111 Математика

0823U101625

Василишин Світлана Ігорівна

Алгебри аналітичних функцій на банахових просторах, породжені зліченною множиною твірних елементів.

0823U101523

Коломієць Таміла Юріївна

Дослідження гіперкомплексних систем і теорії міри у скінченновимірних алгебрах

0823U101429

Гончарук Анна Борисівна

Алгебраїчнi конструкцiї в лiнiйних диференцiальних рiвняннях та в теорiї неявних лiнiйних рiзницевих рiвнянь

0823U101396

Донецький Сергій Вікторович

Нові типи атракторів в неідеальних динамічних системах

0823U101393

Кравець Вікторія Павлівна

Обмеженi розв’язки рiзницевих рiвнянь другого порядку зi стрибком операторних коефiцiєнтiв

0823U101178

Попадюк Ольга Богданівна

Біциклічні розширення напівгруп та їхні ендоморфізми.

0823U100932

Карпенко Ірина Миколаївна

Метод задачі Рімана-Гільберта для модифікованого рівняння Камасси-Хольма з ненульовими крайовими умовами

0823U100792

Станжицький Андрій Олександрович

АСИМПТОТИЧНА ПОВЕДІНКА РОЗВ’ЯЗКІВ СТОХАСТИЧНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ В ГІЛЬБЕРТОВИХ ПРОСТОРАХ

0823U100746

Козиненко Олександр Віталійович

Адаптивна анізотропна апроксимація функцій багатьох змінних

0823U100615

Сухорукова Христина Олександрівна

Неадитивнi мiри та їх застосування в теорiї рiвноваги

0823U100532

Сухоребська Дар'я Дмитрівна

Прості замкнені геодезичні на правильних тетраедрах у просторах постійної кривини

0823U100426

Лисецька Олександра Юріївна

Компактні та близькі до них напівґратки, напівгрупи та їхні розширення

0823U100247

Луценко Алла Володимирівна

Квазігрупи з властивостями оборотності

0823U100238

Скоробогач Тетяна Богданівна

Фредгольмові крайові задачі з параметром у функціональних просторах

0823U100082

Железняк Ганна Сергіївна

Ентропiйнi функцiонали та пов’язанi з ними iнтегральнi рiвняння Фредгольма з додатковою сингулярнiстю.

0823U100023

Дудко Анастасія Ігорівна

Скінченно вимірні спектральні задачі на графах

0822U100967

Прохорчук Вероніка Анатоліївна

Автоматні зображення груп

0822U100852

Прус Андрій Анатолійович

Топологія потоків на маловимірних многовидах з межею.

0822U100075

Скворцов Сергій Олександрович

Локальна поведінка відображень з необмеженою характеристикою.

0821U102861

Луньо Наталія Богданівна

Локально нільпотентні диференціювання та комбінаторні тотожності класичних многочленів

0821U102482

Біланик Ірина Богданівна

Необмежені множини умовної збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду.

0821U101996

Аль-Зірджаві Фарах Джавад Галі ...

Алгебри аналітичних функцій на банахових просторах, які є інваріантними відносно дії операторних напівгруп.

0821U101904

Кузнєцова Ірина Валеріївна

Гомотопічні властивості гладких функцій на поверхнях

0821U101860

Скіра Ірина Володимирівна

Задачі без початкових умов для еволюційних функціонально-диференціальних рівнянь та варіаційних нерівностей

0821U101689

Ратушняк Софія Петрівна

Фрактальні функції і розподіли їх значень

0821U100993

Хохлюк Олександра Олександрівна

Гомотопічні типи просторів диференційовних відображень

0821U100810

Кравченко Анна Олександрівна

Групи автоморфізмів графів Кронрода-Ріба функцій Морса на орієнтовних компактних поверхнях

0821U100632

Бакса Віта Петрівна

Властивості аналітичних вектор-функцій обмеженого L-індексу в двовимірній кулі

0821U100620

Дрожжина Анастасія Вадимівна

Асимптотична поведінка розв’язків нелінійних неавтономних звичайних диференціальних рівнянь n-го порядку

0821U100616

Войтович Христина Олегівна

Апроксимаційні та асимптотичні властивості функцій з просторів Гарді в деяких областях

0821U100567

Рибалко Ян Владиславович

Метод оберненої задачі розсіювання для нелокальних інтегровних рівнянь

0821U100357

Cатур Оксана Романівна

Аналiз поведiнки траєкторiй в моделях складних динамiчних систем з притягальною взаємодiєю

0820U100608

Широковських Альона Олександрівна

Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюційних псевдодиференціальних рівнянь з аналітичними символами

0820U100601

Яшан Богдан Олегович

Крайові задачі з імпульсними умовами для параболічних рівнянь з виродженням

0820U100579

Тєплова Дар’я Павлівна

Застосування теорії випадкових матриць до багатовимірних часових рядів

0820U100448

Атласюк Олена Миколаївна

Одновимірні фредгольмові крайові задачі з параметром

0820U100320

Афанасьєв Євгеній Володимирович

Застосування грасманового інтегрування в задачах теорії випадкових матриць

0820U100221

Заварзіна Олеся Олегівна

Ізометрiї та стискання пiдмножин банахового простору

0419U003751

Ящук Вікторія Сергіївна

Алгебраїчні структури, пов'язані з решітками