутніх філологів, сформовані за допомогою сучасних інформаційних технологій – високий (творчий), середній (продуктивний), достатній (репродуктивний), низький (адаптивний) – та створено діагностичний інструментарій для їх діагностики. На підставі експертного опитування та факторного аналізу сформульовано педагогічні умови професійної підготовки майбутніх філологів: 1) мотивація майбутніх філологів до професійного зростання та особистісного розвитку завдяки створенню сприятливого середовища навчання і врахування інтересів, потреб, нахилів студентства (соціально-мотиваційна умова); 2) актуалізація в освітньому процесі змісту професійних знань, умінь і здатностей майбутніх філологів та пошук відповідних форм, методів і технологій навчання (професійно-змістова умова); 3) застосування інформаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх філологів (інформаційно-комунікаційна умова); 4) забезпечення в процесі професійної підготовки набуття майбутніми філологами досвіду професійної діяльності (практично-діяльнісна умова); 5) реалізація в освітньому процесі базових теоретико-методологічних підходів професійної підготовки майбутніх філологів і цінностей, на яких вони засновані (ціннісно-методологічна умова). Розроблено й обґрунтовано зміст і структуру методичної системи професійної підготовки майбутніх філологів засобами сучасних інформаційних технологій як практико орієнтованої моделі реалізації попередньо обґрунтованих наукових ідей, підходів, принципів, методів і засобів формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами сучасних інформаційних технологій. Структуру змодельованої методичної системи утворюють детермінуючий, цільовий, змістовий, ресурсний та результативний компоненти. Висвітлено форми і методи впровадження методичної системи професійної підготовки майбутніх філологів засобами сучасних інформаційних технологій: усталені (або традиційні) та інформаційно-технологічні (до яких віднесено змістові, комунікаційні, творчі, імітаційні, імерсивні та додаткові); наведено приклади їх застосування в процесі вивчення іспанської мови здобувачами експериментальних груп. Експериментально перевірено ефективність методичної системи професійної підготовки майбутніх філологів засобами сучасних інформаційних технологій. Здобуті експериментальні дані підтвердили гіпотезу дослідження про ефективність впливу запропонованих системних змін щодо впровадження сучасних інформаційних технологій у процес професійної підготовки майбутніх філологів. Результати експерименту перевірено за допомогою методів математичної статистики (критерій кутового перетворення Фішера, критерій знаків). Практичне значення дисертації визначається впровадженням педагогічних умов і методичної системи професійної підготовки майбутніх філологів засобами сучасних інформаційних технологій; створенням та застосуванням у процесі професійної підготовки філологів зразка сучасного інформаційно-технологічного забезпечення (електронного підручника з іспанської мови). У дисертації реалізовано систему критеріїв і показників діагностики рівня ефективності науково-методичної системи професійної підготовки майбутніх філологів засобами сучасних інформаційних технологій.

Публікації

1. Bosa V. P. Methods for Identifying Communicative and Organizational Skills in Professional Training of Future Foreign Language Teachers by Tools of Modern Informational Technologies. Cypriot Journal of Educational Sciences. 2021. Vol. 16. Іssue 1. Р. 317–327. DOI: https://doi.org: 10.18844/cjes.v16i1.5530

2. Sabat N., Petrenko S., Bosa V., Lashkul V., Bielikova V. The informatization role of the educational process for quality training of specialists. Amazonia Investiga. 2023. Vol. 12. Issue 68. Р. 236–247. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2023.68.08.22

3. Mamchych O., Rusyn H., Bosa V., Nikitina O., Moiseienko, N. Teaching students in high school using multimedia technologies. Amazonia Investiga. 2023. Vol. 12. Іssue 72. P. 180–191. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2023.72.12.16

4. Боса В. П. Критерії оцінювання якості професійної підготовки майбутніх філологів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2020. № 76. С. 17–21. DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.76.03

5. Боса В. П. Діагностичний інструментарій оцінювання рівня професійної компетентності майбутніх філологів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 73. С. 190–194. DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.73-1.36

