102 Хімія

0823U101533

Коноваленко Артем Сергійович

3-Ацил(аза)ізохромони в синтезі нових біоактивних гетарилзаміщених та гетероконденсованих азинів

0823U101528

Скаленко Євген Олександрович

Фотохімічний синтез похідних азабіцикло[3.2.0]¬гептанів та азабіцикло[4.2.0]октанів і дослідження їх властивостей

0823U101500

Руденко Тимофій Вікторович

Синтез функціоналізованих тіоланів реакцією [3+2]-циклоприєднання тіокарбоніліліду

0823U101491

Чередніченко Альона Сергіївна

Асиметрична функціоналізація N-(трет-бутилсульфініл)поліфтороалкілімінів

0823U101383

Ващенко Богдан Вікторович

Синтез сультамів та сультонів карбаніонними та відновними циклізаціями функціоналізованих нітрилів.

0823U101379

Сабов Вікторія Іванівна

Взаємодія компонентів та властивості фаз у системах Tl(Ag) – Sb – P – Se.

0823U101338

Гись Василь Юрійович

Синтез конденсованих 1,2,4-тіадіазепінів та 1,2-тіазепінів на основі алкілсульфонамідів

0823U101312

Філімончук Сергій Леонідович

"Синтез функціонально заміщених сультамів внутрішньомолекулярним аміногалогенуванням ненасичених сульфонамідів"

0823U101193

Пилипко Вікторія Генадіївна

Хімічні взаємодії в системі Mn2+ – S2- – стабілізатор –розчинник як передумови синтезу напівпровідникових наноматеріалів

0823U101135

Білецька Ірина Михайлівна

Синтез та властивості 2-(3,3,3-трифлуороацетоніл)хромонів

0823U101041

Єлагіна Наталія Володимирівна

Нанокомпозитні системи на основі гідроущільнених кремнеземів та їх властивості

0823U100809

Шульга Юрій Васильович

Фосфонові, фосфінові і фосфорні кислоти як інгібітори глутатіон-S-трансфераз

0823U100800

Савич Олена Володимирівна

Синтез та дослідження біологічних властивостей нових похідних 3-аміно-1,2,4-триазолу та 5-амінотетразолу

0823U100798

Присяжнюк Дмитро Вячеславович

Ферментативне одержання хіральних п’ятичленних циклоалканолів та їх гетероциклічних аналогів

0823U100757

Шаранов Ілля Павлович

Синтез та спектрально-флуоресцентні властивості мезо-заміщених гептаметинціанінів похідних індолу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису

0823U100755

Оксюта Олександр В'ячеславович

Вивчення хімічного простору комерційно доступних сполук на відповідність сучасним критеріям медичної хімії

0823U100754

Демчук Олександр Петрович

Функціоналізовані флуороалкіл-заміщені похідні циклобутану

0823U100662

Огороднік Юлія Миколаївна

Координаційні сполуки Платини(ІІ), Паладію(ІІ) та Рутенію(ІІ) з функціоналізованими похідними 2-(1H-1,2,4-триазол-3-іл)піридину

0823U100630

Павлюк Назар Володимирович

Взаємодія магнію із літієм, d-металами (Mn, Fe, Co, Ni) та p-елементами (Al, Ga, Ge, Sn)

0823U100624

Петренко Юлія Павлівна

Координаційні комплекси Купруму(ІІ) та Феруму(ІІ) на основі хелатуючих похідних 1,2,4-триазолів.

0823U100613

Федишин Орест Степанович

Похідні 1-(5-бензилтіазол-2-іл)азонафтален-2-олу та деякі азолідони в спектрофотометричному та полярографічному аналізі

0823U100278

Хуторянський Андрій Вікторович

Синтез нових похідних 1,2-азолів.

0823U100151

Корнійчук Наталія Михайлівна

Синтез і властивості нанокомпозитів для використання в локальній терапії пухлинних захворювань.

0822U101006

Кучерів Олеся Ільківна

Матеріали з фазовими переходами для перемикання мікрохвильового випромінення.

0822U100906

Тупичак Микола Анатолійович

1,3-Диполярні реагенти у синтезі азолів

0822U100900

Шегедин Максим Володимирович

Синтез заміщених тіофенів на основі продуктів арилювання функціоналізованих олефінів та їхні перетворення

0822U100869

Гринишин Євгеній Володимирович

Синтез та структурна модифікація піразоло[1,5-a]піразинових сполук

0822U100824

Кузів Юлія Іванівна

Розгалужені термочутливі полімери та гібридні нанокомпозити на їх основі для біотехнологій та медицини.

0822U100601

Корній Анастасія Андріївна

Модифіковані оксидами Mn(ІV), Cu(ІІ), Fe(ІІІ) та плівкою SiO2 планарні електроди для вольтамперометричного визначення дисахаридів та гідроксифеніламінів у продуктах харчування та фармацевтичних препаратах

0822U100600

Кловак Вікторія Олегівна

Гідрофобно-модифіковані реагентні системи для флюоресцентного визначення органічних сполук іонної природи

0822U100493

Конєв Сергій Олександрович

Синтез флуоресцентно-мічених амінокислот та біологічно активні пептиди на їх основі

0822U100466

Адамовський Михайло Іванович

Розширення меж застосування реакції Кастаньолі-Кушмана

0822U100331

Сметанін Микола Вікторович

Синтез та реакції анельованих піридинів

0822U100312

Дубовий Віталій Петрович

Нові аналітичні форми на основі комплексів Cu(ІІ) з деякими похідними 6,7-дигідроксибензопірилію та їх застосування в аналізі

0822U100191

Бердник Михайло Ігорович

Метод L1 регуляризації для опису фізико-хімічних властивостей молекул

0822U100184

Гаюк Надія Володимирівна

Фото(електро)каталізатори на основі композитів TiO2/MnO2/ГНТ/ІНТ

0822U100183

Омельян Тарас Валерійович

Функціоналізовані біциклічні ізотіазолідин-1,1-діони.

