03 Біологічні науки

0821U102689

Ісаєва Ганна Олегівна

Особливості мікробіологічних властивостей та антибіотикочутливості збудників захворювань органів дихання у дітей.

0821U102675

Буров Андрій Миколайович

Експериментальне обґрунтування використання полікомпонентного гелю з нізином для профілактики та терапії ранової інфекції

0821U102018

Гопта Олена Валеріївна

Мікробіологічне обґрунтування доцільності імпрегнації наночастинками срібла та міді полімерних виробів для медичного застосування

0821U101165

Марченко Ірина Анатоліївна

Особливості процесу формування бактеріальних біоплівок залежно від змін показників факторів неспецифічної резистентності у дітей з пієлонефритами.

0599U000847

Негруцький Борис Сергійович

Функціональна компартменталізація апарату білкового синтезу у вищих еукаріот

0599U000604

Негруцький Борис Сергійович

Функціональна компартменталізація апарату білкового синтезу у вищих еукаріот

0599U000576

Кур'ята Володимир Григорович

Фізіолого-біохімічні механізми дії ретардантів і етиленпродуцентів на рослини ягідних культур

0599U000544

Матишевська Ольга Павлівна

Закономірності розвитку інтерфазної загибелі лімфоцитів селезінки щурів за участі Са2+ - залежних фосфоліпідних сигнальних систем після радіаційного ураження

0599U000542

Говорун Дмитро Миколайович

Фiзико-хiмiчнi механiзми бiомолекулярного впiзнавання

0599U000524

Кравець Володимир Степанович

Особливості метаболізму злаків при дії низьких температур на рослини.

0599U000513

Макарчук Микола Юхимович

Роль нюхового аналізатора в інтегративній діяльності мозку

0599U000469

Колтун Євстахій Михайлович

Інтенсивність обміну речовин і продуктивність великої рогатої худоби за корекції протеїнового та мінерального живлення.

0599U000461

Лісневич Лариса Олексіївна

Фізіолого-біохімічні властивості та функціональна роль запасних білків буряків

0599U000434

Цехмістренко Світлана Іванівна

Показники білково-нуклеїнового обміну та пероксидного окислення ліпідів у органах травлення курей у постнатальний період онтогенезу в умовах дії іонізуючої радіації.

0599U000416

Шеремета Віктор Іванович

Теоретичне обгрунтування та розробка методів підвищення ефективності біотехнології відтворення великої рогатої худоби

0599U000362

Розпутній Олександр Іванович

Трансформація важких металів у біотехнологічних системах з виробництва яловичини і свинини

0599U000350

Шадчина Тамара Михайлівна

Розробка теоретичних основ та методів дистанційного моніторингу стану посівів озимої пшениці за допомогою спектрометрії з високим спектральним розділенням

0599U000343

Межидов Султанбек Хумаідович

Проникність еритроцитів до кріопротекторів і структурно-функціональний стан компонентів їх цитоплазми на етапах кріоконсервування.

0599U000340

Капля Олександр Андрійович

Структурно-функціональні властивості ізоформ каталітичної субодиниці Na+,K+-ATP-ази при мембранотропних впливах

0599U000337

Товстяк Володимир Васильович

"Механізми впливу електронів та акустичних полів на біологічні мембрани"

0599U000319

Терновська Тамара Костянтинівна

Перебудова геному м'якої пшениці (Triticum aestivum L.) для її генетичного аналізу та інтрогресії генів

0599U000293

Лукаш Любов Леонідівна

Вплив екзогенних вірусів і ДНК на спонтанний та індукований мутагенез в соматичних клітинах ссавців

0599U000281

Гадзало Ярослав Михайлович

Агробіологічні обгрунтування інтегрованого захисту ягідних насаджень від шкідників у північно-західному Лісостепу і Поліссі України

0599U000277

Зверковський Василь Миколайович

Біогеоценологічне обгрунтування лісової рекультивації земель, порушених вугільною промисловістю в степовій зоні України.

