Волкова Н. В. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0524U000242

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

26-06-2024

Спеціалізована вчена рада

Д 47.053.01

Рiвненський державний гуманiтарний унiверситет

Анотація

У дисертації досліджено й обґрунтовано теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій у педагогічних закладах вищої освіти. Встановлено, що підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності в галузі харчових технологій зосереджується на ефективному використанні особистісного потенціалу студентів, опануванні професійних компетентностей, необхідних для продуктивної професійної діяльності, гармонізації знань, здібностей, установок, без єдності яких неможлива нестандартність практичних дій. Виявлено теоретичні узагальнення й авторські підходи до організації та структурування змісту підготовки майбутніх інженерів-педагогів до нестандартної професійної діяльності в галузі харчових технологій, яка забезпечує належний рівень готовності як важливої характеристики педагогічного професіоналізму. Побудовано концепцію, що охоплює методологічний, теоретичний, змістовно-процесуальний і практичний концепти, які в сукупності забезпечують формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та підприємствах харчової промисловості. Їх практична спрямованість є теоретичним підґрунтям створення системи професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій в умовах університетської освіти. Спроєктовано педагогічну систему підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій, яка зорієнтована на вимоги професійної діяльності, конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках, і охоплює: методологічно-цільовий (мету й завдання, методологічні підходи та принципи професійної підготовки), змістовий (теоретичні основи творчої професійної діяльності, уміння, навички, креативні дії, способи нестандартного розв’язання професійних проблем), технологічний (взаємодію, співпрацю та співтворчість викладача й студентів у ході професійної підготовки, застосування різноманітних технологій, активних форм і методів, науково-методичний супровід, педагогічний дизайн), моніторингово-оцінний (методику моніторингу, критерії та показники рівнів готовності до нестандартної професійної діяльності в галузі харчових технологій як показники продуктивності цього процесу, очікуваний результат і корекцію (за потреби) досягнутих результатів, що набувають реалізації за допомогою діагностичного інструментарію) компоненти. Обґрунтовано сутність готовності студентів до професійної діяльності в галузі харчових технологій як складного особистісного утворення, що передбачає установку на використання різноманітних технологій, раціональні прийоми та способи нестандартної діяльності, креативні й рефлексивні здібності та професійно-педагогічні цінності, які забезпечують продуктивність професійної діяльності в нестандартних формах її здійснення. Готовність як багатогранне явище об’єднує в своїй структурі взаємопов’язані та взаємозумовлені компоненти, а саме: потребнісно-ціннісний – мотиви, стійкий інтерес, установку на нестандартну професійну діяльність; змістовно-процесуальний – науковість, самостійність, активність дій; креативно-технологічний – креативний стиль діяльності, уміння послугуватися технічними засобами; рефлексивно-оцінний – рефлексію й оцінювання досягнутих результатів, їхню відповідність запланованим цілям. Реалізацію запропонованої структурно-функціональної моделі педагогічної системи уможливлюють такі педагогічні умови, як: створення позитивно-емоційного розвивального середовища; розвиненість інноваційного потенціалу особистості та творча насиченість змісту професійної діяльності; особистісна активна позиція суб’єктів освітнього процесу; методологічна грамотність в організації та реалізації системи професійної підготовки; психолого-педагогічний супровід, що визначає ефективність професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій. У освітній процес упроваджено психолого-педагогічний супровід реалізації педагогічної системи підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій, який складається з: освітньо-професійних програм, робочих програм навчальних дисциплін, методичного посібника з виконання лабораторних робіт, конспектів лекцій, дидактичних матеріалів, системи завдань, а також методичних рекомендацій щодо їхнього виконання.

Публікації

1. Волкова Н. В. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності у галузі харчових технологій: теоретико-методичний аспект: монографія. Тернопіль: Вид-во «Вектор», 2024. 378 с.

2. Volkova Nataliia Valentynіvna, Kondrashov Nikolay Mykolayovych, Kondrashova Katerina Gennadyevna, Chuvasov Mykhailo Olegovich, Slyusarenko Nina Vitaliivna. Technologization of preventive activitiesin the system of preparing future teachers: Apuntes Universitarios. Peru. Vol. 11, No 4. (2021). P. 183–202. URL: https://www.webofscience.com/wos/author/record/17315464.

3. Volkova N., Kondrashova L., Chuvasova N., M. Kondrashov, Chuvasov M., Kondrashova K., Pedagogical Design: Methodological Resource improving the Quality of university Education. Nuances Est. Sobre Educ., Presidente Prudente. V 33, e022017, Jan. / Dec. 2022. №1-18. DOI: https://doi org/10.32930/nuances v 33i00.94952.

4. NataliiaVolkova, Lidia Kondrashova, Nataliia Chuvasova, Mykhailo Chuvasov, Olena Drazhko, Alina Mankuta, Iryna Krasiuk. Readiness of future teachers for successful professional activities is theresult of effective management of the university’s educational process. RevistaGeSecSãoPaulo, SP, Brasil v. 14, n. 8, p. 14094-14109, 2023. URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001055357300003.

