13 Педагогічні науки

0823U100524

Скрипнікова Валерія Олегівна

Розвиток міжкультурної компетентності майбутніх магістрів військового управління у професійній підготовці

0599U000541

Звєрєва Ірина Дмитрівна

Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в Україні.

0599U000530

Букач Микола Миколайович

Формування педагогічної культури вчителя музики у процесі професійної підготовки (на матеріалі спеціальних практик).

0599U000523

Фунтікова Ольга Олександрівна

Педагогічні основи розумового розвитку дітей дошкільного віку.

0599U000509

Лактіонова Галина Михайлівна

Теоретико-методичні основи соціально-педагогічної роботи з жіночою молоддю в умовах великого міста.

0599U000508

Степанюк Алла Василівна

Методологічні та теоретичні основи формування цілісності знань школярів про живу природу

0599U000479

Коваленко Олена Едуардівна

Дидактичні основи професійно-методичної підготовки викладачів спеціальних дисциплін

0599U000457

Смолюк Іван Олександрович

.Розвиток педагогічних технологій у вищих закладах освіти України (теорія і практика).

0599U000391

Дем"яненко Наталія Миколаївна

Загальнопедагогічна підготовка вчителя в історії вищої школи України (ХІХ - перша чверть ХХ ст.)

0599U000390

Гуревич Роман Семенович

Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах

0599U000380

Марушкевич Алла Адамівна

Науково-педагогічна спадщина Івана Огієнка.

0599U000321

Хомич Лідія Олексіівна

Система психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів

0599U000268

Крилова Тетяна Вячеславівна

Науковi основи навчання математики студентiв нематематичних спецiальностей (на базi металургiйних, енергетичних i електромеханiчних спецiальностей вищого закладу технiчноi освiти)

0599U000250

Гусак Петро Миколайович

Теорія і технологія диференційованого навчання майбутніх учителів початкових класів

0599U000242

Мартинюк Михайло Тадейович

Науково-методичні засади навчання фізики в основній школі

0599U000237

Протасова Наталія Георгіївна

Теоретико-методичнi основи функцiонування системи пiслядипломноє освiти педагогiв в Украєнi

0599U000221

Лікарчук Ігор Леонідович

Управління системами підготовки кваліфікованих робітників в Україні: педагогічний аспект (1888-1998 роки)

0599U000151

Скидан Сергій Олександрович

Ергономічні основи навчального процесу у вищій школі

0599U000141

Абашкіна Неллі Володимирівна

Розвиток професійної освіти в Німеччині (кінець ХІХ - ХХ ст.)

0599U000040

Савенкова Людмила Олексіївна

Теоретико - методичні основи підготовки майбутніх педагогів до професійного спілкування.

0599U000013

Сусь Богдан Арсентьевич

Дидактические и методические основы организации и активизации самостоятельной учебной деятельности курсантов при изучении курса физики в высших технических военных заведениях

0598U000333

Радул Валерий Викторович

Становление социальной зрелости молодого учителя (теория и практика)

0598U000324

Плахотник Ольга Васильевна

Развитие геоэкологического образования в Украине

0598U000315

Величко Степан Петрович

Развитие системы учебного физического эксперимента в современной средней школе

0598U000287

Волощук Иван Степанович

Педагогические основы развития творческих способностей младших школьников в условиях сельской общеобразовательной школы

0598U000278

Никитчина Светлана Александровна

Становление и развитие системы профессионально-педагогической подготовки учителей истории в Украине (1917-1991 гг.)

0598U000255

Клочко Виталий Иванович

Новые информационные технологии обучения математике в технической высшей школе

0598U000240

Маслов Валерий Сергеевич

Теория и практика культурологической подготовки слушателей и курсантов высших военно-учебных заведений

0598U000210

Бабик надежда Михайловна

Формирование познавательных интеоесов младших школьников

0598U000179

Богданова Инна Михайловна

Профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей на основе использования инновационных технологий

0598U000175

Цокур Ольга Степановна

Категория педагогического сознания в теории и практике профессиональной подготовки учителя

0598U000164

Чайченко Надежда натановна

Формирование у школьников теоретических знаний по основам химии

0598U000136

Пуховская Людмила Прокофьевна

Профессиональная подготовка учителей в странах Западной Европы во второй половине ХХ столетия

