Войцехівська С. І. Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку держави

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0824U002450

Здобувач

Спеціальність

  • 072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

17-08-2024

Спеціалізована вчена рада

РСВР 098

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація

Окреслено місце та роль фінансової безпеки в системі національної та економічної безпеки країни, встановлено неоднозначність трактування даного поняття та запропоновано виокремлювати мезорівень до якого, на нашу думку, варто віднести фінансову безпеку регіонів, галузей та секторів економіки, що дозволиться проводити аналіз більш глибше та системніше. Здійснено послідовний та ґрунтовний аналіз основних індикаторів фінансової безпеки держави та їх порогових значень, окреслено взаємозв'язок між поняттями ризику, загроз та небезпек в контексті забезпечення фінансової безпеки держави, що дало можливість виявити наявні загрози національній фінансовій безпеці. Проведено ґрунтовний аналіз наукових підходів до трактування сутності «тіньова економіка», окреслено її структуру як складової державної безпеки, визначено класифікаційні групи відповідно до різних ознак, виявлено тісний взаємозв’язок тіньового сектору економіки з фінансовою безпекою держави, встановлено, що тіньова економічна діяльність має дестабілізуючий та деструктивний вплив на рівень фінансової безпеки країни. Сформовано авторський підхід до трактування поняття «тіньова економіка». Розширено наявну класифікацію тіньового сектору економіки за ознакою постійності здійснення. Виявлено, що наявні методичні підходи до оцінки впливу тіньової економіки на фінансову безпеку держави на вітчизняному та міжнародному рівнях мають значні відмінності. Проведено аналітичну оцінку основних загроз та викликів для фінансової безпеки сьогодення. Проаналізовано стан основних складових елементів фінансової безпеки держави та їх індикаторів. Здійснено оцінку впливу тінізації економіки України на фінансову безпеку держави за чотирма методами такими як: метод «витрати населення – роздрібний товарооборот», монетарний метод, електричний метод та метод збитковості підприємств. Доведено взаємозалежність рівня якості життя населення та рівня тіньової економіки. Здійснено дослідження взаємозалежності рівня тіньової економіки, розрахованого за різними методами, та інтегрального показника фінансової безпеки держави. Здійснено дослідження системних взаємозв'язків фінансової безпеки з іншими складовими елементами економічної безпеки за допомого побудови кореляційно – регресійної моделі та доведено, що на 94 % зміна значення інтегрального показника рівня фінансової безпеки держави залежить від зміни рівнів виробничої та макроекономічної безпеки. Окреслено основні пріоритети зміцнення національної фінансової безпеки в контексті мінімізації впливу тіньової економіки, а зокрема запропоновано комплекс заходів, які сприятимуть мінімізації частки тіньового сектору та стимулюватимуть зростання рівня національної фінансової безпеки. Визначено основні дієві елементи механізму забезпечення фінансової безпеки такі як: об’єктивний і всебічний моніторинг економіки, а особливо її фінансової сфери з метою виявлення та прогнозування внутрішніх і зовнішніх загроз інтересам об’єктів фінансової безпеки, розрахунок порогових, гранично – допустимих значень фінансових та соціально – економічних показників, перевищення яких може провокувати фінансову нестабільність та фінансову кризу, діяльність держави щодо виявлення і попередження внутрішніх і зовнішніх загроз фінансової безпеки. Запропоновано комплекс заходів щодо підвищення рівня основних складових елементів фінансової безпеки та індикаторів економічної безпеки держави, які обґрунтовано побудовою кореляційно – регресійної моделі, а також визначено основні орієнтири зміцнення національної фінансової безпеки, що дозволить значно підвищити рівень фінансової безпеки України за умови забезпечення підтримки на законодавчому, виконавчому, владному рівнях.

Публікації

Voitsekhivska S., Podyk S., Butkevych T. The Influence of the Shadow Economy on the Financial Security of Ukraine in the Conditions of Informatization of Society. Journal of Information Technology Management. 2023. Vol. 15 (4). P. 1–17.

Войцехівська С. І., Давиденко Н. М. Офшоризація економіки в контексті забезпечення фінансової безпеки України. Підприємництво та інновації. 2022. № 22. С. 67–72.

Voitsekhivska S. Financial security as a strategic component of the economic security of Ukraine. Economics and Business Management. 2023. Vol. 14 (1). Р. 119–130.

Войцехівська С. І. Детінізація економіки як запорука фінансової безпеки держави. Економіка та суспільство. 2023. № 56. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2957.

Voitsekhivska S. Systemic relationships of debt security in the conditions of financial globalization. Economics and Business Management. 2023. Vol. 14 (4). Р. 119–130.

Voitsekhivska S. Analysis of financial security of Ukraine. Financial and economic security strategy of Ukraine: threats, trends and prospects: Monograph. 2023. Р. 176–184.

Файли

Схожі дисертації