5. Волкова Н. В. Соціокультурний контекст професійної підготовки майбутніх педагогів в епоху інформаційної комунікації. Збірник наукових праць. Кривий Ріг: КДПУ, 2010. Вип. 30. С. 417–423.

6. Волкова Н. В. Педагогічні умови формування інформаційної культури студентів індустріально-педагогічних факультетів в контексті інформатизації професійної освіти. Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ. 2010. Додаток 4, том V (23). С. 64–70.

7. Волкова Н. В. Формування інформаційної культури майбутніх фахівців: стратегічні орієнтири сучасної освітньої парадигми. Педагогіка вищої та середньої школи. Кривий Ріг: КДПУ, 2011. Вип. 32. С. 255–257.

8. Волкова Н. В. Шляхи ефективного формування інформаційної культури майбутніх інженерів-педагогів в умовах модернізації вітчизняної освітньої системи. Педагогіка вищої та середньої школи. Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012. Вип. 36. С. 575–583.

9. Волкова Н. В. Аспектування проблеми формування цілісного світогляду та інформаційної культури студентів ВПНЗ. Гуманітарний вісник. Додаток 1. Вип. 27, Том VI(39): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ: Гнозис, 2012. С. 120–128.

10. Волкова Н. В. Стратегічні цілі реалізації інформатизації вищої освіти. Проблеми трудової і професійної підготовки: наук.-метод. збірник: у 3 т. Слов’янськ: СДПУ, 2012. Вип. 17. Т. 1. С. 247–253.

11. Волкова Н. В. Системний підхід до професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій. Професійна освіта: проблеми і перспективи. Київ: ІПТО НАПН України, 2016. Вип. 11. С. 10–15.

12. Волкова Н. В. Умови професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій у контексті сучасних євроінтеграційних процесів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Вип. 46. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. С. 137–140.

13. Волкова Н. В. Компетентнісний підхід до підготовки майбутнього інженера-педагога в галузі харчових технологій. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2016. № 1. С. 137–140.

14. Волкова Н. В. Формування в майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій до професійної діяльності на основі компетентнісно-креативного підходу. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2017. Вип. 6. С. 123–137.

15. Волкова Н. В. Інноваційно-зорієнтований підхід як основа підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій. Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2017. № 1(35). С. 31–37.

16. Волкова Н. В. Методи формування творчої особистості майбутніх інженерів-педагогів. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2017. № 54–55. С. 380–385. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2017_54-55_46

17. Волкова Н. В. Готовність до професійної діяльності як показник структурно-змістових і динамічних характеристик особистості майбутнього інженера-педагога у галузі харчових технологій. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка. 2017. Вип. 4. URL: http:// nbuv.gov/ua UJRN/ Vnadped_2017_4_4.

18. Волкова Н. В. Професійна підготовка сучасного інженера-педагога у галузі харчових технологій в сиcтемі педагогічних категорій компетентнісного підходу. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2018. Вип. 8. С. 27–45.

19. Волкова Н. В. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до використання комунікативних технологій у закладах професійно-технічної освіти. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. 2019. № 1. С. 105–112.

20. Волкова Н. В. Основні тенденції формування професійної культури майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2020. Вип. 11. С. 44–66.

21. Волкова Н. В. Методологічні підходи до дослідження формування професіоналізму майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2020. Вип. 56. С. 198–208.

22. Волкова Н. В. Провідні тенденції та психолого-педагогічні умови формування професіоналізму інженера-педагога в системі університетської освіти. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. Переяслав: ПП «СКД», 2021. Вип. 13. С. 64–78. URL: https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/251.

23. Волкова Н. В. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів галузі харчових технологій до використання педагогічного дизайну у професійній діяльності. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. Переяслав: ПП «СКД», 2022. Вип. 15. С. 52–70.

24. Волкова Н., Горбатюк Р., Кабак В. Формування здатності до особистісно-професійного саморозвитку в майбутніх здобувачів освіти. Освітологічний дискурс. № 3(42). 2023. С. 39–53. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2023.33.

25. Volkova N., Kondrashova L., Chuvasova N., Chuvasov M., Kondrashov. Student-Centrism-A Methodology for Improving the Quality of the University. Educational Process. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE). DOI:10.9756/INTJECSE/V14I5.668 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 05 2022.

26. Volkova N., Kondrashova L., Chuvasova N., Chuvasov M., Mankuta A., Krasiuk I. Problem-cognitivetask – instrumental resource of pedagogical designin in creasing the quality of university education. Revistade Gestao E Secretaria do Management and Administrative Professional Review. RevistaGesecSaoPaulo, SP, Brasil v. 14, n 8, p. 14094-14109,23. DOI: https:// doiorg/107769.gesec.v14i8.2517.

Файли

Схожі дисертації