Герасименко А. В. Банківське кредитування промислових підприємств у забезпеченні розвитку економіки України

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0824U002250

Здобувач

Спеціальність

  • 072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

19-06-2024

Спеціалізована вчена рада

ДФ 35.051.174_ID 5685

Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотація

У дисертаційній роботі поглиблено теоретико-методологічні засади, удосконалено методичні підходи і розроблено практичні рекомендації щодо підвищення якості банківського кредитування промислових підприємств та активізації його ролі у забезпеченні розвитку економіки України. Удосконалено тлумачення дефініції «банківське кредитування промислових підприємств» за інституціональним, функціональним і відтворювальним науковими підходами, та шляхом здійснення змістоутворювальної декомпозиції економічної природи поняття за критеріями: об’єкт, суб’єкт, форма, джерело, зв’язки, умови й мета. Такий комплексний підхід уможливлює поглиблення розуміння економічної природи банківського кредитування промислових підприємств та конкретизацію його ролі й значення у розвитку економіки. Запропоновано специфічні принципи банківського кредитування промислових підприємств та обґрунтовано соціальний, економічний і екологічний ефекти, які забезпечуються в результаті їхньої імплементації. Поглиблено класифікацію різновидів банківського кредитування промислових підприємств та наукові положення щодо відмінних особливостей банківського кредитування промислових підприємств, порівняно з кредитуванням підприємств аграрного сектору та сектору надання послуг. Розвинено багатокритеріальну класифікацію характерних ризиків банківського кредитування промислових підприємств, шляхом введення поряд із широковживаними низки нових класифікаційних критеріїв. Конкретизовано загальноекономічні детермінанти формування ризиків банківського кредитування промислових підприємств. Поглиблено розуміння сутності поняття «макроекономічне середовище». Це уможливлює здійснення теоретичного обґрунтування взаємозв’язку банківського кредитування промислових підприємств і розвитку економіки, та є основою для проведення емпіричного аналізу цього взаємозв’язку. Структуровано загальноекономічні чинники, що здійснюють вплив на банківського кредитування промислових підприємств. Ідентифіковано та верифіковано роль банківського кредитування промислових підприємств у економічному зростанні на прикладі зарубіжних країн. Удосконалено науково-аналітичний інструментарій оцінювання тенденцій розвитку банківського кредитування вітчизняних промислових підприємств шляхом кореляційно-регресійного та графічного аналізу взаємовпливу банківського кредитування промислових підприємств і множини економічних чинників макроекономічного середовища в Україні, що уможливило виявлення особливостей цього взаємозв’язку, з’ясування внеску промислового кредитування у розвиток економіки України в останні роки, обґрунтування впливу окремих економічних чинників макроекономічного середовища на вектор його розвитку. Визначено та обґрунтовано необхідність закріплення державою за банками державного сектору ролі каталізатора розвитку вітчизняної промисловості, зважаючи на домінуючі позиції державних банків у банківській системі України та в сегменті банківського промислового кредитування. Окреслено напрями активізації банківського кредитування промислових підприємств у забезпеченні розвитку економіки України. Удосконалено науково-методичний підхід до формування ефективного промислового кредитного портфеля банку та імплементації засад сталого розвитку, що дає можливість на мікрорівні закласти в основу банківського промислового кредитування якісні та кількісні характеристики його ефективності. Удосконалено науково-прикладні засади управління якістю банківського промислового кредитування в умовах економічної нестабільності, які, на відміну від існуючих, можуть бути використані на мікро-, мезо- та макрорівнях управління як банківськими установами, так і наглядовими органами. Отримали подальший розвиток науково-практичні пропозиції щодо удосконалення інституційно-організаційних аспектів активізації промислового кредитування в Україні в частині фінансового, правового інституту та інституту інфраструктури кредитування промисловості. Це забезпечить поліпшення інституційно-організаційної складової процесу активізації вітчизняного промислового кредитування завдяки формуванню ефективної фінансової та промислової політики держави щодо використання потенціалу банків державного сектору у забезпеченні економічного зростання та сталого розвитку економіки (фінансовий інститут), аргументуванню необхідності приведення у відповідність законодавства у сфері захисту прав кредиторів та інвесторів, як важливої передумови пожвавлення їхнього інтересу у фінансуванні промисловості (правовий інститут), забезпеченню обміну знаннями у сфері промислового розвитку та виконанню завдань Цілі сталого розвитку 9: «Промисловість, інновації та інфраструктура» (інститут інфраструктури кредитування промисловості).

