091 Біологія та біохімія

0823U101724

Жук Марина Віталіївна

Луки Роменсько-Полтавського геоботанічного округу: структура флористичного різноманіття та наукові засади охорони і збереження

0823U101652

Москальов Віталій Борисович

Одержання та оцінка біологічної активності екзометаболітів мезенхімальних стовбурових клітин

0823U101553

Возовик Кристина Дмитрівна

Кріоконсервування мікроводоростей з різною галотолерантністю

0823U101550

Богданюк Анастасія Олександрівна

Сезонна варіабельність кріорезистентності репродуктивних клітин самців зааненської та альпійської порід кіз

0823U101538

Ніколенко Юлія Вячеславівна

Особливості розвитку фітопланктону Запорізького водосховища в умовах антропогенного навантаження

0823U101476

Курилко Юлія Сергіївна

Експериментальне визначення впливу біопрепарату кордової крові на функціональну активність щитоподібної залози та імунну систему у щурів за умов моделювання автоімунного тиреоїдиту

0823U101426

Марців Марія Володимирівна

Живлення хижих ссавців в умовах антропогенно-трансформованого середовища заходу України.

0823U101377

Рошка Надія Михайлівна

5S рибосомна ДНК та гени СО1-СО2 як молекулярні маркери в оцінці генетичного різноманіття комах

0823U101164

Кулічкова Ганна Іванівна

Розроблення технології отримання біогазу з відходів виробництва біоетанолу

0823U101163

Радченко Марина Михайлівна

Отримання штаму-продуценту Bacillus subtilis з підвищеним накопиченням рибофлавіну

0823U101116

Гречишкіна Світлана Вікторівна

Потенціал плейстофітів для фіторемедіації техногенно забруднених водойм.

0823U101094

Кульбіцька Віолетта Василівна

Морфологічні зміни надниркових залоз при експериментальній термічній травмі та за умов корекції

0823U100998

Курченко Вікторія Олександрівна

Біологічна характеристика карася сріблястого Carassius gibelio (Bloch, 1782) Запорізького (Дніпровського) водосховища в сучасних умовах

0823U100981

Нестеренко Олег Станіславович

Фізіолого-біохімічні адаптації сонячного окуня Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) до екологічних чинників басейну Запорізького (Дніпровського) водосховища

0823U100969

Терещенко Валерія Олександрівна

Таксономічна ієрархія, генетична диференціація і особливості молекулярної еволюції в підродині Murinae Палеарктики

0823U100958

Василега Павло Андрійович

Особливості рухової активності та функціонування серцевосудинної системи у дітей 7-9 років, які перехворіли на ГРВІ та Covid-19 (На прикладі Сумської області)

0823U100954

Корнієнко Наталія Олегівна

Віруси бактерій родин Enterobacteriaceae та Pseudomonadaceae як потенційні складові протимікробних препаратів

0823U100865

Пожилов Ілля Миколайович

Біорізноманіття емаравірусів рослин родин Rosaceae та Poaceae в Україні та їх властивості

0823U100839

Івасечко Ірина Ігорівна

Антинеопластична дія нових похідних тіазолу і тіазолідинону та їх водорозчинних форм

0823U100834

Давидов Вадим Робертович

Біологічні механізми оптимізації росту та розвитку рослин роду Chaenomeles Lindl. в умовах степового Придніпров’я

0823U100833

Бєлик Юлія Вільєвна

Еколого-фізіологічні особливості аборигенних та інтродукованих видів деревних і чагарникових рослин на девастованих землях Криворіжжя

0823U100776

Зикова Наталія Петрівна

Морфологічні зміни підшлункової залози при термічній травмі та за умов корекції

0823U100738

Мартинюк Вікторія Валентинівна

Біохімічні механізми впливу мікропластику на організм двостулкового молюска Unio tumidus поокремо та за комбінованої дії

0823U100717

Юхимук Віталій Володимирович

Фізіологічні основи створення антирезистентних композицій гербіцидів

0823U100584

Ільків Марта Володимирівна

Цитотоксична дія похідного тіазолу в комплексі з ПЕГ-вмісними полімерними наноносіями

