05 Технічні науки

0821U102210

Тимощук Олександр Юрійович

Удосконалення паспортизації автомобільних доріг на етапі експлуатації

0821U100903

Румянцева Юлія Юріївна

Розробка зносостійких композиційних матеріалів на основі cBN, армованих мікроволокнами тугоплавких сполук, для різального інструменту

0820U100234

Бурмака Віталій Олександрович

Підвищення енергоефективності суміщеного освітлення будівель з врахуванням енергетичного балансу приміщень

0599U000587

Разгонов Адам Пантелейович

Методологія підвищення надійності систем залізничної автоматики і телемеханіки

0599U000586

Жуковицький Ігор Володимирович

Розвиток теорiє та удосконалення систем автоматичного управлiння швидкiстю скочування вiдчепiв на сортувальних гiрках

0599U000585

Баранов Михайло іванович

Перехiднi процеси при дiяннi великих iмпульсних струмiв та сильних iмпульсних магнiтних полiв на провiднi об'їкти

0599U000583

Таранов Валентин Георгійович

Розрахунково-експерементальні методи визначення рівня коливань й оцінка вібростійкості основ фундаментів ма- шин

0599U000579

Акульшин Олександр Олексійович

Фiзичнi та технологiчнi основи пiдвищення видобутку нафти з використанням iонiзуючих опромiнень i водонабрякаючих полiмерiв в умовах неоднорiдностi пластiв

0599U000578

Гурин Анатолій Григорович

Створення комплексу високоефективних електродинамічних пристроїв для контролю параметрів навколишнього середовища (теоретичні основи розробки та впровадження). .

0599U000575

Поляков Сергій Георгійович

Електрохімічний моніторинг в захисті від корозії зварних трубопроводів

0599U000574

Гуцало Олександр Гнатович

Основи теорії і функціонального проектування засобів вимірювання часу запізнювання сигналів, нечутливих до фазових спотворень перетворювальних каналів

0599U000572

КОЛОТІЛКІН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ

Теоретичні та експериментальні основи створення конструкційних матеріалів для склоформуючого інструменту з метою підвищення його надійності та довговічності.

0599U000570

Корчинський Володимир Михайлович

Інваріантні геометричні моделі ідентифікації та аналізу проекційних зображень

0599U000563

Зайцев Володимир Васильович

Теоретичні основи проектування системи морського транспортування газів

0599U000562

Сукач Михайло Кузьмич

Ідентифікація робочих процесів глибоководних грунторозробних машин

0599U000560

Бабаєв Михайло Михайлович

Методологія інформаційного забезпечення вантажних та пасажирських перевезень на основі автоматизації процесів розпізнавання рухомих об'єктів залізничного транспорту

0599U000558

Конусова Олена Борисівна

Тривимірне геометричне моделювання зняття припуску, формоутворення і проектування інструментів при обробці різанням

0599U000555

Сафонов Валентин Васильович

Наукові основи розробки прогресивних апаратів охолодження та заморожування рідких харчових продуктів

0599U000554

Ткаченко Віктор Петрович

Розрахунок та прогнозування шляхового фрикційного опору руху рейкових екіпажів

0599U000553

Рудий Роман Михайлович

Методи дослідження рельєфу земної поверхні

0599U000548

Шостак Володимир Васильович

Наукові основи прогнозування технічного стану та обгрунтування структури ремонтного циклу обладнання для виробництва деревностружкових плит

0599U000540

Коржик Володимир Миколайович

Наукові і технологічні основи газотермічного напилення аморфізованих покриттів з металевих сплавів

0599U000537

Шупіков Олександр Миколайович

Нестаціонарні коливання і оптимізація багатошарових пластин та оболонок

0599U000534

Ткачук Василь Іванович

Явнополюсні вентильні реактивні двигуни з буферами енергії

0599U000529

Скать Дмитро Дмитрович

Комплексний метод вирiшення зенiтного освiтлення будинкiв

0599U000518

Міняйло Олександр Семенович

Режими роботи генераторів та електрообладнання власних потреб електростанцій з синхронними й асинхронізованими турбогенераторами

0599U000514

Яковлєв Микола Іванович

Геометричні принципи художнього формоутворення

0599U000511

Жолткевич Григорій Миколайович

Автоматизація проектування технологічної оснастки: теорія і практика

0599U000510

Варецький Юрій Омелянович

Режими електричних мереж та систем електропостачання зі статичними тиристорними компенсаторами (методологія аналізу)

0599U000507

Петровський Віталій Ярославович

Фізико-технічні основи та технологічні принципи одержання функціональних градієнтних керамічних матеріалів на базі безкисневих тугоплавких сполук.

0599U000505

Мазур Микола Петрович

Розробка теоретичних основ та практичне використання термомеханічної моделі обробки пластичних матеріалів

0599U000498

Марінін Вячеслав Сергійович

Розробка нових методів визначення теплофізичних характеристик альтернативних енергоносіїв

0599U000488

Денисенко Володимир Анатолійович

Теоретичні основи моделювання і аналізу дискретно-безперервних систем з структурою, що управляється.

