Рущишин М. О. Фінансові ресурси у забезпеченні інноваційного розвитку вітчизняних підприємств.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0824U002324

Здобувач

Спеціальність

  • 072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

25-06-2024

Спеціалізована вчена рада

ДФ 35.051.175_ID 5752

Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотація

У дисертаційній роботі встановлено, що фінансові ресурси підприємства утворюють головну групу його ресурсного забезпечення, акумулювання (з внутрішніх та зовнішніх джерел) та ефективне використання якої забезпечує безперебійне функціонування, капіталізацію (нарощення матеріальних і нематеріальних активів), а також впровадження сучасних технологій й розвиток бізнесу, задоволення його фінансових потреб і реалізацію фінансово-економічних інтересів, включно з формуванням потенціалу для активної і ефективної інвестиційно-інноваційної діяльності. Удосконалено теоретико-методичні положення управління фінансовими ресурсами у забезпеченні розвитку підприємств й визначено і диференційовано завдання фінансового менеджменту та очікувані результати їх досягнення у залежності від сфер і рівнів використання фінансових ресурсів. Розвинуто методичні підходи до дослідження фінансових ресурсів у контексті забезпечення інноваційного розвитку підприємств на основі розробки концептуальної матриці узгодження ключових аспектів інноваційної діяльності та потреби фінансових ресурсів на її реалізацію. Здійснено аналізування фінансових ресурсів та інноваційного розвитку підприємств. Набули подальшого розвитку методико-прикладні положення розробки інструментарію визначення джерел формування фінансових ресурсів інноваційного розвитку підприємств через доповнення класичного поділу (на внутрішні та зовнішні) підходом, який передбачає ідентифікацію групи традиційних і групи специфічних джерел. На основі проведеного аналізу встановлено, що інноваційний розвиток підприємств промисловості України не відповідає провідним зарубіжним практикам. Оцінювання динаміки параметрів інноваційного розвитку вітчизняних промислових підприємств дало можливість виявити підґрунтя щодо погіршення місця України у провідних міжнародних рейтингах. Констатовано, що вітчизняне бізнес-середовище, в якому здійснюють діяльність підприємства, здебільшого не сприятливе для формування належного фінансового та на загал ресурсного забезпечення щодо здійснення інноваційно-технологічної діяльності і сприяння таким чином розвитку як виробничих систем в цілому, так і окремих бізнес-проєктів зокрема. Набули подальшого розвитку методичні підходи до аналізування ефективності використання фінансових ресурсів у забезпеченні інноваційного розвитку промислових підприємств, розроблено та апробовано авторський підхід, концептуальний зміст якого у співставленні параметрів досягнутого ефекту та параметрів використаних ресурсів за трьома блоками аналітичних висновків щодо ефективності: (1) залучення фінансових ресурсів на інноваційні проєкти, (2) використання фінансових ресурсів на інноваційні цілі, (3) фінансового забезпечення з позиції ресурсовіддачі та результатів інноваційної діяльності. Розроблено методичний підхід до моделювання та прогнозування інноваційної активності й обсягів фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств, що передбачає реалізацію 4 етапів дослідження: (1) побудова таксономічних рядів фінансово-економічного середовища інноваційного розвитку підприємств, (2) виявлення причинно-наслідкового зв’язку детермінант фінансово-економічного середовища та індикаторів інноваційного розвитку підприємств, (3) встановлення сили зв’язку та еластичності індикаторів інноваційного розвитку підприємств і фінансово-економічних чинників, які їх спричиняють, (4) формування сценаріїв інноваційного розвитку промислових підприємств; особливість авторського підходу у виявленні/доцільності можливості прогнозування впливу на обсяги і ефективність інноваційного розвитку підприємств дії чинників макрофінансового середовища бізнесу. Удосконалено науково-методичний підхід до обґрунтування можливостей і шляхів оптимізації джерел й обсягів фінансових ресурсів промислових підприємств на потреби їх інноваційного розвитку, а також обґрунтування переваг, критеріїв доцільності залучення та оптимізації обсягів фінансування за різними джерелами формування ресурсу. Досліджено, що одним з домінантних питань в системі фінансового менеджменту інноваційного розвитку вітчизняних підприємств є, по-перше, впровадження відповідного управлінського механізму, по-друге, визначення системи параметрів оптимізації джерел і обсягів фінансування інноваційного розвитку бізнесу. Набули подальшого розвитку прикладні інструменти стратегічного управління формуванням фінансових ресурсів інноваційного розвитку промислових підприємств, розроблено матрицю стратегічного планування, яка узгоджує етапи інноваційних процесів з джерелами фінансування інновацій, сформульовано концепт й принципові положення інноваційної стратегії розвитку; обґрунтовано доцільність використання запропонованих інструментів стратегування у межах фінансового менеджменту, що дає змогу більш якісно і системно планувати та завчасно забезпечувати інвестиційно-інноваційні потреби промислових підприємств необхідними фінансовими ресурсами.