0823U100572

Струтинська Олена Борисівна

Роль гідроген сульфіду в механізмах нефропротекторної дії метформіну за експериментального цукрового діабету

0823U100405

Дімова Марія Іванівна

Мікробіоценози забруднених гексахлорбензолом грунтів України та шляхи їх біоремедіації

0823U100291

Гудкова Ольга Олексіївна

Залучення амінооксидаз до розвитку патологічних станів нирки та легені

0823U100268

Макар Орися Орестівна

Фізіологічні основи продуктивності і якості зерна ярої пшениці

0823U100235

Моісєєв Антон Ігорович

Оптимізація режимів кріоконсервування клітинних сфероїдів різних термінів культивування

0823U100139

Стецька Вікторія Олександрівна

Роль TRPV4 та TRPM8 іонних каналів в порушеннях секретомоторної функції кишечника за експериментального паркінсонізму

0823U100129

Зеленіна Oксана Михайлівна

Метаболічні процеси в організмі щурів за дії енрофлоксацину, пегельованого ПЕГ-400.

0823U100128

Матвієнко Тетяна Юріївна

Вплив водорозчинних С60 фулеренів на динаміку скорочення скелетного м’яза щура на тлі механічної травми

0823U100044

Фецюх Анастасія Богданівна

Фізіологічні аспекти стійкості рослин Salix viminаlis L. в умовах техногенного забруднення

0823U100041

Гаврилюк Олеся Анатоліївна

Поширення купрумрезистентних мікроорганізмів та перспективи їх використання для охорони довкілля

0822U101065

Марущак Олексій Юрійович

Сучасний стан амфібій Правобережного Полісся

0822U101058

Стецун Галина Аполінаріївна

Морфо-функціональна характеристика жала рийних ос родини Crabronidae (Insecta: Hymenoptera) та філогенетична значущість його ознак

0822U101049

Блажченко Віталій Вікторович

Участь системи гідроген сульфіду в механізмах розвитку ренальної дисфункції за експериментального ожиріння

0822U101042

Пастощук Аліна Юріївна

Ендофітні мікроорганазми зерна пшениці з антагоністичною активністю по відношенню до Pseudomonas syrіngae

0822U101019

Андреєва Юлія Андріївна

Механізми дії нових регуляторних факторів синтезу рибофлавіну у флавіногенних дріжджів

0822U100982

Совінська Роксолана Стефанівна

Біологічні та молекулярні властивості вірусів, що уражають рослини Gladiolus hybridus

0822U100980

Головань Вікторія Валеріївна

Біорізноманіття вірусів бактерій, поширених на Аргентинських островах, Антарктида.

0822U100977

Давиденко Світозар Владиславович

Морфологічні адаптації китів-археоцетів при переході від напівводного до водного способу життя

0822U100947

Шиманська Іванна Єлисеївна

Мутації гена ATP7B у пацієнтів з ідіопатичними гепатобіліарними порушеннями та хворобою Вільсона

0822U100828

Катрій Владислав Богданович

Генетичне поліпшення голозерного ячменю за ознаками харчової цінності зерна

0822U100776

Буркот Віта Михайлівна

Характеристика впливу чинників оточуючого середовища на біологічну активність грамнегативних неферментуючих бактерій

0822U100744

Грицев Олег Анатолійович

Етіологія та діагностика грибних інфекцій зернових культур на території України

0822U100692

Кармаш Олександр Ігорович

Біохімічні ефекти фотобіомодуляційної терапії за експериментального цукрового діабету

0822U100689

Дзидзан Ольга Володимирівна

Антидіабетичний та антиоксидантний ефекти екстрактів плодів дерену справжнього (Cornus mas L.) за експериментального цукрового діабету

0822U100604

Колінько Людмила Михайлівна

Роль NAD+ -залежної деацетилази SIRT1 в М1/М2 поляризації моноцитів/макрофагів у осіб із різною масою тіла

0822U100497

Гнатюк Ірина Сергіївна

Застосування прийомів генетичної інженерії для отримання біотехнологічних рослин та редагування геному ріпаку озимого Brassica napus L.

