Канунов Р. А. Удосконалення техніки виконання змагальних вправ юних важкоатлетів 13-15 років з урахуванням рівнів розвитку фізичних якостей

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0824U002428

Здобувач

Спеціальність

  • 017 - Фізична культура і спорт

26-08-2024

Спеціалізована вчена рада

6393

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація

Мета дисертаційного дослідження – розробка та експериментальне обґрунтовання методики удосконалення техніки виконання змагальних вправ юних важкоатлетів на попередньо-базовому етапі підготовки з урахуванням рівнів розвитку фізичних якостей. Завдання дисертаційного дослідження: здійснення аналізу сучасного стану формування основних сторін підготовленості юних важкоатлетів 13-15 років; встановлення рівнів прояву рухових здібностей, морфофункціональних і психофізіологічних показників та особливостей виконання фазової структури елементів техніки змагальних вправ юними важкоатлетами 13-15 років різного рівня фізичної підготовленості; виявлення кореляційного взаємозв’язку між основними елементами фазової структури рухів, що забезпечують їхнє виконання та визначення факторної структури впливу рівня фізичних якостей на техніку виконання змагальних вправ юними важкоатлетами 13-15 років; розроблення та експериментальне обґрунтування ефективності розробленої методики удосконалення техніки виконання змагальних вправ у важкій атлетиці залежно від рівня розвитку фізичних якостей юних важкоатлетів 13-15 років. Об’єктом дослідження був навчально-тренувальний процес, спрямований на розвиток фізичних якостей та удосконалення рухової діяльності юних важкоатлетів 13-15 років. Предметом дослідження була техніка виконання вправ юних важкоатлетів 13-15 років залежно від рівнів розвитку рухових якостей, що забезпечують їх виконання. Дослідження передбачало використання комплексів таких методів: теоретичного аналізу й узагальнення науково-методичної літератури; педагогічні методи дослідження й експерименту (спостереження, експертна оцінка, антропометричні методи, біомеханічні методи, тестування рухових якостей і технічної підготовленості); медико-біологічні: антропометрія, дослідження функціонального стану серцево-судинної та системи зовнішнього дихання; психофізіологічні методи дослідження; методи математичної статистики (метод середніх величин, перевірка статистичних гіпотез, кореляційний і факторний аналіз). У результаті проведеного дисертаційного дослідження отримано три групи за ступенями їх новизни. Підтверджено наукові дані, що розробка теоретичної концепції планування фізичних навантажень у навчально-тренувальному процесі юних спортсменів силових видів спорту ґрунтується на знаннях вікових періодів та прояву рухових здібностей; кожному віковому періоді спортсменів наявні психофізіологічні та морфофункціональні особливості, які необхідно враховувати під час організації навчально-тренувального процесу та розробки нових методик спортивних тренувань; застосування поетапних засобів швидкісно-силової, силової та координаційної спрямованості, забезпечують достатній рівень розвитку силових та швидкісно-силових можливостей спортсменів; використання спеціальних засобів, розвивають рухові якості, відповідно покращуючи їхню якість. Доповнено та розширено такі дані: навчання й удосконалення техніки фазової структури рухів змагальних вправ юних важкоатлетів необхідно здійснювати у поєднанні з розвитком фізичних якостей; швидкісно-силова якість та вибухова сила є важливою спеціальною якістю для виконання фазової структури змагальних вправ при підйомі штанги у важкій атлетиці. Задля збільшення м’язової сили потрібне використання розтягування м’язових волокон, оскільки еластичність з’єднання тканини зумовлює наповнення м’язами потенційної енергії, яка в період скорочення перетворюється і втілюється у вправах швидкісно-силового спрямування та силового характеру; використання швидкісно-силових та силових вправ, покращує роботу «швидких» м’язових волокон, потужність, яких визначає силові можливості спортсменів. У процесі проведених досліджень вперше: визначено найбільш вагомі елементи техніки фазової структури рухів змагальних вправ, які потребують прояву силових та швидкісно-силових якостей та координаційних здібностей у тренувальному процесі юних важкоатлетів 14-15 років з урахуванням різного рівня фізичної підготовленості; встановлено взаємозв’язок кореляційної залежності між руховими якостями, морфофункціональними і психофізіологічними показниками та виконанням різних елементів техніки фазової структури змагальних вправ у юних важкоатлетів 13 років з урахуванням різного рівня фізичної підготовленості; визначено структуру факторного аналізу змагальної діяльності юних спортсменів під впливом розробленої експериментальної методики протягом річного макроциклу; розроблено експериментальну методику з удосконаленням техніки фазової структури рухів змагальних вправ важкої атлетики й розвитку фізичних якостей, що забезпечують ефекттивне їх виконання у юних важкоатлетів 13-15 років.

Публікації

1. Канунов Р.А., Півень О.Б., Джим В.Ю. Аналіз технічних помилок при виконанні ривка класичного юними важкоатлетами на етапі попередньо-базової підготовки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2023. № 4. С. 98-104. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.04(163).19.

2. Канунов Р.А., Джим В.Ю., Півень О.Б. Аналіз технічних помилок при виконанні змагальної вправи поштовху класичного юними важкоатлетами на етапі попередньо-базової підготовки. Фізичне виховання та спорт. 2023. № 1. С. 88-95. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-1-12.

3. Канунов Р. А., Джим В. Ю., Півень О. Б. Кореляційний взаємозв’язок між основними елементами техніки поштовху класичного та морфологічними показниками і показниками фізичної підготовки, що забезпечують їх виконання юними важкоатлетами 12 років. Фізичне виховання та спорт. 2023. № 4. С. 100-109. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-4-12.

4. Джим В., Канунов Р. Порівняльна характеристика тренувальних занять юних спортсменів 15-17 років, які займаються важкою атлетикою. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Педагогічні науки. 2023. № 2 (55) С. 5-11. https://doi.org/10.32689/maup.ped.2023.2.1.

5. Канунов Р. А., Джим В. Ю., Півень О. Б. Встановлення кореляційної залежності між основними елементами техніки ривка класичного та морфологічними показниками юними важкоатлетами 12 років. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. 2023. № 17. С. 250-259. https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-17.31.

6. Канунов Р.А., Джим В.Ю. Порівняльний біомеханічний аналіз елементів техніки змагальної вправи ривка класичного при виконанні юними важкоатлетами 13 років. Фізичне виховання та спорт. 2024. № 1. С. 212-218. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2024-1-29.

7. Канунов Р., Півень О. Вдосконалення технічної підготовки кваліфікованих важкоатлетів. Сучасні погляди студентської молоді на фізичну культуру, спорт та здоров’я людини: збірник статей наукової конференції, 28-29 листопада 2019 року. Харків : ХДАФК, 2019. С. 188-191.

8. Канунов Р. Аналіз техніки змагальних вправ у важкоатлетів на етапі попередньо-базової підготовки в залежності від рівня фізичного розвитку. Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи: збірник тез XXII Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2022 року. Харків: ХДАФК. С. 183-186.

9. Канунов Р.А., Джим В.Ю. Психологічна підготовка важкоатлетів 13-15 років як головний чинник підготовки до змагань. Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього простору: Матеріали Х Науково-практичної конференції, 22 квітня 2024 р. Харків: ХДАФК, 2024. С. 22-24.

Файли

Схожі дисертації