Публікації

1. Андрущак Є. М., Герасименко А. В. Особливості кредитування промислових підприємств державними банками України. Сталий розвиток економіки. 2024. № 1(48). С. 56-64. – 0,81 д.а.

2. Андрущак Є. М., Герасименко А. В. Управління ризиком концентрації банківського кредитування промислових підприємств. Ефективна економіка. 2024. № 2. – 0,87 д.а.

3. Андрущак Є. М., Перепьолкіна О. О., Герасименко А. В. Управління непрацюючими кредитами банків: світовий досвід. Економіка та суспільство. 2024. № 59. – 0,85 д.а.

4. Герасименко А. В. Фінансово-економічний розвиток промислових підприємств в сучасних реаліях України. Науковий погляд: економіка та управління. 2023. № 1(81). С. 162-171. – 0,90 д.а.

5. Герасименко А. В. Оцінка стійкості промислового кредитного портфеля банку до проявів макроекономічного середовища. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 56. – 0,58 д.а.

6. Герасименко А. В. Методика оцінки загальної якості промислового кредитного портфеля банку в умовах динамічного макроекономічного середовища. Сталий розвиток економіки. 2023. № 2(47). С. 35-42. – 0,92 д.а.

7. Герасименко А. В. Особливості взаємозв’язку між банківським кредитуванням промисловості та фінансовою стійкістю банків. Бізнес Інформ. 2022. № 3. C. 93–101. – 0,68 д.а.

8. Герасименко А. В. Розвиток класифікації різновидів банківського кредитування промислових підприємств. Економіка та суспільство. 2022. № 40. – 0,66 д.а.

9. Герасименко А. В. Роль банківського кредитування у подоланні макроекономічних наслідків війни: зарубіжний досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 19-20. С. 120-125. – 0,68 д.а.

10. Герасименко А. В. Макроекономічні аспекти зародження та розвитку банківського кредитування промисловості до початку Другої світової війни. Науковий погляд: економіка та управління. 2022. № 3(79). С. 173-179. – 0,63 д.а.

11. Khutorna М., Herasymenko A. The methodological basis for bank lending to industrial enterprises. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2022. No. 1(42). P. 51–60. – 0,68 д.а.

12. Herasymenko A. The contribution of bank lending to industrial enterprises in improving the macroeconomic environment: evidence from Saudi Arabia. Economics and Region. 2022. No. 3(86). P. 51-58. – 0,83 д.а.

13. Герасименко А. В. Банківське кредитування промислових підприємств: економічна сутність та принципи реалізації. Вісник Університету банківської справи. 2021. № 2(41). С. 40-48. – 0,91 д.а.

14. Герасименко А. В. Сучасні особливості банківського кредитування промислових підприємств. Вісник Університету банківської справи. 2020. №2(38). С. 35-42. – 0,88 д.а.

15. Herasymenko A. Ryzyky bankivskoho kredytuvannia promyslovykh pidpryiemstv ta makroekonomichni determinanty yikh vynyknennia [Risks of bank lending to industrial enterprises and macroeconomic determinants of their occurrence]. Modern scientific strategies of development: collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California: GS Publishing Services, 2022. P. 104-122. – 1,02 д.а.

16. Herasymenko A. Macroeconomic aspects of the development of bank lending to industrial enterprises: challenges of today. Economics&Education. 2022. Vo. 7. No. 3. P. 12-19. – 0,72 д.а.

17. Khutorna M., Herasymenko A. Theoretical framework for the impact of the macroeconomic environment on bank lending to industrial enterprises. Transformation of economy, finance and management in modern conditions: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. P. 203-219. – 0,98 д.а. (особистий внесок автора – 0,49 д.а.

18. Herasymenko A. Macroeconomic environment of Ukraine and the dynamics of its development in modern realities. Economics&Education. 2023. Vol. 8. No. 1. P. 38-44. – 0,79 д.а.

19. Herasymenko A. The impact of the macroeconomic environment on bank lending to industrial enterprises: the case of Ukraine. Economics&Education. 2023. Vol. 8. No. 4. P. 18-23 – 0,56 д.а.