0598U000126

Брылин Борис Андреевич

Педагогические основы музыкально-творческого развития учащихся старших классов в современных формах досуга

0598U000119

Романишина Людмила Михайловна

Система поэтапного контроля учебной деятельности студентов педагогических университетов по модульно-рейтенговой технологии обучения для дисциплин естественного цикла

0598U000102

Ярошенко Ольга Григорьевна

Педагогические основы групповой учебной деятельности школьников (на материале изучения химии)

0598U000088

Корчински Станислав

Моделирование образа идеального и реального учителя на уровне совокупных представлений у различных субъектов педагогического взаимодействия

0598U000086

Гринева Марина Викторовна

Теоретико-методические основы формирования саморегуляции учебной деятельности

0598U000060

Барбина Елизавета Сергеевна

Формирование педагогического мастерства в системе беспрерывного педагогического образования

0598U000041

Абдыраимова Роза Асановна

Воспитание детей младшего школьного возраста в семье средствами кыргызской этнопедагогики

0598U000029

Лигоцкий А.А.

Система разноуровневой подготовки специалистов в Украине (теоретико-методологический аспект)

0597U001060

Чередрецкая Барбара

Социально-педагогические основы предупреждений отклонений в поведении детей младшего школьного возраста

0597U000439

Кравец Владимир Петрович

Теория и практика подоготовки учащейся молодежи к семейной жизни

0597U000434

Гребенюк Георгий Евгеньевич

Теоретические и методичческие основы непрерывного профессионального образования строительно-архитектурного профиля

0597U000432

Мищик Людмила Ивановна

Теоретико-методические основы профессиональной подготовки социального педагога в высших образовательских учреждениях

0597U000413

Павленко Анатолий Иванович

Теоретические основы методики обучения учащихся составлению и решению фиэических задач в средней школе

0597U000407

Подберезский Николай Кондратьевич

Формирования правовой культуры студентов высших педагогических учебных заведений

0597U000404

Сердюков Петр Игоревич

Теоретические основы обучения иностранным языкам в языковом вузе с применением информационных технологий

0597U000375

Глузман Александр Владимирович

Тенденции развития университетского педагогического образования в Украине

0597U000367

Сысоева Светлана Александровна

Теоретические и методические основы подготовки учителя к формированию творческой личности школьника

0597U000359

Дряпика Владимир Иванович

Социально-педагогические основы формирования ориентаций студенческой молодежи на ценности музыкальной культуры

0597U000310

Алфимов Валентин Николаевич

Педагогические основы организаций учебно-воспитательного процесса в лицеи

0597U000308

Паламарь Лариса Максимовна

Функционально-коммуникативный принцип формирования языковой личности

0597U000276

Васянович Григорий петрович

Нравственно-правоввая ответственность педагога /теоретико-методологический аспект/

0597U000271

Кеминь Владимир Петрович

Украинское образование в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы (1918-1996 гг.)

0597U000262

Олексюк Ольга Николаевна

Формирование духовного потенциала студенческой молодежи в процессе профессиональной подготовки

0597U000260

Слюсаренко Виктор Григорьевич

Социально-педагогические функции учреждений интернатного и полуинтернатного типа и условия их реализации в Украине

0597U000254

Хрыков Евгений Николаевич

Теория и методика внутришкольного управления в современных условиях

0597U000247

Пехота Е.Н.

Индивидуализация профессионально-педагогической подготовки учителя

0597U000232

Бондарев Л.Я.

Формирование личности воспитателя в условиях университетского образования

0597U000231

Игнатенко Н.Я.

Методологические и методические основы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся старших классов при изучении математики

0597U000193

Пиндера Михайло

Теоретические и методические основы подготовки и повышения квалификации специалистов среднего звена для металлургической промышленности

0597U000179

Шлесек Франтишек

Дидактика профессионально-технического образования (на материалах профтехобразования Польши)

0597U000165

Плиско Е.Н.

Лингводидактические основы организации обучения украинскому языку в общеобразовательной школе

0597U000164

Будный Б.Е.

Теоретические основы формирования в учащихся системы фундаментальных физических понятий

0597U000153

Шиян Б.М.

Теоретико-методические основы подготовки учителей физического воспитания впедагогических учебных заведениях

0597U000146

Вильш Иоланта

Структура, содержание и функции устойчивых индивидуальных качеств учащегося в процессе допрофессионального обучения и воспитания

0597U000129

Шеремет М.К.