0822U100465

Утевська Світлана Володимирівна

Вплив спадкової обтяженості та пренатального стресу на формування схильності до розвитку експериментального аутоімунного енцефаломієліту у щурів

0822U100460

Кардаш Євгенія Сергіївна

Видовий склад та екологія комах-філофагів листяних порід урбоценозів м. Харкова

0822U100434

Пісоцька Валерія Валеріївна

Структурно-функціональне значення захисних лісосмуг у формуванні орнітокомплексів північного сходу України

0822U100429

Мескало Ольга Іванівна

Функціонування Ca2+,Mg2+- та Na+,K+-ATРаз в сперматозоїдах чоловіків із патоспермією

0822U100398

Безкопильна Світлана Вікторівна

Особливості формування механізмів забезпечення розумової працездатності в онтогенезі

0822U100344

Березкіна Анна Євгенівна

Популяційна структура та ресурси черевоногого молюска Nacella concinna (Strebel, 1908) у прибережних водах Української антарктичної станції “Академік Вернадський”, архіпелаг Аргентинські острови, Західна Антарктика

0822U100335

Лобода Марія Іванівна

Біосинтез антибіотичних і рістрегулювальних метаболітів Streptomyces netropsis IMВ Ac-5025 за дії екзогенних сполук

0822U100254

Лобода Марія Іванівна

Біосинтез антибіотичних і рістрегулювальних метаболітів Streptomyces netropsis IMВ Ac-5025 за дії екзогенних сполук

0822U100197

Мурадова Альона Сергіївна

Таутомерні і конформаційні переходи у нуклеотидній парі основ G·C: квантово-хімічне дослідження

0822U100144

Моргун Галина Миколаївна

Особливості мікроеволюції та адаптації чужорідних безхребетних тварин унаслідок інвазії в водойми Азово-Чорноморського басейну

0822U100125

Огінська Наталія Віталіївна

Морфологічні зміни мозочка при експериментальній термічній травмі та за умов корекції

0822U100119

Літовченко Олена Леонідівна

Особливості формування біологічних ефектів при впливі електромагнітного випромінювання в умовах холодового стресу в експерименті

0822U100017

Поліщук Анна Олександрівна

Молекулярно-генетичні маркери гіпертрофії міокарда у спортсменів, які спеціалізуються у видах спорту з проявом витривалості

0821U103011

Кокорев Олександр Ігоревич

Стрес-протекторний вплив поліамінів на рослини та його функціональний зв’язок з сигнальними посередниками

0821U102985

Бороменський Данило Олександрович

Біологічні особливості штамів видів роду Ganoerma P. Karst. з Колекції культур шапинкових грибів (IBK)

0821U102984

Яворська Наталка Йонівна

Біологічно активні речовини пагонів лохини високорослої (Vaccinium corymbosum L.) і їх вплив на мікробіоту та імунну систему

0821U102978

Регеда Любов Володимирівна

Біологічні особливості видів роду Pholiota (Fr.) P.Kumm. у культурі.

0821U102973

Генсицький Максим Вікторович

Фауна і морфометрична мінливість наземних молюсків (Mollusca) північно західного Приазов’я

0821U102972

Чумак Аліна Вікторівна

Функціональна поляризація макрофагів при використанні лектину B. subtilis ІМВ В-7724 в процесі росту пухлин різного гістогенезу (експериментальне дослідження)

0821U102875

Горин Оксана Ігорівна

"Фізіолого-біохімічні реакції коропових риб на вплив новітніх біоризиків"

0821U102860

Палабийик Ахмет Алперен

Взаємодія центральної та автономної нервової систем за умови переробки інформації різної складності та модальності

0821U102825

Варченко Оксана Іванівна

Вивчення гетерологічної експресії репортерного гена gfp в рослинах Nicotiana rustica L.

0821U102824

Кофонов Кирило ...

Морфофізіологічний статус молоді коропових риб за дії підвищених концентрацій біогенних сполук у воді

0821U102696

Кочергіна Анастасія Віталіївна

Кортикофільні міксоміцети (Myxogastrea) південно-західної частини Середньоруської височини: видове різноманіття та субстратна екологія.