20. Khutorna М., Herasymenko A. Structural approach to the formation of the bank's industrial loan portfolio on the grounds of sustainable development. Green, Blue & Digital Economy Journal. 2023. Vol. 4. No. 4. P. 28-35. – 0,75 д.а.

21. Andrushchak Y., Herasymenko A. Industrial Knowledge Bank as an element of improving the industrial landscape of Ukraine: proceedings of the International Scientific Conference «Transformation processes of the economic system in the context of modern challenges» (Lithuania, Klaipeda, 02-03 February 2024). Riga, Latvia, 2024. – 0,20 д.а.

22. Andrushchak Y., Herasymenko A. Resource potential of Ukrainian banks in overcoming the macroeconomic consequences of the war: proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference «Theoretical and empirical scientific research: concept and trends» (Oxford, 02 February 2024). United Kingdom, 2024. – 0,25 д.а.

23. Herasymenko A. Types of industrial loan portfolio as an important component of the bank’s corporate loan portfolio: proceedings of the VII International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area (Riga, 01–02 December 2023). Latvia, 2023. – 0,22 д.а.

24. Герасименко А. В. Аналіз капітальних інвестицій та джерел їх фінансування у промисловість України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси національної економіки в умовах сьогодення» (м. Київ, 8 квітня 2023 р.). Львів-Торунь: Liha-Pres, 2023. С. 113-117. – 0,20 д.а.

25. Герасименко А. В. Банки розвитку та промислові підприємства: окремі особливості кредитування: матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків» (м. Черкаси, 24 листопада 2022 р.). Черкаси: Навчально-наукове відділення ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. С. 75-77. – 0,17 д.а.

26. Herasymenko A. Perspective directions of development of bank lending to industrial enterprises: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління» (м. Львів 10-12 листопада 2022 р.). Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 0,38 д.а.

27. Herasymenko A. Development bank loans for industrial enterprises and their role in restoring macroeconomic stability in the post-war period: foreign experience: proceedings of the International scientific conference «Features and trends of socio-economic development in global and local dimensions» (Germany, Leipzig, 21-22 October 2022). Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. – 0,23 д.а.

28. Герасименко А. В. Внесок банківського кредитування промислових підприємств у відновлення макроекономічної стабільності: досвід післявоєнної західної Німеччини: матеріали ІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «фінансовий бізнес в Україні та світі: маркетингові особливості та закономірності» (м. Львів, 13 жовтня 2022 р.). Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. С. 12-14. – 0,18 д.а.

29. Герасименко А. В. Макроекономічні чинники впливу на банківське кредитування промислових підприємств: матеріали Одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» (м. Одеса, 09-10 вересня 2022 р.). Одеса: ОНЕУ, 2022 . С. 341-342. – 0,11 д.а.

30. Herasymenko A. Macroeconomic determinates of forming threats to bank lending to strategic industrial enterprises: proceedings of the 1 st International Scientific and Practical Conference «Science in the Environment of Rapid Changes» (Brussels, 06-08 September 2022). Belgium: De Boeck, 2022. – 0,18 д.а.

31. Herasymenko A. The improvement of the classification criteria for varieties of bank lending to industrial enterprises: proceedings of the XXX International Scientific and Practical Conference «The newest problems of science and ways to solve the» (Helsinki, 02-05 August 2022). Finland, 2022. – 0,20 д.а.

32. Герасименко А. В. Вплив недіючих банківських кредитів, наданих у промисловість на окремі показники фінансової стійкості банків: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів» (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Ужгород: ФОП Сабов А. М., 2022. С. 309-311. – 0,15 д.а.

33. Герасименко А. В. Функціональний науковий підхід до уточнення економічної сутності банківського кредитування промислових підприємств: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення» (м. Умань, 06-07 червня 2022 р.). Умань: Уманський НУС, 2022. С. 20-22. – 0,11 д.а.

34. Герасименко А. В. Уточнення економічної сутності банківського кредитування промислових підприємств за відтворювальним науковим підходом: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік та право: проблеми та перспективи розвитку» (м. Полтава, 17 листопада 2021 р.). Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень , 2021. С. 27-29. – 0,14 д.а.

35. Герасименко А. В. Сучасний стан банківського кредитування промислових підприємств: матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 19 листопада 2020 р.). Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи, 2020. С. 110-113. – 0,28 д.а.

Файли

Схожі дисертації