01 Фізико-математичні науки

0821U101801

Петрова Ірина Леонідівна

Iнтерполяцiйнi оцiнки комонотонного наближення.

0599U000600

Цифра Іван Михайлович

Умовна інваріантність і редукція нелинийніх діференціальних рівнянь

0599U000597

Акбаров Давлаталі Єгіталієвич

Оптимізаційні задачі для об"єктів, що описуються системою нелінійних операторних рівнянь з рівняннями типу Гаммерштейна.

0599U000593

Лаврентьєв Василь Іванович

Пружні та непружні ефекти у металевих системах, далеких від рівноваги

0599U000573

Тулупенко Віктор Миколайович

Iнвертованi стани носiїв струму у напiвпровiдниках для середньої (l > 10...50 мкм) i далекої iнфрачервоної (l > 50...200 мкм) областей спектру

0599U000564

Жечев Михайло Михайлович

Динаміка сингулярно збурених механічних систем.

0599U000557

Васильєв Олександр Дмитрович

Мікромеханізми руйнування та тріщиностійкість матеріалів при крихко-пластичному переході.

0599U000546

Дробнич Володимир Григорович

Диференціальні характеристики емісії збуджених частинок при іонному бомбардуванні металів: методи, експеримент, теорія.

0599U000521

Марченко Іван Іванович

Зростання цiлих i мероморфних функцiй

0599U000512

Кадигробов Анатолій Михайлович

Електрична несталість в металах та гетероструктурах нормальний метал - надпровідник

0599U000493

Коротченков Олег Олександрович

Порогові акусто-оптичні явища в кристалах та низькорозмірних структурах

0599U000489

ДРОБАХІН ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ

Радіофізичні принципи визначення параметрів об'єктів за значеннями узагальнених власних частот

0599U000475

Рожицький Микола Миколайович

Електролізна радикал-рекомбінаційна люмінесценція складних органічних сполук

0599U000466

Фісун Анатолій Іванович

Відкриті резонансні системи з дисперсійними дзеркалами в приладах мм та субмм діапазонів

0599U000465

Бородін Михайло Олексійович

Бородін М. О. Задачі з вільними границями для еліптичних та параболічних рівнянь.

0599U000462

Стародуб Валерій Петрович

Фізичні процеси в активних середовищах плазмодинамічних лазерів на парі металів та галогенідах інертних газів

0599U000460

Зависляк Ігор Володимирович

Магнiтостатичнi хвилi в анiзотропних неоднорiдних шаруватих структурах

0599U000450

ПАЛЬ-ВАЛЬ Павло Павлович

Низькотемпературні механізми дислокаційної акустичної релаксації в кристалах.

0599U000448

Кондратенко Валерій Володимирович

Фазовi i структурнi перетворення в нанорозмiрних рентгенооптичних багатошарових композицiях

0599U000446

Гололобов Юрій Павлович

Фото- та термоіндуковані явища у потрійних халькогенідних сегнетонавіпровідниках з неспівмірними фазами.

0599U000436

Гіржон Василь Васильович

Структурно-фазові зміни в кристалічних та аморфних сплавах на основі перехідних металів при термоциклічних обробках

0599U000432

Керекеша Петро Володимирович

Комбінований метод перетворення Фур'є і спряження аналітичних функцій у задачах теорії пружності.

0599U000424

Відьмаченко Анатолій Петрович

Періодичні зміни параметрів атмосфер Юпітера і Сатурна

0599U000411

Лупішко Дмитро Федорович

Фотометрія і поляриметрія астероїдів: результати спостережень та аналіз даних

0599U000406

Каім Сергій Данилович

Мікроскопічна теорія неоднорідних металічних систем

0599U000403

Юзевич Володимир Миколайович

Енергетичні характеристики поверхневих шарів і фізико-механічні властивості твердих тіл

0599U000402

Вітюк Олександр Никанорович

Дослідження гіперболічних диференціальних рівнянь із многозначною правою частиною.

0599U000399

Лукін Сергій Миколайович

Статичні та динамічні деформації парамагнітного центра у спектрах ЕПР іонів групи заліза

0599U000394

Стоян Володимир Антонович

Моделювання та аналіз загальних розв'язків задач керування та спостереження для динамічних систем з розподіленями параметрами.

0599U000372

Стоєв Петро Ілліч

Вплив структурних факторів на формування механічних, в'язкісних, динамічних властивостей та акустичну емісію нових берилієвих матеріалів

0599U000371

Вашпанов Юрій Олександрович

Адсорбційна чутливість напівпровідникових матеріалів групи А2В6, оксидів важких металів та кремнію з реальною поверхнею з кластерними структурами.