0599U000483

Цихановський Валентин Костянтинович

Деформування висячих і пневмонапружених оболонок із урахуванням геометричної та фізичної нелінійності

0599U000482

Івщенко Леонід Йосипович

Процеси контактної взаємодії в трибоз'єднаннях і зносостійкість жароміцних сплавів в екстремальних умовах

0599U000477

Шелудченко Володимир Ілліч

Способи підвищення ефективності експлуатації газотранспортних систем і ресурсозберігаючі технології теплогазопостачання

0599U000474

Пригунова Адель Георгіївна

Теорія та технології одержання високоякісних силумінів фізико-хімічними впливами на розплав

0599U000472

Тимків Дмитро Федорович

Розробка методів керування режимами газотранспортних систем з пересіченим профілем траси та їх оптимізації

0599U000464

Пашинський Віктор Антонович

Методологiя нормування навантажень на будiвельнi конструкцiї

0599U000456

Дрогомирецький Ярослав Миколайович

Пiдвищення довговiчностi шарошкових долiт для низькообертового бурiння

0599U000454

Червоний Іван Федорович

Наукове обгрунтування і розробка технології монокристалів кремнію методом спеціальної електрометалургії (безтигельною зонною плавкою).

0599U000451

Несмашний Євген Олександрович

Прогноз стійкості та оптимизація параметрів відкритих гірничих виробок з урахуванням їх деформованого стану

0599U000444

Сидоренко Віктор Дмитрович

Розробка методу та засобів для дослідження геомеханіних процесів у гірничовидобувних регіонах

0599U000431

Даганчук Оксана Теодоpівна

Науково-методологiчнi основи констpуювання озбpоення шаpошкових долiт

0599U000430

Рудаков Валерій Васильович

Сильні електричні поля в конденсаторних конструкціях та удосконалення високовольтних силових конденсаторів

0599U000429

Ярошевич Єжи

Методи аналізу коливань і стійкості континуально-дискретних механічних систем з нерівномірно-розподіленими параметрами.

0599U000428

Сімахіна Галина Олександрівна

Розроблення та вдосконалення технологій цукристих речовин та цукромістких харчових добавок.

0599U000427

Майстренко Олександр Юрійович

Основні закономірності горіння та газифікації високозольного вугілля в різних модифікаціях киплячого шару

0599U000414

Мервінський Роман Іванович

Фізико-хімічні основи технології формування макро- та мікрорельєфниї носіїв інформації з фотополімеризаційноздатних матеріалів на основі олігоефіракрилатів

0599U000405

Волков Олександр Васильович

Електромеханічні процеси та регулювання асинхронних електроприводів з інверторними перетворювачами частоти.

0599U000398

Пригунов Олександр Сергійович

Технологічні основи відкритої розробки підірваних скельних порід комплексами машин безперервної дії

0599U000397

Фик Ілля Михайлович

Геолого-технологiчнi основи пiдвищення коефiцiєнта вуглеводневилучення з газоконденсатних родовищ.

0599U000396

Боєв Вячеслав Михайлович

Аналіз квазістаціонарних магнітних полів в неоднорідних середовищах з використанням розривних функцій

0599U000395

Помарін Юрій Михайлович

Дослідження високотемпературних процесів взємодії азоту з розплавами і розробка способу легування азотом сталей при дугошлаковому переплаві

0599U000386

Зайцев Вадим Сергійович

Теоретичнi основи розроблення та застосування методiв, технiчних засобiв та систем iнформацiйної пiдтримки АСУ ресурсозберiгаючими технологiями в металургiйному виробництвi.

0599U000385

Лисиця Вадим Костянтинович

Теоретичні основи газодинаміки факела, методи та системи управління полем температури в металургійних нагрівальних печах.

0599U000384

Хапілова Неля Сергіївна

Теорія і основні закономірності процесу віджиму вугільного пласта

0599U000382

Міщенко Микола Іванович

Науково-технiчнi основи створення нетрадицiйних малопотужних двигунiв внутрiшнього згорання з високими економiчними i екологiчними показниками.

0599U000381

Бузков Віктор Анатолійович

Підвищення службових властивостей матеріалів для розвитку суднових дейдвудних обладнань та захисту моря.

0599U000377

Олещук Валентин Ігорович

Кодифікована широтно-імпульсна молуляція сигналів регульованих автономних інверторів напруги

0599U000373

Калашніков Олександр Миколайович

Методи підоптимального синтезу функціональних пристроїв обробки сигналів з підвищеним завадозахистом

0599U000367

Скоробогатова Валентина Іванівна

Наукові основи оцінювання енергетичних і структурних станів діючих систем електропостачання промислових підприємств

0599U000365

Кухарчук Василь Васильович

Автоматизований контроль моментних характеристик електричних машин

0599U000363

Українець Анатолій Іванович

Розроблення технологій та апаратури для подовження терміну зберігання харчових продуктів.

0599U000349

Руденко Віра Миколаївна

Утворення забарвлених речовин у цукровому виробництві та розробка методів його інгібування.

