22 Соціологічні науки

0820U000087

Ткачук Рома Романівна

Перебіг вагітності та пологів у жінок з вегетативною дисфункцією, профілактика акушерських та перинатальних ускладнень

0820U000085

Веретельник Світлана Петрівна

Оптимізація діагностики та прогнозування первинної відкритокутової глаукоми

0820U000084

Жмурчук Василь Миколайович

Клініко-патогенетичні особливості перебігу та прогноз бронхіальної астми у дітей на фоні дефіциту заліза

0820U000082

Бондарь Світлана Олександрівна

Медико-соціальне обґрунтування удосконаленої моделі профілактики травматизму у школярів

0820U000080

Хомич Олена Олексіївна

Розробка складу та технології лікарського засобу у формі сиропу з глюкозаміну гідрохлоридом та левокарнітином

0820U000073

Молотковець Віталій Юрійович

Електрозварне з'єднання епіневрію для відновлення структурної цілісності нервового стовбура (експериментальне дослідження)

0819U001738

Дяченко Леся Олександрівна

Медико-соціальне обґрунтування моделі оптимізації первинної медичної допомоги населенню в умовах стресу.

0819U001722

Кривопустов Микола Сергійович

Двоетапне хірургічне лікування хворих на морбідне ожиріння

0599U000303

Хижняк Лариса Михайлівна

Органiзацiє в соцiально-економiчному просторi сучасного украєнського суспiльства: оптимiзацiя управлiння

0599U000301

Лисиця Надія Михайлівна

Реклама як соціальний інститут

0598U000241

Катаев Станислав Львович

Социокультурная трансформация современного украинского общества

0598U000053

Подшивалкина Валентина Ивановна

Социальная технология как вид социологической деятельности

0597U001044

Шедяков Владимир Евгеньевич

Постмодернизация трудовых отношений как объект социального управления

0597U000023

Судаков Владимир Иванович

Детерминация социологического познания (мировозренческий и теоретико-методологический аспект)

0596U000381

Войтович Сергей Авдеевич

Социальные иснтитуты в процессе диференциации общества

0596U000305

Афонин Эдуард Андреевич

Становление Вооруженных Сил Украины: социальные и социально-психологические проблемы

0596U000244

Рудницкая Татьяна Николаевна

Социальная динамика этнических общностей Украины: общенациональные тенденции и региональные особенности

0596U000192

Яковенко Юрий Иванович

Проблема артефакта в социологии (историко-теоретический анализ)

0595U000652

Герасина Людмила Николаевна

Обновление современной высшей школы в контексте глобальных проблем образования

0595U000603

Чернецкий Юрий Александрович

Высшая школа как социальный институт

0594U000327

Маковецкий Адам Мефодьевич

Формирование нравственного мира личности и ее ценностных ориентаций в кризисный период жизни общества

0594U000313

Гуцу Владимир Георгиевич

Культурный уровень жизни населения Республики Молдова: теория, методы и опыт социологического исследования

0594U000192

Донченко Елена Андреевна

Социетальная психика как предмет социологического исследования

0594U000179

Пилипенко Валерий Евгеньевич

Социальная регуляция трудового поведения

0594U000127

Костенко Наталия Викторовна

Ценности и символы в массовой коммуникации

0594U000071

Аза Лариса Александровна

Теоретико-социологический анализ социальных проблем воспитания

0593U000588

Деев Валерий Алексеевич

Ориентации испанской социологии XIX-XX веков

0593U000437

Мартынюк Игорь Орестович

Проблемы жизненного самоопределения молодежи (опыт прикладного исследования)

0593U000421

Сурмин Юрий Петрович

Социальный эксперимент (концептуально-методологический аспект)

0593U000343

Панина Наталья Викторовна

Образ жизни и психологическое состояние населения в условиях перехода от тоталитаризма к демократии

0593U000125

Шульга Николай Александрович

Этническая самоиндентификация личности

0521U101247

Яремчук Сергій Станіславович

Організаційні та інституційні трансформації конфесійних практик у сучасному українському соціумі

0521U101243

Гугнін Едуард Анатолійович

Теоретико-соціологічна рефлексія зовнішнього впливу на соціальні системи

0521U101059

Бойко Наталія Леонідівна

Інтернет як ресурс демократизації українського суспільства

0520U101790

Сусська Ольга Олександрівна

Інформаційне поле персоніфікованого суб’єкта в медіапросторі сучасного суспільства.