0599U000368

Болграбська Ірина Олександрівна

Дослідження динамічних властивостей систем зв'язаних твердих тіл і їх застосування до вивчення властивостей стержневих конструкцій

0599U000360

Маслов Василь Іванович

Властивості та збудження плазмових подвійних шарів, солітонів, пакетів і хвильових збурень в нерівноважних умовах

0599U000348

Константінова Тетяна Євгенівна

1. Дислокаційні структури мезорівня та властивості деформованих сплавів на базі залізу та титану

0599U000338

Пилипенко Володимир Владиславович

Механізми пружних і квазіпружних ядерних процесів за участю нуклонів і легких ядер проміжних енергій в S-матричному підході

0599U000329

Сіренко Валентина Анатолієвна

Гiстерезиснi та магнiтострикцiйнi явища в гетерогенних сполуках при низьких температурах

0599U000326

Ковальчик Юpій Іванович

Застосування континуальних інтегpалів Вінеpа і Фейнмана в математичних моделях теоpії дифузії та тpибології

0599U000325

Суран Василь Васильович

Багатофотонна іонізація атомів лужноземельних елементів

0599U000316

Москвін Павло Петрович

Термодинаміка і кінетика фазоутворення в багатокомпонентних напівпровідникових системах

0599U000313

Новіков Борис Володимирович

Комології напівгруп.

0599U000309

Петравчук Анатолій Петрович

Факторизація і доповнюваність в алгебрах Лі та асоціативних алгебрах

0599U000307

Дуплій Степан Анатолійович

Напівгрупові методи у суперсиметричних теоріях елементарних частинок

0599U000297

Сухорський Юрій Степанович

Дослідження в атомному масштабі процесів іонізації та десорбції в сильних електростатичних полях

0599U000274

Лісовський Ігор Петрович

Структурні перетворення в поверхневих шарах кремнієвої та кремній-кисневої фази

0599U000266

Павлик Богдан Васильович

Радiацiйно- i термостимульованi процеси агрегатизацiє дефектiв та видiлення компонент дiелектричних та напiвпровiдникових кристалiв.

0599U000236

Овезгельдиєв Атагельди Оразгельдийович

Математичні моделі й процедури багатофакторного оцінювання і ранжування альтернатив у системах організаційного управління

0599U000232

Бахрушін Володимир Євгенович

Формування домішково-дефектної підситеми та фізичні властивості слабколегованих монокристалів і монокристалічних шарів багатошарових композицій

0599U000231

Рой Віктор Федорович

Нелінійні процеси взаемодії електромагнітних та пружних хвиль з твердотільною та газорозрядною плазмою.

0599U000226

Пацегон Микола Федорович

Хвильовi процеси в магнiтних середовищах зi сталою та змiнною мiкроструктурою середовищах

0599U000218

Далецький Олексій Юрійович

Диференціальні та псевдодиференціальні оператори на нескінченновимірних многовидах.

0599U000183

Самойленко Людмила Іванівна

Граничне керування електрофізичними процесами в системах з розподіленими параметрами

0599U000170

Неділько Сергій Герасимович

Люмінесценція власних та домішкових дефектів в діелектричних гетеродесмічних оксидних кристалах.

0599U000168

Крак Юрій Васильович

Розробка оптимiзацiйних методiв дослiдження складних манiпуляцiйних систем

0599U000144

Заболоцький Микола Васильович

Асимптотичнi властивостi аналiтичних та субгармонiйних функцiй нешвидкого зростання

0599U000135

Жук Олександр Іванович

Багатовимiрна класична i квантова космологiя.

0599U000133

Король Анатолій Миколайович

Резонансне тунелювання за участю глибоких центрів в напівпровідникових структурах та зв'язані з ним ефекти

0599U000128

Радченко Станіслав Григорович

Стохастичні моделі параметрів якості технологічних систем

0599U000102

Юхимчук Сергій Васильович

Побудова методології математичного моделювання нелінійних нестаціонарних систем для задач оцінки їх стійкості та чутливості в просторі приростів параметрів

0599U000097

Кучер Микола Кирилович

Моделювання складних процесів циклічного деформування матеріалів .

0599U000084

Власенко Олександр Іванович

Фотоелектронні процеси в твердих розчинах на основі телуридів кадмію, ртуті в умовах природної і стимульованої трансформації дефектної системи

0599U000083

Працьовитий Микола Вікторович

Дослідження фрактальних об'єктів аналізу аналізу і теорії ймовірностей.

