105 Прикладна фізика та наноматеріали

0823U101494

Боринський Владислав Юрійович

Магнітні та резонансні властивості багатошарових наноструктур з антиферомагнітними компонентами

0823U101409

Булахов Микита Сергійович

Роль нелокальної взаємодiї в ультрахолодних бозе-газах з урахуванням спiнових ступенiв свободи

0823U101398

Хромюк Іларіон Федорович

Механізм формування імпульсу затриманої радіолюмінесценції в органічних гетероструктурованих сцинтиляторах та їх здатність до роздільної реєстрації іонізуючих випромінювань за формою сцинтиляційного імпульсу

0823U101374

Васильковський Володимир Сергійович

Механізми формування та впливу нанокристалів перовскітів та лазер-індукованих періодичних поверхневих структур на властивості електрохімічних аналітичних систем

0823U101362

Шендер Ірина Олександрівна

Вплив ізовалентного катіонного заміщення на фізичні властивості суперіонних провідників Ag7(Si1–xGex)S5I.

0823U101083

Старчук Юрій Юрійович

Синтез, структура, фізичні та електрохімічні властивості нанокомпозиту NiWO4/C.

0823U101071

Кофлюк Ірина Миколаївна

Формування структури та оптико-люмінесцентні властивості тонких плівок на основі оксиду ітрію, активованого іонами європію.

0823U100804

Заморський Владіслав Олексійович

Керування магнітними характеристиками та контроль гістерезисних втрат у феритових наночастинках та нанокомпозитах

0823U100753

Волкова Юлія Євгенівна

Динаміка плазмового потоку, що генерується магнітоплазмовим компресором із поздовжнім магнітним полем

0823U100448

Рибак Надія Іванівна

Вплив типу деформації на анізотропію фізико-механічних властивостей деяких сплавів на основі магнію, титану та нікелю

0823U100416

Карнаушенко Владислав Олександрович

Енергетичні положення 4f та 5d рівнів іонів лантанідів у фторидних сполуках

0823U100267

Хрипунова Ірина Василівна

Термоелектричні і фоточутливі приладові структури на основі наноструктурованих шарів нелегованого і легованого індієм оксиду цинку і їх нанокомпозитів

0823U100155

Лопушанська Богдана Василівна

Оптичні властивості напівпровідникових нанокристалів системи Ag(Cu)–In–S

0823U100043

Зінченко Антон Євгенович

Кінетика утворення та загартування NOX у високочастотній індукційній плазмі

0823U100024

Протектор Денис Олегович

Нестаціонарні теплові процеси в анізотропних твердих тілах

0823U100017

Антонін Сергій Володимирович

Електричні та оптичні властивості структур з кремнієвими нанокристалами

0822U100913

Чорній Юрій Володимирович

Вплив модифікації метал-галогенних комплексів та катіонного заміщення на природу фазових переходів в органічно-неорганічних фероїках

0822U100629

Артемчук Петро Юрійович

Детектування та обробка електромагнiтних сигналiв радiо-, мiкрохвильового та терагерцового дiапазонiв у спiнтронних магнiтних наноструктурах

0822U100360

Даник Антон Юрійович

Фізичні основи мінімізації дозового навантаження на пацієнта при корекції впливу розсіяного випромінювання у рентгенівській діагностиці.

0822U100323

Мазілін Богдан Олександрович

Структура та механічні властивості комбінованих нанокомпозитних покриттів на основі керамічних матеріалів

0822U100182

Демидов Петро Володимирович

Особливості локалізованого поверхневого плазмонного резонансу в системах з високопровідними наноструктурами різної морфології

0822U100165

Шуляренко Денис Олегович

Температурні та концентраційні ефекти в електро- і магніторезистивних властивостях багатокомпонентних плівкових наноструктур.

0822U100114

Дубіковський Олександр Володимирович

Іонно-променева модифікація і кількісний мас-спектрометричний аналіз нанорозмірних напівпровідникових структур.

0822U100096

Кравчук Петро Олександрович

Фотохімічна деструкція нанонеоднорідностей поверхні оптичних деталей ближньопольовими волоконними зондами

0822U100081

Бездідько Олександр Валерійович

Фізичні процеси в функціональних елементах гнучкої електроніки на основі металевих наноструктурованих матеріалів

0822U100045

Дубінін Микола Миколайович

Формування, діагностика та управління випромінюванням сфокусованих лазерних пучків терагерцового діапазону

0822U100007

Дубіковський Олександр Володимирович

Іонно-променева модифікація і кількісний мас-спектрометричний аналіз нанорозмірних напівпровідникових структур.

0821U103005

Матвіїв Роман Богданович

Вплив домішок на оптико-електронні параметри діелектричних кристалів групи сульфатів

0821U102932

Ісаєва Оксана Федорівна

Випромінювальні властивості наночастинок широкозонних матеріалів ZnO, TiO2, BN та вуглецю

0821U102931

Федоренко Артем Вячеславович

Вдосконалений германієвий p-i-n фотоприймач на довжину хвилі 1,54 мкм

0821U102823

Мазур Назар Володимирович

Ефекти катіонного заміщення у коливних спектрах колоїдних нанокристалів потрійних та четверних халькогенідів

0821U102752

Хрипунов Максим Геннадійович

Активаційні процеси в плівках телуриду кадмію

0821U102399

Дуфанець Марта Василівна

Структурна стабільність фаз та електрофізичні властивості високоентропійних сплавів

0821U102394

Якименко Іван Іванович

Дослідження механізмів взаємодії швидких нейтронів з речовиною монокристалічних та композитних оксидних сцинтиляторів

0821U102217

Тарабара Уляна Костянтинівна

Спектроскопічне та молекулярно-динамічне дослідження фібрилярних агрегатів білків

0821U102134

Маловиця Максим Сергійович

Керування потужністю перспективного швидкого реактора, що працює в самопідтримному режимі хвилі ядерного горіння

0821U101774

Оришич Денис Вікторович

Фазові і структурні перетворення при активованому воднем синтезі сплавів на основі цирконію

0821U101679

Бурлаков Віктор Олександрович

Електрофізичні властивості тонкоплівкових структур феромагнетик-діелектрик-феромагнетик за міграції електропровідних домішок.

0821U100732

Грицак Лілія Романівна

Синтез і характеризація матеріалів з різною розмірністю на основі ZnO

0821U100688

Медюх Назарій Романович

Стабільність та властивості твердих розчинів на основі боридів і карбідів перехідних металів та карбіду кремнію: першопринципні дослідження

0821U100564

Гайдар Вікторія Олександрівна

Фізичні основи прогнозування та детектування епілептичних даних шляхом аналізу електроенцефалографічних сигналів

0821U100470

Данько Олександр Володимирович

Кероване формування та аналіз оптичних зображень у розупорядкованих середовищах

0821U100181

Чумак Григорій Леонідович

Електромагнітно-спінові збудження в феритах та слабких феромагнетиках

0821U100122

Шумакова Марина Олегівна

Електрофізичні та магніторезистивні властивості плівкових матеріалів на основі феромагнітних і благородних металів

0820U100392

Ревуцька Любов Олександрівна

Вплив складу та легування на ближній порядок халькогенідних стекол та формування поверхневих рельєфів на тонких плівках і нанокомпозитах на їх основі

0820U100207

Салтиков Дмитро Ігорович

Особливості електротранспорту в плівкових нанорозмірних системах на основі феромагнітних сплавів

0820U100011

Осіновий Геннадій Геннадійович

Методи активного і пасивного захисту малорозмірних наземних об’єктів від матричних радіометричних пасивно-активних систем виявлення міліметрового діапазону