Олесенко І. С. Управління платоспроможністю підприємства торгівлі

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100059

Здобувач

Спеціальність

  • 051 - Соціальні та поведінкові науки. Економіка

21-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.055.004

Київський національний торговельно-економічний університет

Анотація

Дисертація є комплексним дослідженням теоретичних, методичних та практичних аспектів управління платоспроможністю підприємства торгівлі. Метою дослідження є обґрунтування напрямів вдосконалення управління платоспроможністю підприємства торгівлі на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики. У роботі розглянуто та систематизовано існуючі підходи вчених до трактування поняття «платоспроможність підприємства». На основі доповнення виявлених сутнісних характеристик покращено трактування сутності поняття «платоспроможність підприємства». Запропоновано класифікувати платоспроможність за елементами результативності, стабільністю, рівнем доступності інформації для контрагентів, ефективністю, що дасть змогу менеджменту підприємства визначати більш чіткіше напрями управління платоспроможністю. Cформульовано авторське бачення щодо розуміння сутності поняття «управління платоспроможністю підприємства» як багатофункціональний інтегрований в загальну систему управління процес попередження і нейтралізації ризику неплатоспроможності, захисту фінансових інтересів стейкхолдерів, формування економічної безпеки та попередження банкрутства, що ґрунтується на спеціальній системі методів та принципів, що дозволить більш виважено регламентувати та структурувати цей процес на підприємстві. Удосконалено методологічний підхід до побудови системи управління платоспроможністю на підприємстві торгівлі, що ідентифікує та розкриває зміст основних її системоутворюючих елементів. Розроблено структурно-логічну послідовність здійснення такого управління, яка охоплює стратегічний, тактичний та оперативний рівні і містить дев’ять етапів роботи. Дано авторське визначення поняттю «результативність управління платоспроможністю підприємства торгівлі» шляхом визначення характеристик цільового забезпечення такого управління. Оцінку платоспроможності підприємств торгівлі пропонується здійснювати на основі системи показників, які диференціюються за рівнем значущості (пріоритетності), аспектами платоспроможності та рівнями управління, і передбачається порівняння основних індикаторів платоспроможності не з усередненими нормативами, а з встановленими на підприємстві їх цільовими значеннями. Здійснений аналіз стану та динаміки основних показників платоспроможності підприємств торгівлі України у 2012-2018 роках показав прискорення темпів падіння рівня платоспроможності підприємств торгівлі. Отримані значення основних коефіцієнтів платоспроможності засвідчили нестабільний, кризовий стан підприємств торгівлі України та дали змогу обґрунтувати напрями удосконалення системи управління платоспроможністю підприємства торгівлі. Представлено удосконалений підхід до групування активів підприємства з урахуванням особливостей галузі торгівлі, який виокремлює сім груп активів. Запропоновано здійснювати диференціацію методів підвищення ліквідності найбільш вагомих у структурі видів оборотних активів (товарних запасів та поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги) за окремими підпроцесами, що сприятиме скороченню періоду їх обороту, та, відповідно, покращенню ліквідності і платоспроможності підприємства. В рамках удосконалення процесу управління платоспроможністю підприємства торгівлі розроблено структурно-логічну послідовність оптимізації обсягу та структури поточних зобов’язань підприємства торгівлі, яка складається із восьми етапів роботи. Удосконалено систему принципів оптимізації поточних зобов’язань, на ґрунті яких побудовано модель оптимізації поточних зобов’язань засобами лінійного програмування. Запропоновано методологічний підхід до побудови системи контролю платоспроможності на підприємстві торгівлі, який ідентифікує всі системоутворюючі елементи, конкретизує їх склад, визначає контрольні показники та інструменти контролю за контурами управління, що формує блок антикризового фінансового управління на підприємстві та сприятиме стабілізації фінансового стану. Розроблено авторську блок-схему процесу контролю на підприємстві торгівлі, яка складається із восьми етапів та спрямована на забезпечення довгострокової платоспроможності підприємства. В рамках процесу контролю рекомендовано використовувати удосконалену градацію масштабів відхилень результатів контролю та запропоновану матрицю рішень за результатами контролю платоспроможності.

Файли

Схожі дисертації