Публікації

1. Рущишин М. О. Чинники формування фінансового забезпечення розвитку вітчизняних підприємств на інноваційних засадах. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. № 3. С. 17-23. – 0,71 д.а.

2. Рущишин М. О. Оптимізація джерел формування фінансових ресурсів вітчизняних підприємств як складової забезпечення їх інноваційного розвитку. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: «Економічні науки”. 2023. № 7 (75). С. 202-207. – 0,62 д.а.

3. Рущишин М. О. Формування системи стратегічного управління фінансовими ресурсами інноваційного розвитку підприємств. Науковий журнал “Бізнес Інформ”. 2023. № 9. C. 233-240. – 0,62 д.а.

4. Рущишин Н. М., Рущишин М. О., Осєчкін І. С. Механізм формування інноваційної стратегії розвитку підприємства. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. № 74 (2023). С. 15-22. – 0,69 д.а.

5. Vladimir Panchenko, Mariia Rushchyshyn, Tetiana Nemchenko, Tetiana Shtets, Andrii Kalinin. Modeling of the Assessment System of the Main Risks of Investing in Engineering Enterprises in the Conditions of the Development of the Knowledge Economy. International Journal of Safety and Security Engineering Vol. 12, No. 5. 2022, pp. 623-629. – 0,83 д.а.

6. Rushchyshyn, N., Нalkiv, L., Rushchyshyn, M., Medynska, T., Hrytsak, O. Management of innovative development of enterprises considering their financial and resource opportunities in the context of security. International Journal of Safety and Security Engineering, Vol. 12, No. 1. 2022. pp. 13-20. – 0,96 д.а.

7. Крупка М. І., Рущишин М. О. Фінансовий механізм державно-приватного партнерства в забезпеченні інноваційного розвитку підприємств України. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”, серія “Економіка”. 2022. № 26(54). С. 85-94. – 1,03 д.а.

8. Nadiya Rushchyshyn, Olha Mulska, Yuliia Nikolchuk, Mariia Rushchyshyn and Taras Vasyltsiv. The impact of banking sector development on economic growth: comparative analysis of Ukraine and some eu countries. Investment Management and Financial Innovations, Volume 18, Issue 2, 2021, pp. 193-208. – 0,73 д.а.

9. Копилюк О. І., Рущишин Н. М., Рущишин М. О. Управління фінансовими ресурсами в системі забезпечення економічної безпеки підприємств. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. 2019. Вип. 37. С. 270-276. – 0,76 д.а.

10. Методико-прикладні засади управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням цифрової трансформації економіки України : монографія. Львів : Видавництво АТБ "ННВК", 2022. 380 с. – 23,53 д.а.

11. Крупка М. І., Рущишин М. О. Фінансування інноваційної діяльності як чинник розвитку сучасного підприємництва. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 27 квітня 2023 р. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. С. 159-162. – 0,19 д.а.

12. Крупка М. І., Рущишин М. О. Напрями забезпечення інноваційного розвитку вітчизняних підприємств в умовах війни. Актуальні проблеми розвитку фінансів в умовах цифровізації економіки України: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 55-річчю кафедри фінансів і банківської справи, м. Вінниця, 27 квітня 2023 р. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2023. С. 40-42. – 0,19 д.а.

13. Крупка М. І., Рущишин М. О. Проблеми та пріоритетні напрями підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами вітчизняних підприємств в умовах воєнного стану. Фінансова політика як складова економічного розвитку: тези доп. Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 11-12 квітня 2023 р. Київ : Держ. торг.-екон. ун-т, 2023. С. 164-166. – 0,11 д.а.

14. Рущишин М. О. Управління фінансовими ресурсами вітчизняних підприємств в умовах війни. Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи: збірник наукових тез за матеріалами ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів, м. Острог, 23 березня 2023 р. Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2023. С. 196-198. – 0,15 д.а.

