104 Фізика та астрономія

0823U101696

Шмід Володимир Ігорович

Фотоелектричні та оптоелектронні властивості функціоналізованих кремнієвих гетеро - наноструктур

0823U101589

Петренко Богдан Артемович

Динаміка струмового шару у хвості магнітосфери Землі

0823U101512

Сиволожський Олексій Анатолійович

Електродинамічні характеристики полімерних композитів з гібридним наповнювачем

0823U101357

Музичишин Богдан Ігорович

Відкриті коливальні системи для ефективного підсумовування потужностей у міліметровому діапазоні

0823U101214

Тащук Роман Юрійович

Деформація анізотропних кристалів з різко нелінійними механічними властивостями в умовах обмеженої релаксації напружень

0823U101194

Михайлович Василь Васильович

Проектування нанорозмірних оксидних діелектричних матеріалів для електронних пристроїв

0823U101072

Ємельянченко Владислав Васильович

Формування високоентропійних сплавів в умовах швидкого охолодження розплаву при лазерному легуванні металів.

0823U100939

Люль Максим Петрович

Динамічні процеси у багаторівневих мезоскопічних системах

0823U100869

Ткачук Владислав Миколайович

Кореляційно-оптичні властивості вуглецевих наночастинок в задачах дослідження фазово-неоднорідних об’єктів

0823U100799

Сова Катерина Юріївна

Електромагнітні властивості магнітних наночастинок в умовах теплових деформацій.

0823U100712

Івахненко Олег Володимирович

Динаміка неадіабатичних переходів в квантових та класичних дворівневих системах

0823U100566

Шпеник Віктор Юрійович

Люмінесценція та іонізація біологічно значимих молекул під дією випромінювань різної природи

0823U100562

Єгоров Сергій Анатолійович

Компенсація спотворень при вимірюванні параметрів атомно-емісійних спектрів, зареєстрованих багатоелементними оптичними сенсорами

0823U100544

Яремчук Дмитро Любомирович

Моделювання функціональних полімерних матеріалів із магнето- та оптично- активними частинками та їх відгуку на зовнішні поля

0823U100531

Багрова Ольга Миколаївна

Електромеханічні явища в нормальних та надпровідних наноструктурах на основі рухомої квантової точки

0823U100281

Татарин Михайло Богданович

Термодинаміка чорних дір з нелінійними матеріальними полями

0823U100275

Булгакова Алла Ігорівна

Іонізація, фрагментація та збудження молекул глутаміну, глутамінової кислоти і валіну електронним ударом

0823U100264

Войцеховський Вадим Вадимович

Прискорення та поширення космiчних променiв надвисоких енергiй в Локальному Всесвiтi.

0823U100095

Собко Богдана Юріївна

Термодинамічні функції систем із дробовими статистиками

0823U100085

Томчук Анастасія Вікторівна

Спектральні прояви близькопольової взаємодії в планарних плазмонних наноструктурах

0823U100071

Лихачов Олександр Олександрович

Спектральні характеристики та стабільність випромінювання клинотронів міліметрового та субміліметрового діапазонів з урахуванням особливостей процесів енергообміну

0823U100066

Шаповал Дмитро Юрійович

Кооперативні явища, скейлінґ та утворення структур у моделях реакційно-дифузійних процесів

0822U101052

Дендебера Микола Петрович

Електронні та екситонні стани в перовськіті CsPbBr3

0822U100981

Костецький Антон Олегович

Фотоелектронні властивості нанокластерного біополімеру меланіну та композитів на його основі.

0822U100952

Артикульний Олександр Петрович

Комплексоутворення у рідинних системах водних розчинів аніонних поверхнево-активних речовин з поліетиленгліколем

0822U100905

Ткач Ольга Романівна

Вплив наночастинок на структурно-чутливі властивості евтектичних та біляевтектичних сплавів на основі Sn

0822U100871

Лозицький Олег Всеволодович

Електричні та мікрохвильові властивості композитних структур із нановуглецевими та неорганічними наповнювачами.

