Мехед О. Б. Система підготовки майбутніх учителів біології та основ здоров’я до соціально-педагогічної діяльності в закладах загальної середньої освіти

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100047

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

23-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 79.053.02

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Чернігів, 2021. Створена система підготовки здобувачів освіти спеціальності “Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)” до соціально-педагогічної діяльності. Розроблено концептуальні основи цієї підготовки, що включали обґрунтування на методологічному, теоретичному та методичному рівнях наукового пошуку. Мета дослідження – полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробленні й експериментальній перевірці моделі системи підготовки майбутніх учителів біології та основ здоров’я до соціально-педагогічної діяльності в закладах загальної середньої освіти Обгрунтовано та розроблено модель системи професійної підготовки майбутніх учителів біології та основ здоров’я до соціально-педагогічної діяльності. Проаналізовано вимоги європейського освітнього простору до підготовки сучасного вчителя, методологічні та соціальні проблеми формування готовності майбутніх фахівців-педагогів до провадження соціально-педагогічної діяльності в ЗЗСО. Визначено категоріально-понятійний апарат; структуровано складові готовності до соціально-педагогічної діяльності на основі причинно-системного підходу. Обґрунтовано зміст і структуру соціально-педагогічної діяльності вчителя у на основі наявних оцінних критеріїв та визначено її місце у структурі педагогічної діяльності. Схарактеризовано системні детермінанти, принципи, організаційно-педагогічні умови формування, зміст та критерії оцінювання ступеня сформованості готовності до соціально-педагогічної діяльності вчителя. Розроблено та експериментально перевірено ефективність моделі системи професійної підготовки майбутніх учителів біології та основ здоров’я до соціально- педагогічної діяльності. Сформульовано перспективи впровадження результатів дослідження в підготовку майбутніх учителів біології та основ здоров’я Основні результати та висновки дослідження можуть бути використані в освітньому процесі закладів вищої освіти у ході викладання психолого-педагогічних дисциплін, читання курсів основних методик, спецкурсів, спецсемінарів, тренінгів, організації наукової роботи студентів, проведенні виробничої практики в закладах загальної середньої освіти, а також для підвищення педагогічної майстерності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти, у процесі розроблення нормативних і варіативних навчальних курсів з педагогічних дисциплін, проведення науково-дослідницької роботи. Ключові слова: вчитель, здоров’язбережувальна компетентність, здоров’язбережувальне освітнє середовище, професійна підготовка, професійна компетентність у соціальній сфері, соціально-педагогічна діяльність.

Файли

Схожі дисертації

0524U000082

Шишенко Інна Володимирівна

Теорія і практика підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах Нової української школи

0524U000075

Мулеса Павло Павлович

Теорія і практика підготовки майбутніх учителів математики та інформатики до застосування засобів віртуальної наочності у професійній діяльності

0524U000071

Даниско Оксана Володимирівна

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

0524U000036

Загура Федір Іванович

Теоретичні і методичні засади професійного розвитку викладачів фізичного виховання багатогалузевих закладів вищої освіти

0524U000007

Іванчук Сабіна Айдинівна

Теорія та практика професійної підготовки майбутніх вихователів до формування екологічно доцільної поведінки дітей дошкільного віку