0599U000057

Норкін Володимир Іванович

Стохастичнi методи розв'язання задач неопуклого стохастичного програмування та єх застосування

0599U000045

Джураєв Шакіржан Халмуратович

Пружні і непружні дифракційні взаємодії адронів і ядер для проміжних та високих енергій

0599U000033

Чекурин Василий Феодосьевич

Математические модели и методы термомеханики проводяще-диэлектрических тел

0599U000028

Мохор Владимир Владимирович

Методы исследования больших комбинационных схем на основе спектральных моделей в базисах сложных разрядных функций

0599U000009

Овечко Владимир Сергеевич

Нестационарные оптические поля и процессы их взаимодействия с конденсированным веществом

0599U000003

Суслов Анатолий Викторович

Тепло-электрофизические аспекты монодиспергирования металлов повышенной тугоплавкости

0599U000002

Иванчов Николай Иванович

Обратные задачи для линейных параболических уравнений второго порядка

0598U000507

Тедеев Анатолий Федорович

Начально-краевые задачи для квазилинейных вырождающихся параболических уравнений в областях с некомпактной границей

0598U000506

Головач Юрий Васильевич

Критические явления в анизотропных моделях статистической физики: магнетики, полимеры

0598U000504

Панчеха Петр Алексеевич

Размерные факторы формирования структуры и стабильность тонкопленочных слоистых композиций

0598U000501

Щербина Мария Владимировна

Модели среднего поля в статистической физике и теории случайных матриц

0598U000428

Бондаренко Виктор Григорьевич

Оценки фундаментального решения параболического уравнения на многообразии неположительной кривизны

0598U000427

Вербицкий Владимир Григорьевич

Нелинейная устойчивость многозвенных систем с качением, дивергентные бифуркации и катастрофы стационарных состояний

0598U000425

Комиссарова Галина Леонидовна

Волновые эффекты в пространственных задачах колебаний и распространения волн в упругих телах цилиндрической формы

0598U000417

Цветков Лев Иванович

Микроволновая активность солнца: физические процессы в переходной зоне хромосфера-корона и их диагностика

0598U000408

Азизов Музафар

Информационная сложность приближенного решения интегральных уравнений и смежные вопросы теории приближенных методов

0598U000406

Прилуцкий Юрий Иванович

Структура, динамика и оптические свойства фуллеренов и фуллеритов С60, С70

0598U000368

Савенко Петр Александрович

Численные и численно-аналитические методы в нелинейных обратных задачах теории синтеза излучающих систем

0598U000356

Акбаров Давлатали Егиталиевич

Оптимизационные задачи для объектов, описываемых системой нелинейных операторных уравнений с уравнениями типа Гаммерштейна

0598U000352

Малинин Александр Николаевич

Физика процессов в газоразрядной плазме на рабочих смесях эксимерных XeCl и HgBr-лазеров

0598U000347

Аркуша Юрий Васильевич

Роль контактов в повышении эффективности и предельных частот генерации диодов Ганна мм и субмм диапазонов

0598U000317

Притула Николай Николаевич

Градиентно-голономный метод исследования нелинейных эволюционных уравнений на функциональных многообразиях

0598U000312

Михаськив Виктор Владимирович

Метод граничных интегральных уравнений в динамических трехмерных задачах теории упругости для тел с трещинами

0598U000306

Прихожий Анатолий Алексеевич

Математические методы и программные средства высокоуровневого структурно-параметрического синтеза цифровых систем

0598U000300

Волошко Светлана Михайловна

Термоиндуцированный массоперенос в поверхностных слоях и на границах раздела плоскослоистых систем на основе переходных металлов

0598U000290

Шикула Елена Николаевна

Линейные и нелинейные эффективные деформативные свойства пористых композитных материалов

0598U000285

Лобанов Виктор Васильевич

Электростатические аспекты химии поверхности оксидов кремния и титана

0598U000269

Нагирный Тарас Семенович

Термодинамические модели и методы в локально градиентной термомеханике с учетом приповерхностных явлений

0598U000253

Дусматов Олимжон Мусурмонович

Математическое моделирование виброзащитных систем методами графов связи и их исследование

0598U000249

Яцимирский Михаил Николаевич

Алгоритмические основы компьютерных средств спектрально-корреляционной обработки сигналов и изображений

0598U000245

Кущ Владимир Иванович

Напряженное состояние и макроскопические термоупругие свойства кусочно-однородных тел со сфероидальными поверхностями раздела

0598U000230

Михайленко Василий Васильевич

Резонансные колебания и диссипативный разогрев неоднородных вязкоупругих пьезоэлектрических тел

0598U000228

Андриенко Виталий Афанасьевич

Аппроксимативные свойства ортогональных систем

0598U000227

Теплов Сергей Владимирович

Моделирование механизма взаимодействия ионов средних энергий с твердым телом применительно к анализу поверхности и ее модификации

0598U000223

Самойленко Зинаида Андреевна

Кластерообразование в структурах с нарушенным далеким порядком

0598U000220

Погарский Сергей Александрович

Многоэлементные многомодовые функциональные СВЧ элементы

0598U000215

Крашаница Юрий Александрович

Метод граничных интегральных уравнений в нелинейных задачах механики жидкости, газа и плазмы. Асимптотическая линеаризация

0598U000211

Яцук Людмила Прокофьевна

Рассеяние волноводных волн на щелевых и вибраторно-щелевых неоднородностях

0598U000199

Марков Владимир Борисович

Голограммы пространственно-неупорядочных полей