Психолого-педагогические основы подготовки слабослышащих детей к обучению в школе

0597U000116

Линенко Алла Францевна

Теория и практика формирования готовности студентов педагогических вузов кпрофессиональной деятельности

0597U000115

Троцко А.В.

Теоретические и методические основы подготовки студентов к воспитательной деятельности в высших педагогических учебных заведениях

0597U000080

Лещенко Мария Петровна

Технологии подготовки учителей к эстетическому воспитанию за рубежом (на материалах Великобритании, Канады, США)

0597U000079

Зайченко Иван Васильевич

Проблемы украинской национальной школы в прессе второй половины ХIХ - начала ХХ века

0597U000060

Засенко Вячеслав Васильевич

Социально-педагогические основы формиррования жизненных планов глухих и слабослышащих старшеклассников

0597U000057

Лузик Эльвира Васильевна

Теория и методика общенаучной подготовки в инженерной высшей школе

0597U000029

Шунда Никифор Николаевич

Формирование знаний об элементарных функциях в профессиональной подготовке учителя математики

0597U000011

Щелокова Ольга Филипповна

Система профессиональной подготовки студентов педагогических вузов к художественно-эстетическому образованию школьников

0597U000003

Ахмедзянова Лифа Мухаметзяновна

Теоретические основы и практика развития педагогического призвания

0596U000468

Комаров Владимир Алексеевич

Методические условия формирования исторического мышления учащихся в процессе обучения

0596U000378

Лисовая Светлана Валериевна

Педагогические основ формирования культуры труда учащихся основной школы в процессе трудового обучения и воспитания

0596U000376

Дубасенюк Александра Антоновна

Теоретические и методические основы воспитательной деятельности педагога

0596U000354

Филипчук Георгий Георгиевич

Украинская этнокультура в содержании национального общего и педагогического образования

0596U000353

Козубовская Ирина Васильевна

Ранняя профилактика противоправного поведения несовершеннолетних (психолого-педагогические аспекты)

0596U000339

Вовк Людмила Петровна

Генезис приоритетных тенденций образования взрослых в Украине /2 пол. XIX - 20-е гг. XX в./

0596U000336

Халас Кристина

Учебно-воспитательная система формирования индивидуальности в творческой сельской школе Польши

0596U000317

Крисюк Степан Васильевич

Становление и развитие последипломного образования педагогических кадров в Украине (1917-1995 гг.)

0596U000310

Тарасенко Галина Сергеевна

Формирование эстетико-экологической культуры учителя

0596U000306

Пометун Елена Ивановна

Проблемы развития школьного исторического образования в Украине в ХХ в

0596U000267

Ляшенко Александр Иванович

Взаимосвязь теоретического и эмпирического в обучении физике

0596U000235

Прокопенко Иван Федорович

Теоретические и методические основы экономического образования в общеобразовательных и проффесиональных учебных заведениях

0596U000218

Максимов Александр Сергеевич

Формирование технического мышления школьников в процессе обучения естественным предметам

0596U000199

Лысенко Нелли Васильевна

Теория и методика формирования эколого-педагогической культуры воспитателя дошкольного учреждения в системе высшего педагогического образования Украины

0596U000196

Евтух Николай Борисович

Развитие образования и педагогической мысли в Украине (конец ХVIII- первая половина XIX века)

0596U000183

Федоришин Борис Алексеевич

Психолого-педагогические основы профессиональной ориентации

0596U000122

Приступа Евгений Никодимович

Становление и развитие педагогических основ украинской народной физической культуры

0596U000098

Корнеев Виктор Петрович

Методические основы развития познавательных интересов учащихся основной школы в прцессе изучения географии

0596U000079

Жупанин Степан Ильич

Педагогические основы формирвоания в младших школьников художественного образца природы

0595U000720

Мельничук Сергей Гаврилович

Формирование эстетической культуры будущих учителей /историко-педагогический аспект, 1860-1960 гг./

0595U000367

Онкович Анна Владимировна

Теоретические основы использования средств массовой информации в обучении украинскому языку студентов-нефилологов

0595U000353

Ляска Еугения Ивона

Теоретико-методологическое обоснование и эффективность педагогических инноваций учителей начальных классов

0595U000326

Оржеховская Валентина Михайловна

Социально-педагогические основы профилактики правонарушений трудновоспитуемых учащихся