0599U000334

Івасів Василь Михайлович

Методи та засоби управління бурильною колоною для забезпечення її надійності

0599U000333

Малько Богдан Дмитрович

Динамічні характеристики виконавчих механізмів бурових і нафтопромислових установок та їх оптимізація

0599U000332

Войтов Віктор Анатолійович

Моделювання процесів тертя та зношування у трибосистемах гідромашин як основа рішення задач проектування

0599U000327

Гладких Ігор Іванович

Теорія і методи визначення і моделювання динаміки рельєфу морського дна

0599U000308

Саєнко Володимир Антонович

Стаціонарні електричні розряди з однорідним випаровуванням електрода у вакуумі та їх застосування в джерелах плазми, іонів і термоіонному напиленні.

0599U000302

Гошовський Сергій Володимирович

Застосування енергії вибуху в технологіях спорудження свердловин

0599U000300

Чернов Борис Олександрович

Методи підвищення роботоздатності бурильних і обсадних колон у нафтових і газових свердловинах.

0599U000298

Краснодубець Леонід Андрійович

Керування процесами збору і обробки даних, що надходять від розподілених рухомих об'єктів

0599U000295

Мартиненко Володимир Петрович

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ГІРНИЧИХ РОБІТ НА ЗАЛІЗОРУДНИХ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТАХ

0599U000294

Воробель Роман Антонович

Цифрова обробка зображень на основі теорії контрастності

0599U000291

Бейгул Олег Олексійович

Наукове обгрунтування проектування несучих систем металургійних платформ

0599U000290

Юшко Віталій Ларионович

Апаратурно-технологічна розробка сумісного виробництва етилбензолу і кумолу на базі етилен-пропиленових фракцій

0599U000289

Моркун Володимир Станіславович

Ультразвуковий контроль характеристик подрібнених матеріалів і адаптивне управління процесами подрібнення-класифікації руд на його базі

0599U000286

Павліський Василь Михайлович

Півдищення зносостійкості автотракторних двигунів.

0599U000285

Берник Павло Степанович

Машини і обладнання для розмірно-зміцнюючої та вібраційної обробки твердосплавних виробів

0599U000283

Ковалко Михайло Петрович

Методи та засоби підвищення ефективності функціонування систем трубопровідного транспорту газу

0599U000280

Скіданов Володимир Михайлович

Системи електроживлення постійної напруги електромобілів

0599U000276

Кошовий Микола Дмитрович

Методи, моделі та засоби для управління процесами нанесення покри ттів

0599U000273

Зєлик Ярема Ігорович

Цифрові системи керування реального часу для відтворення стаціонарних віброакустичних полів

0599U000272

Кіяновський Микола Володимирович

Наукове обгрунтування адаптивного керування надійністю механізмів гірничо-збагачувального обладнання.

0599U000267

Кравцов Віктор Іванович

Механiка гнучких глибоководних систем

0599U000264

Скрипник Олексій Іванович

Методи аналізу та моделювання режимів і процесів електроенергетичних систем

0599U000252

Сторчун Євген Володимирович

Бiотехнiчнi системи в механокардiометрiє та кардiотокометрiє : технiчнi засоби формування сигналiв

0599U000246

Сухенко Юрій Григорович

Науково-прикладні основи підвищення довговічності деталей обладнання харчових і переробних галузей АПК.

0599U000244

Сойфер Володимир Мархусович

Теоретичнi основи, розробка i впровадження ресурсосберегаючоє технологiє виплавки сталi в кислих електропечах

0599U000243

Гуць Віктор Степанович

Прикладна реологiя та iнтенсифiкацiя процесiв харчових виробництв.

0599U000240

Калимон Ярослав Андрійович

1. Теоретичні основи і технології очищення газів і рідин від сульфідної сірки

0599U000239

Кондрахін Віталий Петрович

Математичне моделювання робочих процесів i оптимiзацiя структури та параметрів породоруйнуючих гірничих машин

0599U000233

Федоркін Сергій Іванович

Фізико-технологічні основи механоактивації вторинної сировини у виробництві будівельних матеріалів

0599U000229

Должиков Петро Миколайович

Ліквідація залишкових водоприпливів і закріплення нестійких гірських порід під час будівництва та експлуатації вертикальних шахтних стволів

0599U000228

Кириченко Віталій Іванович

Обгрунтування конструктивних параметрів та режимів роботи млинів примусового подрібнення з обертальним інтенсифікатором"

0599U000223

Пшенишнюк Олександр Сидорович

Наукові основи зниження енерго- і металоємності обладнання та технології для штампування в умовах локалізованої зони деформації.

0599U000217

Гедровіч Анатолій Іванович

Підвищення якості листових зварних конструкцій за рахунок регулювання зварювальних деформацій

0599U000212

Моргун Валентина Олексіївна

Наукові основи технологій виробництва пшеничного борошна і крупи підвищеної харчової цінності

0599U000211

Андрющенко Олег Андрійович

Створення електропривода "Тиристорний перетворювач напруги- асинх ронний двигун" з покращеними дина мічними та енергетичними показни ками.