Юдін В. Д. Удосконалення тренувального процесу спортсменів з міжнародного військового п’ятиборства до подолання смуги перешкод CISM

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0824U002447

Здобувач

Спеціальність

  • 017 - Фізична культура і спорт

27-08-2024

Спеціалізована вчена рада

6402

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація

Мета дисертаційного дослідження - підвищення результативності тренувального процесу спортсменів міжнародного військового п’ятиборства шляхом удосконалення спритності, завдяки експериментальному впровадженню у цей процес командної гри в баскетбол 3˟3 та комплексу вправ з м’ячем. Завданнями дисертаційного дослідження були: 1. Здійснити аналіз науково-методичних джерел щодо сучасного стану та особливостей підготовки спортсменів військового п’ятиборства. 2. Визначити передумови оптимізації тренувального процесу спортсменів військового п’ятиборства та встановити стартові референсні значення показників, що потребують удосконалення. 3. Вивчити динаміку показників спритності на етапі проходження єдиної спеціальної смуги перешкод за результатами впровадження в тренувальний процес спортсменів-п’ятиборців командної гри в баскетбол 3˟3 та комплексу вправ з м’ячем. 4. Проаналізувати динаміку психофункціональних характеристик спортсменів-п’ятиборців за результатами впровадження в тренувальний процес командної гри в баскетбол 3˟3 та комплексу вправ з м’ячем. 5. Визначити вплив впровадженої експериментальної складової (командної гри в баскетбол 3˟3 та комплексу вправ з м’ячем) на результат окремих спортивних дисциплін і загальний результат суми балів спортивних дисциплін міжнародного військового п’ятиборства. Об’єкт дослідження: тренувальний процес спортсменів військового п’ятиборства. Предмет дослідження: використання командної гри у баскетбол 3˟3 та комплексу вправ з м’ячем у тренувальному процесі спортсменів міжнародного військового п’ятиборства. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: - вперше науково обґрунтовано доцільність впровадження авторського компоненту – командної гри в баскетбол 3˟3 та комплексу вправ з м’ячем – як універсальних механізмів розвитку спритності у тренувальний процес для виступу у змаганнях з ВП (ЄССП в цілому та естафетою); - вперше визначено динаміку змін швидкісних, силових, координаційних, здібностей, серійної стрибучості, вибухової сили та швидкості, рівня аеробних та анаеробних можливостей спортсменів як результат впровадження авторського компоненту – командної гри в баскетбол 3˟3 та комплексу вправ з м’ячем – у програму підготовки спортсменів з ВП; - вперше встановлені кореляційні зв’язки між рівнем розвитку спритності, визначеним за тестом «Човниковий біг з перенесенням кубиків» за Сергієнко Л.П., із динамікою змін швидкісних, силових, координаційних, здібностей, серійної стрибучості, вибухової сили та швидкості, рівня аеробних та анаеробних можливостей спортсменів на фоні впровадження авторського компоненту – командної гри в баскетбол 3˟3 та комплексу вправ з м’ячем – у програму підготовки спортсменів з ВП; - розширено та доповнено інформаційну базу даних щодо впливу авторського компоненту – командної гри в баскетбол 3˟3 та комплексу вправ з м’ячем – на показники змагальної діяльності кожного із складових ВП, в тому числі проходження ЄССП естафетою; - статистично підтверджено, що удосконалення програми тренувань спортсменів з ВР шляхом впровадження авторського компоненту – командної гри в баскетбол 3˟3 та комплексу вправ з м’ячем – покращує лідерські якості спортсменів та стабілізує їх емоційну сферу та когнітивні здібності.

Публікації

1. Kyyko A., Volkova Y., Poltavets A., Yudin V., Kmetiuk,D. Analysis of the psychophysiological state of Ukrainian basketball players. SPORT TK - Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte. 2022. Vol.11 (suppl. 2): аrticle 44. DOI: https://doi.org/10.6018/sportk.523861

2. Юдін В.Д, Кийко А.С. Оцінка емоційної лабільності та стійкості уваги курсантів-спортсменів військового п’ятиборства під час тренувальної естафети ЄССП (Єдина спеціальна смуга перешкод (СІЗМ)). Педагогічна Академія: наукові записки. Фізична освіта і спорт. 2024. 6. https://doi.org/10.57125/pedacademy.2024.05.29.20

3. Юдін В.Д., Кийко А.С. Оцінка впливу командної гри в баскетбол 3˟3 на розвиток спритності у курсантів-спортсменів з міжнародного військового п’ятиборства. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. Випуск 6 (179). С. 244-250. https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2024.6(179).47.

4. Полтавець А., Юдін В., Кийко А. Визначення показника фізичної працездатності курсантів претендентів в збірну команду з військово-прикладних видів спорту ХНУПС. Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи : матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 17-18 грудня 2020 р.). Харківська державна академія фізичної культури. Харків. 2020. Том 20. С. 77-78.

5. Божко Є., Полтавець А., Юдін В. Особливості відбору курсантів ВВНЗ до занять військово-авіаційним п’ятиборством. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, 19 листопада 2020 р. / відп. ред. Божко Є. В., Полтавець А.І., НУОУ ім. Івана Черняховського. Київ. 2020. С. 254-255.

6. Кийко А.С., Юдін В.Д., Полтавець А.І. Визначення показника фізичної працездатності курсантів – претендентів у збірну команду ХНУПС з військового п’ятиборства. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 24 листопада 2023 р. Національний університет оборони України. Київ. 2023. С. 487-489.

7. Юдін В.Д. Особливості підготовки спортсменів до подолання єдиної спеціальної смуги перешкод військового п’ятиборства. Збірник ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2024 р. Київ: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 2024. С. 194-198.

8. Юдін В.Д. Фізичні якості військового п’ятиборства. Збірник ІІІ науково-методичного семінару. 23-24 квітня 2024 р. Київ: УФКіС МОУ, 2024. С. 368-372.

9. Волкова Ю., Кийко А, Юдін А. Теорія і методика військового п’ятиборства (подолання перешкод): навч. посіб. / ред. О. Петрачков. Київ: Національний університет оборони України. 2024. 99 с.

10. Білуха В.М., Кирпенко В.М., Гоманюк С.В., Золочевський В.В., Юдін В.Д. та ін. Бойовий статут Повітряних Сил Збройних Сил України з фізичної підготовки: посібник. Харків: ХНУПС. 2021. 293 с.

11. Кисленко Д.П., Михайлов В.В., Петрачков О.В., Юдін В.Д. Пам’ятка керівника стрільб: метод. рекомендації. Київ : НУОУ. 2024. 81 с.

12. Кисленко Д., Радзієвський Р., Михайлов В., Юдін В. Комплекс високоінтенсивних тренувань із фізичної, вогневої та тактико-спеціальної підготовки військовослужбовців (фахівців охоронної діяльності). Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Педагогічні науки. 2024. 1(60). С. 26-32. https://doi.org/10.32689/maup.ped.2024.1.5

Файли

Схожі дисертації