6. Боса В. П. Використання імерсивних методів навчання та кейс-методу в професійній підготовці філологів. Інноваційна педагогіка. 2020. № 29. С. 43–47. DOI: https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2020/29-1.8

7. Боса В. П. Інформологія як методологічна основа підготовки сучасного фахівця-філолога Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. № 34. С. 231–236. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/34-1-37

8. Боса В. П. Професійна підготовка філологів в університеті в світлі системного підходу Професійна освіта: методологія, теорія та технології. 2020. № 12. 2020. С. 9–23. DOI: https://doi.org/10.31470/2415-3729-2020-12-9-23

9. Боса В. П. Діагностика рівня сформованості професійної компетентності майбутніх філологів. Інноваційна педагогіка. 2022. № 47. С. 136–142. DOI: https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2022/47.26

10. Боса В. П. Результати експериментальної перевірки ефективності методичної системи професійної підготовки майбутніх філологів засобами сучасних інформаційних технологій. Інноваційна педагогіка. 2022. № 51. Том 1. С. 145–152. DOI: https://doi.org/10.32782/2663- 6085/2022/51.1.29

11. Сулим В. Т., Боса В. П., Байдюк Л. М. Використання сучасних методик викладання у процесі вивчення іноземних мов. Наукові записки Центральноукраїнського державного університету. Серія: Педагогічні науки. 2023. Вип. 209. С. 114–118. DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-209-114-118

12. Bosa V. P. Training of future philologists using modern information technologies: conceptual fundamentals of the problem research. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2023. Вип. 3(114). С. 167–175. DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.3(114).2023.167-175

13. Боса В. П. Упровадження методичної системи професійної підготовки майбутніх філологів засобами сучасних інформаційних технологій. Інноваційна педагогіка. 2023. Вип. 63. Том 1. С. 89–95. DOI: https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/63.1.17

14. Боса В. П. Детермінуючі фактори методичної системи професійної підготовки майбутніх філологів засобами сучасних інформаційних технологій Актуальнi питання гуманітарних наук. 2023. Вип. 68. Том 1. С. 200–206. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/68-1-31

https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-12(26)-499-513

16. Боса В. П. Концепт «комунікація» в контексті використання інформаційних технологій підготовки філологів. Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 11(17). С. 792-803. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-11(17)-792-803

17. Боса В. П. Концепт «технологія» у контексті професійної підготовки майбутніх філологів засобами сучасних інформаційних технологій. Перспективи та інновації науки. 2023. № 15(33). С. 95–107. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-15(33)-95-107

18. Боса В., Петренко С. Зміст та сутність концепта «інформація» в контексті інформологічного підходу та використання інформаційних технологій у підготовці філологів. Інноватика у вихованні. 2023. Вип. 18. С. 174–185. DOI: https://doi.org/10.35619/iiu.v1i18.585

19. Боса В. П. Структурування професійної компетентності майбутніх філологів у закладах вищої освіти. Наука і техніка сьогодні. 2023. № 13(27). С. 451–463. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-13(27)-451-463

20. Боса В. П. Професійна підготовка майбутніх філологів засобами сучасних інформаційних технологій у світлі соціокультурного та лінгводидактичного наукових підходів. Соціальна робота та соціальна освіта. 2023. № 2(11). С. 142–150. DOI: https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(11).2023.291887

21. Боса В. П. Компетентнісно-середовищні засади процесу формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами інформаційних технологій. Вісник науки та освіти. 2023. № 11(17). С. 533–545. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-11(17)-533-545

22. Боса В. П. Інформаційно-технологічний складник змісту професійної підготовки майбутніх філологів у закладах вищої освіти. Наукові інновації та передові технології. 2023. № 14(28). С. 900–911. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-14(28)-900-911

23. Боса В. П. Fonética teórica de la lengua española / В. П. Боса автор-укладач. Київ: ФОП Жукова І.В., 2022. 114 с.

Файли

Схожі дисертації