0520U101666

Святненко Іван Олександрович

Соціосистемологічна рефлексія соціології гендерної культури в Україні

0520U101650

Калашнікова Людмила Володимирівна

Безпека життєдіяльності особистості: повсякденні практики й стратегії поведінки в сучасному українському суспільстві

0520U101636

Варга Наталія Іллівна

Соціальні практики неформальної зайнятості населення прикордонного регіону України: соціокультурний контекст

0520U101375

Міхно Надія Костянтинівна

Місто як культурний текст: особливості семантики та синтагматики міського простору.

0519U001666

Гордієнко Наталія Миколаївна

Освітні заклади інтернатного типу як агенти кумуляції соціалізаційного потенціалу суспільства

0519U000689

Малиш Ліна Олександрівна

Принципи та правила вимірювання структурних нерівностей у соціології

0519U000594

Скокова Людмила Георгіївна

Культурні практики в сучасному суспільстві: теоретичні підходи та емпіричні виміри

0519U000569

Дембіцький Сергій Сергійович

Розробка соціологічних тестів: методологія і практики її застосування

0519U000552

Глебова Наталя Іванівна

Специфіка соціальної компетентності фахівців водного транспорту в умовах сучасного ринку праці

0519U000514

Кухта Мирослава Павлівна

Соціальний потенціал людей старшого віку в сучасному українському суспільстві

0519U000513

Голіков Олександр Сергійович

Фабрикація порядку. Знання в конституюванні соціального.

0519U000438

Симончук Олена Володимирівна

Соціальні класи в сучасних суспільствах: евристичний потенціал класового аналізу

0519U000176

Паращевін Максим Анатолійович

Трансформація соціального інституту релігії в сучасному українському суспільстві

0519U000136

Мельніков Андрій Сергійович

Генеза та розвиток екзистенціальної соціології як новітньої парадигми соціологічного теоретизування.

0518U002733

Савельєв Юрій Борисович

Соціальне включення як вимір модернізації європейських суспільств

0518U000652

Хижняк Олександр Володимирович

Колективні дії в умовах трансформації соціальних практик.

0518U000410

Піронкова Оксана Феліксівна

Соціальні практики поводження із психічно хворими: соціологічний вимір

0518U000321

Нечітайло Ірина Сергіївна

Системно-кодова концепція взаємодії суспільства та освіти.

0518U000023

Стрельник Олена Олександрівна

Материнство як соціальна практика: структурно-діяльнісна концепція.

0517U000172

Бірюкова Марина Василівна

Суб'єктно-праксиологічна концепція соціального проектування.

0517U000129

Шульга Олександр Миколайович

Евристичний потенціал поняття "символічний універсум": теоретичні та методологічні аспекти

0516U000669

Клименко Олена Юріївна

Особливості інституціоналізації соціального захисту дітей у кризових ситуаціях в сучасному українському суспільстві.

0516U000497

Степаненко Віктор Петрович

Громадянське суспільство: дискурси і практики

0515U000908

Ніколенко Вадим Вікторович

Гастрономічні детермінанти суспільного життя: соціологічний вимір.

0515U000880

Іванкова-Стецюк Оксана Борисівна

Концептуалізація змін організаційних форм релігійного життя: український контекст.

0515U000745

Безрукова Ольга Анатоліївна

Соціальна відповідальність в сучасному українському суспільстві: соціологічна концептуалізація та досвід емпіричного дослідження

0515U000641

Андрущенко Ганна Іванівна

Соціологічна рефлексія категорії довіри в соціальному знанні

0515U000146

Мусієздов Олексій Олександрович

Міська ідентичність в умовах постсучасного суспільства.

0515U000133

Устич Сергій Іванович

Методологія системного дослідження транскордонних процесів та її соціальна імплементація

0515U000072

Позднякова-Кирбят'єва Елліна Геннадіївна

Соціально-історична пам'ять: механізми формування, закономірності та тенденції розвитку

0515U000028

Соболевська Марина Олександрівна

Ґенеза та розвиток концепцій соціального порядку та соціальної інтеграції у неофункціоналістських та постструктуралістських соціологічних теоріях.