0599U000257

Оболенська Марія Юріївна

Регенерація печінки у щурів: молекулярно-біологічні процеси, їх регуляція та часова шкала

0599U000207

Сорокулова Ірина Борисівна

Теоретичне обгрунтування і практика застосування бактерій роду Bacillus для конструювання нових пробіотиків

0599U000194

Коваленко Емма Олександрівна

Позаклітинні лектини бактерій роду Bacillus

0599U000190

Корнюшенко Ольга Миколаївна

Імунопатогенез експериментального поліомієліту з позицій гетерогенності популяцій поліовірусів.

0599U000162

Ковальчук Валентин Петрович

Протимікробна активність і лікувально-профілактична дія нових антисептичних засобів та антимікробних матеріалів (клініко-експериментальне дослідження).

0599U000150

Кузнєцов Валерій Євгенович

Цитогенетичні аспекти розвитку in vitro доімплантаційних зародків ссавців, отриманих біотехнологічними методами

0599U000129

Пидюра Олександр Іванович

Рід Medicago L. (Fabaceae) у флорі України

0599U000115

Пахомов Олександр Євгенійович

Біогеоценотична роль ссавців у грунтотворних процесах степових лісів України

0599U000111

Гарбузова Світлана Миколаївна

Мозкова система позитивного емоційного підкріплення та її місце у механізмах набутих мотивацій (експериментальне дослідження)

0599U000110

Пирог Тетяна Павлівна

Принципи регуляції складу і фізико-хімічних властивостей екзополісахаридів, синтезованих Acinetobacter sp.

0599U000079

Радченко Олександр Григорович

Мурашки (Hymenoptera, Formicidae) Палеарктики (еволюція, систематика, фауногенез)

0599U000077

Солдаткін Олексій Петрович

Розробка наукових та технологічних засад створення електрохімічних біосенсорів для потреб медицини, біотехнології та охорони навколишнього середовища

0598U000418

Миничева Галина Григорьевна

Морфофункциональные основы формирования морского фитобентоса

0598U000412

Попович Сергей Юрьевич

Созологический анализ лесной растительности Украины (теоретические основы,методология, прикладные аспекты)

0598U000398

Кучук Николай Викторович

Использование приемов генетической инженерии и клеточной биологии для получения новых форм у видов из семейства бобовых и у некоторых других растений

0598U000391

Лаврушенко Людмила Федоровна

Окислительные процессы в митохондриях под влиянием ксенобиотиков и их алиментарная коррекция

0598U000357

Белявская Нинель Александровна

Роль ионов кальция в механизме гравирецепции у растений и в эффектах микрогравитации на клеточном уровне

0598U000353

Протас Александр Федорович

Механизмы нарушений структурно-функционального состояния хроматина ядер клеток коры головного мозга при действии низких доз ионизирующей радиации

0598U000334

Дуган Алексей Мартемьянович

Суммарная мутагенная активность как интегральный показатель оценки эколого-генетического состояния окружающей среды

0598U000330

Шалимов Виктор Александрович

Эритропоэз и межклеточные взаимодействия в печени землеводных и млекопитающих

0598U000281

Межжерин Сергей Виталиевич

Мыши (Muridae) Северной Евразии: систематика и сравнительная молекулярная эволюция

0598U000277

Хайтович Александр Борисович

Микробиологическая характеристика вибрионов и организационно-методические подходы к ее практическому использованию

0598U000244

Николайчук Виталий Иванович

Генетика семенной продуктивности и хозяйственные особенности лядвенца рогатого.