0822U100851

Ямпольський Андрій Леонідович

Поляриметрична діагностика неоднорідних шаруватих середовищ з різною оптичною провідністю.

0822U100849

Алєксандров Максим Андрійович

Механізми структурної і радіаційної функціоналізації полімерних композитів з багатостінними вуглецевими нанотрубками.

0822U100772

Іваніга Оксана Іванівна

Раптові стратосферні потепління та динаміка озону в полярній атмосфері

0822U100621

Степанов Віктор Борисович

Транспортні властивості і термоЕРС міді і мідно-оксидних ВТНП, роль дефектів

0822U100482

Олійник Артем Олександрович

Топологічні структури в нелінійних середовищах

0822U100457

Грінішин Олег Андрійович

Ефекти далекодії в кінетиці та гідродинаміці плазми

0822U100441

Резниченко Марина Олексіївна

Прояви слабких варіацій космічної погоди в системі іоносфера-плазмосфера: результати спостережень та моделювання

0822U100395

Курятніков Євгеній Ігорович

Нелінійна динаміка тороїдальних Бозеконденсатів.

0822U100173

Сюсько Євген Васильович

Застосування рефракції мікрохвиль для діагностики неоднорідної плазми

0821U102826

Гутак Тарас Ігорович

Термодинаміка фрустрованих квантових спінових систем

0821U102589

Цюпак Дмитро Олегович

Аналіз взаємодії електромагнітного випромінювання з рухомим БПЛА з використанням методів нелінійної динаміки

0821U102371

Прихожа Юлія Олександрівна

Плівки дихалькогенідів перехідних металів для анодів натрій- та літій-іонних батарей

0821U102324

Доля Роман Сергійович

Планарні діелектричні резонатори в режимі збудження мод шепочучої галереї

0821U102167

Аксьонова Катерина Дмитрівна

Діагностика рухомих іоносферних збурень природного походження методом некогерентного розсіяння

0821U102039

Терещук Володимир Валерійович

Динаміка формування впорядкованих квазі-одновимірних твердотільних наносистем

0821U101974

Козак Олексій Олександрович

Фотоелектричні властивості багатошарових гетероструктур на основі сполук InGaAs

0821U101927

Гусєва Юлія Ігорівна

Спінові й акустичні хвилі в системах з плоскими неоднорідними дефектами

0821U101653

Мазур Тетяна Михайлівна

Дефектна підсистема, оптичні та електричні властивості бездомішкових і легованих плівок кадмій телуриду.

0821U101071

Білич Ігор Вікторович

Особливості пружних, магнітопружних та п’єзоелектричних властивостей магнітоелектриків TbFe3(BO3)4, HoFe3(BO3)4 та HoAl3(BO3)4 при низьких температурах

0821U101002

Коливошко Євгеній Валерійович

Міцність та довговічність карбiн-графенових наноелементiв

0821U100828

Величко Ганна Борисівна

Кінематика зірок в межах кілопарсеку від Сонця за даними наземних та космічних спостережень

0821U100663

Соломенко Анастасія Геннадіївна

Функціоналізація двовимірних напівпровідникових матеріалів

0821U100278

Васильєва Антоніна Олександрівна

Особливості структури воднево-зв’язаних кластерів та їхні прояви в коливальних спектрах

0821U100220

Місюра Андрій Іванович

Структура та електрофізичні властивості полімерних композитів з упорядкованим розподілом наповнювача

0821U100154

Бусел Оксана Петрівна

Спінові хвилі в наномасштабних елементах зі структурованими інтерфейсами в феромагнетиках та антиферомагнетиках

0820U100646

Яворський Ростислав Святославович

Структурні, морфологічні та оптичні властивості тонкоплівкових гетероструктур на основі сполук II-VI.

0820U100555

Демчук Тарас Васильович

Особливості одночастинкової та колективної динаміки в металічних розплавах при нормальних та високих тисках

0820U100438

Потієнко Олексій Сергійович

Метод Лапласа для опису інтерференційних ефектів в протон-протонному розсіянні і для побудови Монте-Карло генераторів.