15. Крупка М. І., Рущишин М. О. Розвиток інноваційних технологій вітчизняних підприємств в умовах війни. Фінансово-економічні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в період становлення інноваційної економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кривий Ріг, 10 листопада 2022 р. Кривий Ріг : Криворізький національний університет, 2022. С. 582-586. – 0,21 д.а.

16. Рущишин М. О. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді: матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, м. Харків, 28 жовтня 2022 р. Держ. біотехнологічний ун-т. Харків, 2022. С. 144-146. – 0,10 д.а.

17. Крупка М. І., Кульчицький М. І., Рущишин М. О. Фінансова діяльність підприємств України в умовах воєнного стану. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Острог, 21 жовтня 2022 р. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2022. С. 266-270. – 0,22 д.а.

18. Рущишин М. О. Функціонування вітчизняних підприємств в умовах війни та особливості управлінням їх фінансовими ресурсами. Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи: матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Львів, 20 жовтня 2022 р. К.: Алерта, 2021. С. 307-309. – 0,16 д.а.

19. Рущишин М. О. Фінансові ресурси як елемент фінансового потенціалу підприємств. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 20 травня 2022 р. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. С. 86-88. – 0,12 д.а.

20. Рущишин М. О. Інноваційний розвиток підприємств та його фінансове забезпечення. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 11-12 травня 2022 р. Запоріжжя : НУ “Запорізька політехніка”, 2022. С.180-182. – 0,12 д.а.

21. Рущишин М. О. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємств. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої пам’яті професора, заслуженого працівника вищої школи Дмитра Мусійовича Фесенка, м. Полтава, 30-31 березня 2022 р. С. 532-535. – 0,21 д.а.

22. Рущишин М. О. Управління фінансовими ресурсами вітчизняних підприємств та шляхи підвищення їх ефективності. Фінансове регулювання зрушень в економіці України: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Мукачево, 29 березня 2022 р. Мукачево: Вид-во МДУ, 2022. С. 88-91. – 0,15 д.а.

23. Рущишин М. О. Інноваційна діяльність як основа розвитку підприємств. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 25 лютого 2022 р. Вінниця: ВНТУ, 2022. С. 260-262. – 0,20 д.а.

24. Рущишин М. О., Плиса В. Й. Проблеми інноваційної трансформації суб’єктів господарювання в економічній системі України. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 17 грудня 2021 р. Кропивницький: ЦНТУ, 2021. С. 274-277. – 0,23 д.а.

25. Рущишин М. О. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств України. Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, м. Мукачево, 28 жовтня 2021 р. С. 85-86. ¬ 0,10 д.а.

26. Рущишин М. О. Інноваційна діяльність в умовах економічної конкуренції підприємств України. Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Львів, 21 жовтня 2021 р. К.: Алерта, 2021. С. 273-275. – 0,15 д.а.

27. Rushchyshyn N. M., Rushchyshyn M. O. Policy of formation of financial resources of innovative development of enterprises. Results of modern scientific research and development: The 6th International scientific and practical conference – Barca Academy Publishing, Madrid, Spain, 22-24 August 2021. С. 457-463. – 0,25 д.а.

28. Крупка М. І., Рущишин М. О. Методи фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Національного університету “Запорізька політехніка”, м. Запоріжжя, 13-14 травня 2021 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 110-112. – 0,11 д.а.

29. Крупка М. І., Рущишин М. О. Особливості формування фінансових ресурсів вітчизняних підприємств. Механізми забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 23 квітня 2021 р. Х. : ХДУХТ, 2021. С. 97-100. –0,14 д.а.

30. Крупка М. І., Рущишин М. О. Інноваційний розвиток вітчизняних підприємств: особливості та фактори впливу. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали Міжнародної науково-практична конференції, м. Кропивницький, 21 квітня 2021 р. Кропивницький : ЦНТУ, 2021. С. 115-117. – 0,18 д.а.

31. Крупка М. І., Рущишин М. О. Стратегія інноваційного розвитку підприємств. Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики: збірник тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Ірпінь, 15 квітня 2021 р. Ірпінь: Університет ДФС України. С. 622-625. – 0,17д.а.

32. Рущишин М. О. Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку підприємств. Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 19 листопада 2020 р. Київ: Алерта, 2020. С. 255-258. – 0,18 д.а.

33. Рущишин М. О. Фінансові ресурси підприємства та критерії управління. Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здоб. вищ. освіти і мол. учених, м. Харків, 23 жовтня 2020 р. Х. : ХДУХТ, 2020. С. 87-89. – 0,08 д.а.

Схожі дисертації