0598U000216

Билько Надежда Михайловна

Кроветворные клетки-предшественики при радиационном воздействии (экспериментально-клиническое исследование)

0598U000204

Цвилиховский Николай Иванович

Белки плазматической мембраны эпителия тонкого кишечника крупного рогатого скота

0598U000068

Макогоненко Евгений Митрофанович

Активация фибринолитической системы в процессе образования фибринового сгустка

0598U000061

Машкей Игорь Анатольевич

Насекоммые-эктопаразиты в животноводческих агробиоценозах Украины и разработка интегрированных методов борьбы с ними

0598U000051

Волкогон Виталий Васильевич

Особенности формирования азотфиксирующих ассоциаций бактерий с травами и регулирование их активности

0598U000050

Ионов Игорь Анатольевич

Физиологический статус птицы в эмбриогенезе и постнатальном онтогенезе в зависимости от ее А- и К-витаминной обеспеченности

0598U000032

Осецкий Александр Иванович

Особенности замедления процессов активационного типа в охлажденных конденсированых средах

0597U001102

Малова Наталья Георгиевна

Морфологические аспекты реперативной регенерации в опорно-двигательном аппарате при локальном криовоздействии

0597U001093

Завацкий Виктор Иванович

Особенности системной организации сенсорных и сомато-вегетативных функций в различных условиях жизнедеятельности человека

0597U000447

Стефурак Василий Петрович

Биологическая индикация состояния наземных экосистем Украинских Карпат и Прикарпатья в условиях антропогенного воздействия

0597U000386

Подоба Б.Е.

Использование полиморфизма эритроцитарных антигенов для оценки племенных ресурсов, повышения генетического потенциала и сохранения генофонда крупного рогатого скота

0597U000350

Мойсеенко Николай Иванович

Дозовые нагрузки от инкорпорированных радионуклидов и нарушение процессов перекисного окисления липидов у животных

0597U000346

Лучко Нина Антоновна

Влияние условий сверхбыстрого охлаждения на морфофункциональные свойства спермиев и эмбрионов

0597U000344

Хижняк Светлана Владимировна

Особенности структуры и транспортных свойств плазматической мембраны энтероцитов тонкого кишечника после воздействия ионизирующей радиации

0597U000341

Захаренко Александр Всеволодович

Сетчатокрылые (Insecta, Neuroptera) Украины и некоторые вопросы охраны редких и исчезающих насекомых

0597U000326

Зинченко Александра Васильевна

Физико-химические процессы в криобиологических системах при стекловании и в твердой фазе

0597U000301

Косаковская Ирина Васильевна

Физиолого-биохимические основы адаптации растений к стрессам

0597U000291

Остапченко Людмила Ивановна

0597U000288

Дзержинский Николай Эдуардович

Нейроэндокринная регуляция морфофункционального созревания и циклческой работы гипоталамо-гипофизарно-гонадной и гипоталамо-гипофизарной-тиреоидной ситемы

0597U000275

Якушин Владимир Михайлович

Роль бактериопланктона и бактериоперифитона в деструкции органического вещества в лотических экосистемах

0597U000238

Хисориев Хикмат

Эвгленофитовые водоросли /Euglenophyta/ водоемов Средней Азии /морфология,систематика, филогения, флора, экология, географическое распространение и основные черты флорогенеза/

0597U000225

Кабузенко Светлана Николаевна

Влияние засоления и экзогенных фитогормонов на рост и некоторые физиолого-биохимические функции растений на ранних этапах онтогенеза

0597U000216

Бразалук Александр Захарович

Состояние липидов, белков и обмен кальция в скелетных мышцах при нарушениинейро-трофического контроля

0597U000215

Галатенко Наталья Андреевна

Влияние биологически активных полиуретановых имплантантов на процессы репаративной регенерации и дифференциации тканей

0597U000184

Мельник Виктор Иванович

Редкие и исчезающие виды растений равнинных лесов Украины (географический и эколого-ценотический анализ, структура полпуляций, охрана)

0597U000128

Кононова С.В.

Сцелиониды Палеарктики /Hymenoptera, Scelionidae/ морфо-биологическая и зоогеографическая характеристика, эволюция, систематика

0597U000114

Мыцкан Б.М.