0822U100172

Чудак Денис Михайлович

Провідні катіон-радикальні солі фульваленів із складними метало-аніонами

0822U100112

Коломойцев Олексій Олегович

Хімія 2,4-дизаміщених похідних 5-формілтіазолу

0821U102997

Корній Юрій Євгенович

Синтез нових іміногідантоїнових похідних з противірусною та протираковою активністю

0821U102947

Велігіна Євгенія Сергіївна

Синтез та властивості нових оксазоло[4,5-d]піримідинів та піразоло[1,5-a][1,3,5]триазинів

0821U102939

Торчинюк Павло Васильович

Синтез, структура та властивості плівкових матеріалів на основі органо-неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3

0821U102892

Стельмах Сергій Ігорович

Аналіз і прогнозування властивостей молекулярних нанооб’єктів методами хемоінформатики

0821U102841

Бучко Ольга Віталіївна

Гомо- та гетерометалічні цитратогерманати (станати) різних типів. Синтез, структура і властивості

0821U102835

Барбалат Дмитро Олександрович

Синтез і хіміко-аналітичні характеристики нових похідних 6,7-дигідроксибензопірилію та їх застосування в комбінованих спектрофотометричних методах аналізу

0821U102701

Ковтун Антон Володимирович

Рециклізації спіропохідних як метод синтезу нових люмінофорів

0821U102536

Костів Оксана Ігорівна

Реакція азосполучення в аналізі β-лактамних та тетрациклінових антибіотиків

0821U102470

Полонська Яна Андріївна

Адсорбційні властивості щодо йонів металів кремнеземів та природних мінералів, модифікованих комплексотвірними полімерами

0821U102415

Селін Роман Олександрович

Синтез, будова та властивості трис-диоксиматних несиметричних та флуоресцентно-мічених клатрохелатних комплексів заліза(II)

0821U102300

Лаба Євген-Олег Володимирович

Тандемні реакції N-ацилювання–циклоприєднання у конструюванні гетероциклічних систем

0821U101781

Зудіна Луїза Володимирівна

ДОПОВАНІ Fe2+, Co2+, NH4+ ПРОДУКТИ ЕЛЕКТРОКРИСТАЛІЗАЦІЇ ОКСИДНОЇ СИСТЕМИ Mn(IV) З ФЛУОРОВМІСНИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ: СКЛАД – СТРУКТУРА –ВЛАСТИВОСТІ

0821U101657

Клачко Олена Ростиславівна

Термодинамічні властивості естерів 6-метил-2-оксо-4-арил-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбонової кислоти та їх розчинів в органічних розчинниках

0821U101018

Скороход Катерина Сергіївна

Реакції 4-брометилбензену та його оксигенвмісних похідних з озоном у розчині ацетатної кислоти

0821U100930

Гордєєва Ірина Олександрівна

Реактивність N оксильних радикалів в реакціях відриву Н атома від молекул бензилових спиртів

0821U100761

Чертихіна Юлія Аркадіївна

Інверсія атома нітрогену в похідних амоніаку та формальдіміну

0821U100582

Ребров Олександр Леонідович

Тверді розчини на основі хлоридів Калію та Стронцію, активовані Європієм: одержання, очистка та сцинтиляційні властивості

0821U100581

Виноградов Олександр Сергійович

Синтез та будова µn-оксоцентрованих комплексів купруму з піразолами та аміноспиртами

0821U100391

Валігура Каріна Віталіївна

Вплив складу оксидних систем на основі Mg(ІІ), Al(ІІІ), Zr(IV) на їх каталітичні властивості в процесах газофазного перетворення етанолу та 1-бутанолу з подвоєнням вуглецевого ланцюга

0821U100227

Солодін Сергій Володимирович

Дефектна структура та вплив термодинамічних умов відпалу на властивості монокристалів CdTe<Mn>

0821U100218

Дяченко Максим Сергійович

Анельовані та спіроциклічні системи на основі ізотіазолідин-1,1-диоксидів та 1,2-тіазинан-1,1-диоксидів

0821U100027

Благун Олександр Петрович

Біциклічні місткові сультами з атомом Нітрогену у голові моста

0821U100026

Сташків Ольга Дмитрівна

Концентрування та визначення Pr(III), Gd(III), Yb(III) з використанням закарпатського клиноптилоліту

0820U100642

Лівіцька Оксана Володимирівна

МОДИФІКУВАННЯ КАЛЬЦІЙ ФОСФАТІВ ЙОНАМИ МЕТАЛІВ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

0820U100600

Загорулько Сергій Павлович

Рециклізації заміщених хроменів під дією дінуклеофілів

0820U100596

Олишевець Ірина Петрівна

Координаційні сполуки лантаноїдів з моно- та біс-хелатуючими лігандами карбацил- та сульфоніламідофосфатного типу

0820U100590

Олишевець Ірина Петрівна

Координаційні сполуки лантаноїдів з моно- та біс-хелатуючими лігандами карбацил- та сульфоніламідофосфатного типу

0820U100588

Плюта Наталія Іванівна

Координаційні сполуки на основі 3d-металів з полідентатними N- або N, O-донорними лігандами: синтез, структура та властивості