0821U102649

Кашпарова Олена Валеріївна

Показники моделювання надходження та виведення 90Sr і 137Cs в організмі риб

0821U102627

Горбань Дар'я Дмитрівна

Особливості циркуляції крові на прикладі мікроциркуляції у осіб юнацького віку з різною резистентністю та на тлі стресу

0821U102620

Удовиченко Ірина Вячеславівна

Ефекторна дія компонентів секретів шкірних залоз видів земноводних України на функціонування системи гемостазу

0821U102618

Кашпарова Олена Валеріївна

Показники моделювання надходження та виведення 90Sr і 137Cs в організмі риб.

0821U102535

Щербіна Валерія Михайлівна

Поверхневі рецептори та цитокіни як предиктивні фактори, асоційовані із чутливістю В-лімфоцитів хворих на хронічний лімфолейкоз до цитостатиків

0821U102499

Войтенко Валентина Леонідівна

Механізми ергогенного впливу бурштинової кислоти при фізичних навантаженнях силової спрямованості в експерименті та у спортсменів

0821U102467

Шевченко Костянтин Васильович

Морфофункцональна характеристика слинних залоз щурів в нормі та при хронічній інтоксикації етанолом

0821U102455

Яворовська Вікторія Ігорівна

Тіакалікс[4]арени – протектори АТР-гідролазної активності міозину міометрія від впливу катіонів важких металів.

0821U102373

Тимакова Олена Олександрівна

Морфофункціональні зміни у прищитоподібних залозах за умов впливу несприятливих факторів (солі важких металів)

0821U102321

Горєлова Олена Іванівна

Антиоксидантна та осмопротекторна системи злаків при адаптації до гіпотермії

0821U102316

Черещук Ірина Олександрівна

Гістолого-біохімічні зміни печінки щурів під впливом похідного піролу та фулеренів С60 за умов хімічно-індукованого раку товстої кишки

0821U102313

Лузіна Ольга Ярославівна

Роль IRE1 в експресії NAMPT та залежних від нього протеїнів у клітинах гліоми

0821U102311

Шпенков Олексій Олександрович

Нейрофізіологічні механізми засвоєння звукових ритмів у професійних музикантів та не музикантів

0821U102296

Шкляревський Максим Анатолійович

Функціональна взаємодія фітогормонів і газотрансмітерів при адаптації рослин до абіотичних стресорів

0821U102168

Дайнеко Поліна Михайлівна

Флора городищ Нижнього Придніпров’я

0821U102151

Хоменко Андрій Миколайович

Таксономічна ревізія п’явок родини Erpobdellidae (Annelida, Clitellata, Hirudinida) Палеарктики: морфологія, філогенія і географічне поширення

0821U102093

Садогурська Соф'я Сергіївна

Рід Cystoseira s.l. у Чорному морі та Левантійському басейні Середземного моря

0821U101793

Кравчук Лариса Вікторівна

Комплексний популяційний аналіз видів лікарських рослин фітоценозів Шосткинського геоботанічного району

0821U101035

Манько Назар Олегович

Вплив біологічно активних речовин у комплексах з фрагментами хітозану і похідними полівінілпіролідону на життєздатність прокаріотичних та евкаріотичних клітин.

0821U101024

Дзанаєва Любов Сергіївна

Ідентифікація генів, залучених в регуляцію алкогольної ферментації ксилози у рекомбінантних штамів Saccharomyces cerevisiae.

0821U101013

Куценко Оксана Василівна

Генетичне різноманіття вірусу шарки сливи в Україні

0821U100965

Бойко Марина Олексіївна

Адаптація студентів закладів вищої освіти Подільського регіону з різною руховою активністю до фізичної та розумової діяльності

0821U100898

Качур Оксана Ігорівна

Біохімічні маркери окиснювального стресу та запалення в умовах індукованого онкогенезу після застосування цитостатиків на тлі ентеросорбції

0821U100897

Джуряк Валентина Степанівна

Механізми розвитку хронічної хвороби нирок за артеріальної гіпертензії з урахуванням предикторів їх несприятливого перебігу

0821U100807

Письменна Юлія Миколаївна

Адаптивні реакції озимої пшениці (Triticum aestivum L.) за патогенезу та їх регуляція біотичним та абіотичним ефекторами