Влияние гипокинезии и двигательной активности на рост и дифференциацию скелетных мышц

0597U000065

Бойко Михаил Иванович

Физиолого-биохимические особенности системы Pinus sylvestris L.-Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. и перспективы практического использования экзометаболитов некоторых дереворазрушающих грибов

0597U000053

Строковская Людмила Ивановна

Структурно-функциональная организация бакуловирусных геномов и гена полиэдрина и создание экспрессионной системы на основе вируса ядерного полиэдроза Malacosoma neustria

0597U000051

Козак Игорь Иванович

Биогеоценотический покров северо-восточного макросклона Украинских Карпат и Предкарпатья и его антропогенные изменения

0597U000045

Гайченко Виталий Андреевич

Радиобиологические последствия аварии на ЧАЭС в популяции диких животных зоны отчуждения

0597U000033

Веревка Сергей Викторович

Исследование лигандной специфичности, локализации и функциональной роли некаталитических участков межмолекулярного взаимодействия сериновых протеиназ

0597U000021

Шведов Анатолий Давыдович

Структура и функциональные свойства полинуклеотидных ингибиторов вирусной репродукции (алкилированных нуклеиновых кислот, антисмысловых РНК и рибозимов)

0597U000010

Коцюбинская Надежда Петровна

Аутэкологическая адаптация культурных растений к антропогенным факторам среды

0596U001027

Розанов Леонид Федорович

Кинетика реакций клеток на действие факторов криоконсервирования

0596U001015

Митряева Наталья Андреевна

Формирование крупномасштабной циркуляции и стратификации вод Черного моря. Роль потоков плавучести

0596U000750

Коваленко Алексей Григорьевич

Молекулярно-биологические аспекты естественной и индуцированной устойчивости растений к вирусам

0596U000747

Щербатенко Иван Степанович

Биотехнологические аспекты исследования вирусоустойчивости растений и отбора устойчивых форм

0596U000715

Романюк Богдан Петрович

Строение, рост, формообразование и регенерация скелета в разные периоды постатального онтогенеза при острой и хронической патологии печени (экспериментально-морфологическое исследование)

0596U000595

Бондарь Александр Иванович

Агроэкологические основы оценки, охраны и управления продуктивностью гидроморфных почв Полесья Украины

0596U000586

Клименко Зинаида Константиновна

Биологические основы селекции садовых роз на юге Украины

0596U000482

Царенко Петр Михайлович

Хлорококковые водоросли (Chlorococcales, Chlorophyta) водоемов Украины /флора, морфология, экология, география, основные пути эволюции и принципы систематики/

0596U000409

Перелыгина Лина Анатольевна

Закономерности структурной организации сердечно-сосудистой системы в условиях влияния на организм разных видов излучений

0596U000406

Ерецкая Елена Васильевна

Влияние апликационной сорбции на биохимические механизмы раневого процесса и эндогенной интоксикации при механической и термической травме

0596U000383

Волков Георгий Леонидович

Роль холестерин-зависимых регуляторных механизмов в структурно-функциональной организации биологических мембран

0596U000366

Поляков Алексей Константинович

Интродукция древесных растений на юго-восток Украины в связи с фитооптимизацией техногенной среды

0596U000355

Григорюк иван Афанасьевич

Реакция растений на водный и температурный стрессы и способы ее регуляции

0596U000340

Вовнянко Евгения Кононовна

"Разработка биотехнологии пищевых добавок с радиозащитными свойтсвами на основе безотходной переработки дрожжей Saccharomyces cerevisiae"

0596U000303

Цыбиз Геннадий Григорьевич

Монофункциональная организация голени при физических нагрузках разной интенсивности

0596U000295

Паранич Анатолий Валентинович

Молекулярные и физиологические механизмы действия витамина Е

0596U000287

Колодочка Леонид Александрович

Клещи-фитосейиды Палеарктики /Parasitiformes, Phytoseiidae/ /фаунистика, систематика, экология, эволюция, практическое использование/

0596U000285

Лях Юрий Еремеевич

Оценка и прогнозирование психофизиологических состояний человека в процессе деятельности

0596U000284

Бондаренко Лариса Борисовна

Биологические функции витамина Д3 и его производных