0514U000541

Шапошникова Ірина Василівна

Соціально-організаційні засади професійного становлення майбутніх фахівців у процесі навчання у вищому навчальному закладі

0514U000445

Хомерікі Олена Андріївна

Трансформаційні процеси в системі вищої освіти України: соціологічний аналіз

0514U000422

Мазурик Олег Володимирович

Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України.

0513U000835

Швець Дмитро Євгенович

Концептуалізація та інституціоналізація системи управління вищою освітою: зарубіжний та український досвід.

0513U000705

Кириленко Олеся Миколаївна

Трансформації інституту спорту в сучасному українському суспільстві

0513U000537

Скориніна-Погребна Ольга Володимирівна

Економічна еліта українського суспільства: особливості становлення, адаптації та формування.

0513U000536

Щудло Світлана Андріївна

Якість вищої педагогічної освіти: чинники та механізми забезпечення в умовах сучасного суспільства.

0513U000382

Рахманов Олександр Адольфович

Власники великого капіталу як суб'єкт соціально-економічних перетворень в Україні

0513U000155

Сорока Юлія Георгіївна

Соціальне сприйняття Іншого у полікультурному суспільстві.

0513U000100

Малес Людмила Володимирівна

Соціокультурний аналіз: концептуалізація засад.

0512U000850

Яковенко Андрій В'ячеславович

Смисли життя як соціальна проблема в суспільстві, що глобалізується.

0512U000788

Оксамитна Світлана Миколаївна

Структурна зумовленість міжгенераційної соціальної мобільності

0512U000637

Огаренко Таїсія Олександрівна

Соціальний механізм регулювання правової системи українського суспільства

0512U000355

Чепак Валентина Василівна

Становлення соціології освіти: історико-теоретичні, методологічні, інституціональні аспекти.

0512U000326

Лукащук Віталій Ігорович

Становлення та розвиток індустрії спорту: соціологічний вимір.

0512U000245

Зоська Яна Володимирівна

Суспільство споживання в Україні: соціологічна рефлексія

0512U000244

Щербина Віта Вікторівна

Ґенеза та сучасний стан постмодерністської соціології: критичний аналіз

0512U000225

Aкімов Дмитро Ігорович

Соціальний маркетинг як концепція регулювання соціальної сфери суспільства.

0512U000214

Чудовська Ірина Анатоліївна

Соціокультурний та комунікативний статус реклами як соціальної технології.

0511U000858

Калагін Юрій Аркадійович

Соціально-професійний потенціал військовослужбовця: становлення та розвиток в умовах переходу на контрактний принцип комплектування збройних сил України.

0511U000834

Резнік Олександр Станіславович

Громадянські практики в перехідному суспільстві: чинники, суб'єкти, способи реалізації

0511U000370

Отрешко Наталія Борисівна

Трансформація епістемологічних засад сучасної соціології

0511U000036

Барматова Світлана Петрівна

Інформаційно-комунікативний простір політики як предмет теоретико-соціологічної рефлексії

0510U000881

Сірий Євген Володимирович

Підприємництво як предмет соціологічного теоретизування

0510U000841

Слющинський Богдан Васильович

Міжкультурна комунікація в багатонаціональному регіоні України.

0510U000793

Ядранський Дмитро Миколайович

Норма праці як соціальний феномен

0510U000769

Резнік Володимир Станіславович

Легітимація приватної власності як концепт соціологічної теорії

0510U000505

Даниленко Оксана Якимівна

Соціокомунікативні процеси в суспільстві, що трансформується: лінгвоконфліктологічний аналіз.

0510U000382

Каменська Тетяна Григорівна

Соціальне знання як категорія соціологічної науки: епістемологічний вимір

0510U000271

Горошко Олена Ігорівна

Гендерні аспекти інтернет-комунікацій.

0510U000199

Лісеєнко Олена Василівна

Політична модернізація суспільства: український вектор розвитку.

0510U000185

Туленков Микола Васильович

Організаційна взаємодія в соціальному управлінні

0510U000152

Коваліско Наталія Володимирівна

Багатовимірний аналіз стратифікаційних порядків.

0509U000752

Дікова-Фаворська Олена Михайлівна

Соціологічна концептуалізація освіти осіб з функціональними обмеженнями здоров'я